Kapitel 1.iii

Societas Montis Solis' ideer

Kapitel 1.iii.0

Krono-Spatial Kongruens (K-S.K.)

Kapitel 1.iii.i

SensoCerebral Serielitet (SC.S.)

Kapitel 1.iii.ii

Samtidens Moderne Syntese (S.M.S.)

Aktive Oldforskere og Alternative Antikvarer havde altså i denne nu svundne fortid som fælleserfaring (F.S.F.) en erkendelse af et i oldendage globalt udbredt sæt af riter, altså af kreativ, kollektivt samordnet handling i hvilken flere enkeltindivider i en art fællestrance formulerer & formidler (F.&.F.) kontakt til de kræfter teologer tygger drøv på og godtfolk kalder det guddommelige.

Noget nær overalt i end noget nær alle tider har mennesker dannet forbund, organiseringer: societeter hvis eksklusivitet beroede på et sæt gudhengivne riter, som den enkelte bevidst havde valgt at tilslutte sig, eller blot blev født ind i.

Antropologer, såvel som Oldforskere og Antikvarer, møder i almindelighed de fjerne & forne (F.&.F.) fremmedartede forbund og organiseringer med en fællesvidenskabelig baggrund af verdslig, kristelig art.

Først med den aktive oldforskning og de alternative antikvarer blev interessen for fortiden - og også de nulevende stammer med viden og vished (V.O.V.) i overensstemmelse med oldtidens - ja først da blev denne interesse altså retvendt proportionalt, så at disse de ældste kilder betragtedes som bærere af væsentlige & vigtige (V.&.V.) lærdomme for det Sproglige Fællesskabs Samhørighed (S.F.S.) og almenviden.

Mærke for Societas Montis Solis - Hagalrunen i en sekstentakket stjerne

Societas Montis Solis (S.M.S.)

 

Formidlingen af kilderne til den interesserede og deltagende del af almenheden opfyldte da naturligvis også det grundliggende formål i det ydre for Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) og læser en læser nu dette, må dét formål kunne kaldes opfyldt.

Societas Montis Solis (S.M.S.) blev grundlagt og udviklet i Danmark og på dansk for en magisk, selvstændig og internt uafhængig række af grupperinger, nedskrevet samvittighedsfuldt og omhyggeligt af Generalsekretæren dog uden hjælp fra korrekturlæsere, investorer eller lignende - og siden forsvandt så alle medvirkende i tidernes malstrøm og kun deres navne hviskedes af vindene, som vidste, hvad der skete dengang.

Af denne og af andre grunde, som skal blive indlysende nedenfor, blev det i første omgang primært de nordiske folks Sagn & Sange (S.&.S.) som Societetet søgte og fik genudgivet, først i Thøger Larsens oversættelse (hvilket lykkedes i 1994 e.v. dog ikke inklusiv kommentarerne (bind 3) og uden "Odins Ravnesang"), derefter i Finn Magnusens oversættelse, komplet med alle kommentarer og noter, dernæst i andre, gerne i nye oversættelser, hvis egnede mestre af sproget fandtes - de sidste to projekter havde stadig fremtid, og samtidigt med S.M.S.-manifesteringstidens udløb, skete der det skønne mirakel, at den norske hjemmeside: "www.heimskringla.no" samlede alle de udgaver og oversættelser, som ikke på det tidspunkt blev begrænset og reserveret med henvisning til copy-right og lignende.

-: Altså grundliggende den "Ældre Edda" ("Nordens gudekvad") og den "Yngre Edda" ("Snorres Eddasagn").

Blandt såvel Oldforskere som Antikvarer af dansk/nordisk sind og baggrund regnedes dette for et naturligt sundt projekt, samtidigt synes det en pligt, også at levere sprogets eget arvegods i forståelig moderne form, nu hvor man havde endevendt hver anden afkrog af kloden.

-: Societet Societas Montis Solis (S.M.S.) støttede udgivelse og andet arbejde med helligskrifter, mytologier, sagn & sange (S.&.S.) verden over, og dragede ligeledes erfaringer fra mange andre aktive & alternative (A.&.A.) grupperinger også verden over.

I øvrigt synes i den periode med S.M.S.-manifesteringen interessen for det nordiske, runerne med samt kvadene støt stigende over alt, og studeredes fra Afrika til Australien og Japan i populære og videnskabelige kilder som for eksempel henholdsvis: Blum, Conway, Buckland, Cooper, Thorson/Flowers, Nigel Pennick og flere andre blandt andet Eddagal under S.M.S. og som nævnt i såvel fornsidr.dk og på heimskringla.no.

Det virkede pudsigt - og strategiskt stærkt - at Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.), faktisk ikke ville manifestere sig som Edda-oldnordisk i for eksempel Congo, NyGuinea, Colombia eller Rumænien men som en ny, eller rettere: tidløs version af den dér overleverede oldtidskultur.

Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) stod altså fast ved; at forne folk har fungeret (F.H.F.) rituelt sammen, og stod stærkt i at have udviklet et komplet sæt af sådanne rituelle samvær - faktisk måske de sidste sådanne seriøse riter orienteret efter det gamle kosmos med en sol, måne og en jord, som fremtidens interplanetare rumgående mennesker ikke vil kunne forholde sig til som andet end overleverede forestillinger fra en planetbunden "primitiv" og "overtroisk" menneskehed.

Societas Montis Solis 

-: Societetets navn: "Samfundet af SolHøjen" (S.A.S.), henviser til den i fagoldkundskaben universelt genfundne såkaldte: "UrHøj".

I alle kulturer fandtes denne høj, med samt den mindst lige så universelle interesse for Solen selv - og Månen (den ældste af "guderne"). Societetets riter koncentreredes ligeledes omkring disse, om end kun Solen fremhævedes i navnet.

Dette forhold skyldes at Societetet manifesteredes i en omskiftelig samtid og måtte understrege de solare kræfter generelt, samt - og ligesom med disse kræfter - sikre en lang række isolerede - men hver især vidtrækkende - forskningsimpulser under ét societalt system.

Der fandtes altså mere end plads nok til andre Societeter med andre partikulariserede impulser, end de som formidledes under en bred samling af Societas Montis Solis (S.M.S.).

Dog, de oprindelige, restaurerede, riposterede Riter; Societetets indre arbejde, blev alle 7 originerede (altså skabt) i den her fremlagte samlede version og form indenfor Societas Montis Solis (S.M.S.), og kun indenfor dette Societet, som dog kunne autorisere, og som har autoriseret arbejde verden over:

-: for der findes jo SolBjerge overalt på kloden og overalt inde i hvert menneske, og denne erfaring sad Societetet ikke overhørig:

-: Societetet kæmpede overalt for forskningens frihed & fede fylde (F.F.&.F.F.) kort skrevet:

-: dette giver altså grunden (G.A.G.) for den i den dengang aktuelt manifesterede tid nødvendige fastholdelse af primært de solare kræfter: Societas Montis Solis, SoelBiergSelskabet.

Societetets indre formål indebar altså at anvende og opføre de 7 Riter, som instrumenter for såvel:

Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) altså:  Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores

som for:

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) altså: Curatores Rerum Antiquarum Alii

med samt:

de som havde ønsket at støtte disse og drage nytte af disses forskningsgevinster i sam- og eftertid.

Så Societetets skat rummer altså det sæt Riter ved hvilke dets indre formål opfyldtes, og den sagnskat ved hvilke Riterne finder ord: grundliggende nyere og især ældre versioner af "EddaKvadene", altså de tekster som det dannede Societetets faste ydre formål (F.Y.F.) af få godt genudgivet (og læst/sunget!).

Ethvert menneske voksent nok til at kunne forstå og medvirke i Societetets IndvielsesRitual kunne blive indviet i Societas Montis Solis (S.M.S.), hvis to villige Goder kunne fremskaffes, samt en partner findes.

-: Der ind- gik/går altid én han og én hun ved indvielse i Societet Societas Montis Solis (S.M.S.), dette mysterium krævede/kræver ikke at eventuelle børn og unge - kvikke nok til at forstå riten - skulle/skal have udviklet sig til kønsmodne individer.

Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) besad naturligvis også i øvrigt Riter for såvel fødsel, dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og andet som det fremgår af rullerne.

Kapitel 1.iii0

Krono-Spatial Kongruens (K-S.K.)

K.-S.K. dannede et præprimært grundliggende begribelsespunkt for Societet Societas Montis Solis (S.M.S.):

-: udtrykt ganske ofte: den 'magiske', 'teurgiske', 'taumaturgiske' praksis, den Forjættede Ekstatiske Fornemmelse (F.E.F.) i selv & sammen (S.&.S.), bør, hvis den virkelig skal fungere, bringes i fuld overensstemmelse (: kongruens) med den der foregik ja foregår (F.J.F.) gennem umindelige tider dér ... da & derpå (D.&.D.) + nu & næstefter (N.&.N.) - DANUDA (DND)

-: Gudeligt Ægte Gerninger (G.Æ.G.) virker bedst, når de opvækker Stedets egne sande iboende loci genius - altså: stedernes spirituelle kræfter, en rettesnor 1000er af spirituelle grupper verden over fulgte i de år.

Her danner især HelligStederne centre for teurgisk visdom, fra disse springer indsigter og mirakuløse begivenheder tværs over grænserne for tid og rum (: krono-spatialitet).

Først når man har set lysfaldet i et af fortidens store solure, siges det, at man virkelig forstår:

-: Principielt stod det klart for Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.); at disse konstruktioner ikke blot blev bygget for at måle tid, (tidsmålere kunne man snitte i et benstykke eller indhamre i en sten, have med sig og checke med et simpelt system af sigtestænger (som beskrevet for eksempel i Troels-Lunds "Bakkehus og Solbjerg" i indledningen til bind 1).

Arbejdet med Lys, Energi og Masse i disse tidsmæssige forløb i rummet, (: disse krono-spatiale situationer) førte til dannelsen af en række fraktioner under Societetet, blandt disse og blandt andre: AM FIS DU A/A (Aktive Magikere For InterStellar DimensionalUniversel Afgang/Ankomst) og B.L.A. bl.a. (Bianco Lunos Allé BrødreListerne Andægtigt).

Disse arbejdede med de fra Riterne kendte hjernemæssige trancetilstande og korposensoriske perceptioner, i forhold til en art kvanteteoretisk "frederiksbergerfortolkning" og en del tiltrækkende videnskabelige teorier (T.V.T.) om MangeVerdenMuligheder (MVM) og Porte til Planerne (P.T.P.) hinsides stjernernes hærskarer (H.S.H.) højt i himmelblå (H.I.H.).

-: En del af disse aktiviteter foregik under Soelbiergselskabet, og udgjorde en del af Selskabets arbejde med den lokale hellighøj.

Men altså: Den krono-spatiale kongruens (K-S.K) udgjorde et must for Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.), al erfaring viste, som det vil fremgå i disse ruller, at man dengang - overalt på kloden - nødsages til at grounde, at bundfælde sine teurgisk rituelle anstrengelser i oldtidens praktikker og placeringer, især i den del af fortiden hvor folket har stået stærkt kulturbærende og sat sig mærker i landskabet.

-: Societetets fokuseringspunkt - historisk set - startede som bronzealderen, men såvel stenalder og jernalder som alle senere tider viste sig lejlighedsvis relevante, mens vikingetiden blev den store lidenskab for flere af Societetets første - nu hedengangne forlængst højlagte folk - efterhånden som det lykkedes nogle enkelte af dem, at indgå i og realisere et meget bredt og alment "vikinge-miljø" i de skandinaviske lande op til hundredeåret for Tiden altså tusindeårsskiftet af den almene tidsregning. Endnu - ja længe efter - fungerede blandt andet Forn Sidr samt utallige andre og lignende sammenslutninger også rigt repræsenteret på tidernes Internet.

Societet S.M.S. sammensatte (S.S.M.S.S.) 5 officielle Riter eller i tidens almensprog "ritualer" altså: 5 Strikte Ceremonielle Strukturer (S.C.S.):

  1. ASA Riten

  2. VANAVRiten

  3. IndvielsesRiten

  4. SunnaRiten

  5. ManiRiten

Traditionelt komponeret af elementer overleveret eksklusivt (E.O.E.) gennem den nordiske folketro.

Men Societet S.M.S. fremlagde også et uofficielt Frit Struktureret Rite: Det lukkede ValaRite et krono-spatialt korresponderet kongruent system eller aktivitetsmønster med mulighed for at kommunikere via formularer og beregninger for det relativt uformulerbare & uberegnelige (U.&.U.).

  1. ValaRiten

Endelig konkluderede Societet S.M.S. med et inofficielt Frit Struktureret Rite: det åbne GjalderRite, hvor  noget nær alt kan ske og noget nær enhver impuls umiddelbart indgår i helheden.

-: Hvor de 5 fastlagte GrundRiter fastholder formularerne for kronospatialt korresponderet kongruent (K.K.K.) aktivitet, giver det åbne, inofficielle GjalderRite en akausal kronospatialtkorresponderet aktivitet (A.K.A.) i hvilken de uberegnelige, usandsynlige faktorer let kan fanges & fremstilles (F.&.F.). - altså:

  1. GjalderRiten

Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) påstod ingen egentlig originalitet i fastholdelsen af disse 7 gamle riteformer i deres altså her fremlagte praktisable format (F.P.F.), om end Societetet i sin forskning med og udfra sin RiteSkat kendetegnedes ved netop en høj grad af originalitet og varig værdifuld vidensdannelse (V.V.V.).

Men KronoSpatialKongruensen (KSK) -: det forhold at de Hellige Handlinger folk altid har udført på det givne sted skal genfindes og -opføres (G.O.G.), lutret og renset med skønhed og glæde, ja skønhed & styrke (S.&.S.), blev dengang præprimært for Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) selv. Societet S.M.S. kendetegnedes primært for dette af flere; måtte denne indledning og dens skrift medvirke til forøgelse af forståelsen for dette kendetegn; - især da for de thamaturgiske intelligenser der vil skulle forme de grundlæggende krono-spatiale mønstre, som vil skulle ligge som de grundliggende i fremtidige rumkolonier, hvor den for Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) i sin tid foreliggende virkeligheds astronomiske forhold ændres, altså hvor ingen før har trådt -: har gået ind.

Det synes indlysende, at dette forhold kan kaldes sandt, alligevel har ny- & veletablerede religioner ofte stræbt efter at undertvinge og masseudrydde forudgående religioner. I Societetet regnedes alle ord for hellige og alle profeter for sande, også selv om de ikke havde forstået så meget. Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) anerkendte et Forbindende Menneskeligt Fællesskab (F.M.F.) relativt gældende for enhver uanset religiøs, politisk, etnisk eller økonomisk baggrund. Og de to riter: ValaRiten samt GjalderRiten kan menneskehedens mangfoldige mængder (M.M.M.) tage med sig på sin på sin rejse ind i himmelrummet - og ligeså med ASA- og VANAV-riterne. 

Kapitel 1.iii.i

SensoCerebral Serielitet (SC.S.)

Oldforskningen syntes i den dengang foreliggende samtid generelt enig om; at kileskrift og hieroglyfferne og kinesisk billedskrift udgjorde de ældste skrifttegn. - De ældste skriverier handler ofte om lagerføring og regnskab fra et bondestenaldersamfund på vej ind i kongestyret bydannelse. De hellige traditioner forblev oftest og næsten globalt ikke nedskrevne i nogen (meget lang) tid:

-: For den kileskriftskyndige (KSK) findes der overleveret betydeligt flere forretningsbreve og lagerlister end teurgiske ritualer, og disse foreligger ofte stærkt forkortede, stikordsholdige og antydningsvise formuleret specielt for indviede, og forblev ja forbliver (F.J.F.) faktisk således i nogen grad præsternes og de allermest sprogkyndiges hemmelighed.

På samme vist ved de i Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.); at de nordiske gude- og heltekvad "Edda" har haft en mundtligt overlevering længe, længe inden de blev skrevet ned, og at de indeholder en hel del vise- og sangteknik med omkvæd og rytmisk struktur, der tyder på at de oprindeligt brugtes som mundtlige beretninger og historier - sange og danse.

For Alternative Antikvarer af skolen efter Peter Duerr kunne dette blandt andet indebære; at mytebæreren (sangeren, viskvinden) optrådte som en art hypnotisør, der i en Fri DrømmeForm (F.DF.) faktisk konjurerede, eller altså fremtryllede hele sin fortællings univers i levende hjerne-/drømmebilleder observeret kollektivt af de forsamlede lyttere og tilskuere.

Der hvor Fortælleren ikke ses som én, men som flere, opstår muligheden for at disse drømmesyn ikke blot dannede levende billeder, men spirituelle kræfter som rent faktisk overtog tilhørerne, som da gik med Guden (G.M.G.), hvad end myten nu tilskrive vedkommende Gud.

Disse tanker danner konsekvenser af og i Alternativ Oldforskning og har ført til dannelsen af de to P.S.P. riter, ovenstående omtalt som de to frit strukturerede Riter: GjalderRiten og ValaRiten henholdsvis, eller altså: P.S.P.2, henholdsvis:

Psykisk Spatial Ploration (P.S.P.) eller Psykisk Spatial Penetration (P.S.P.) og Potent Spirituel Posesession (P.S.P.):

endvidere på engelsk kaldt:

Psychic Space Ploration (P.S.P.) eller Psychic Space Penetration (P.S.P.) og Potent Spirit Possession (P.S.P.)

også udi det latinske sprog kaldet P.S.P. det vil skrive:

Potentissima Spiritualis Possessio (P.S.P.), samt endelig: Acerrima Occupatio Animorum (A.O.A.).

De beskrevne konsekvenser - især den anden - foregik faktisk flere steder, ikke blot i Societetet, men i lignende Societeter i for eksempel det gamle Dansk Vestindien, Jamaica og Haiti, og hvem ved? Måske foregår de endnu!

SensorCerebralSeriel (SCS), indbefatter; at sansesystemet og dets beregningsenhed: hjernen, leverer et samlet billede af et individ i en miljømæssig omgivelse. Egentlig kun ét billede ad gangen, også selv om tanken og den psykologiske indre virkelighed kan opleves som et skel imellem sansning af "den ydre" og "den indre" verden. -

Såvel tanker som sansninger opleves altså i serier på "en af gangen", og disse sansninger virker igen serielle i forskellige handlingsforløb, alle med ganske givne opskrifter. - Man har generelt bestemte faste små "ritualer" ved hvilke eksistensen gennemleves. Hverdagen består af en række algoritmer ved hvilke gøremålene i kronospatialiteten eksekveres altså udføres, og hele proceduren aflæses SensoCerebralSerielt (SCS).

Om end disse serielle forløb, Sensoriske Cerebrale Sekvenser (S.C.S.) virker algoritmisk forudgivne, findes der spillerum for sandsynligheder og andre beregningsfaktorer af variabel karakter: man kan for eksempel møde en ven eller ej på cykelturen, og det kan end for eksempel regne eller ej.

Enkeltkommende SandsynlighedsElementer (E.SE.) elimineres totalt indenfor cirklen i det bundne Strikte Rite: Hver detalje og handling fungerer her nøje forudplanlagt, valgfrihedens viljesappel, (: den umiddelbare sårbarheds forsvarsmur overfor eksistensens tilfældigheders eventualitet (E.T.E.)), kan vendes mod andre, indre kræfter end de ydre opstået af sensocerebralsekvenseringen (SCS) alment, fra hvor så meget andet kunne have sket.

Denne vending og forøgede foreløbige frisættelse (F.F.F.) opleves som en tryghed, for den som deltager i de 5 GrundRiter: når det hele begynder, véd man sikkert, hvad der vil ske, så længe det sker.

Det dannede altså dengang en primær faktor for de Aktive Oldforskere og Alternative Antikvarer som stod bag Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.), at bringe  SensoCerebralSerialerne (SCS) i et aflæsningsforløb, hvor de pågældende mennesker bragtes i almen kontakt med det højere i universet og sig selv, med samt specielt i kontakt med Oldtiden og de evigt gyldige menneskelige muligheder, der bringer fred, lykke og velstand til hver enkelt og alle menneskelige krop-sind-åndskomplekser, som gennemgår de sensoriske cerebraliserende serier (S.C.S.) indlagt i Riterne.

Kapitel 1.iii.ii

Samtidens Moderne Syntese (S.M.S.)

Oldforskere, Antikvarer og alle søster- og brodervidenskaberne ved; at fornefolk havde dybt spirituelle interesser. I den tidligste tid samlede et sæt Filosofiske Spirituelle Forestillinger (F.S.F.) i Mytisk Kultisk Matrix (M.K.M.) folkenes eksistens i en rummelig og timelig eksistenstilvirkning (T.ET.).

Ved reaktiveringen af oldtidens indsigter kunne S.M.S. ikke hånligt, hedenskt blot overse denne faktor udfra verdslig, videnskabeligt tenderet forstand. S.M.S. nødtes til at arbejde aktivt & alternativt (A.&.A.) med disse måder (M.D.M.): måder & måder (M.&.M.), også selv om Societetet så tog sig den frihed at formulere erfaringerne tilbage til en forståelig videnskabelig grundmodel for aktuel moderne almenbevidsthed (A.M.A.) i de tider de kunne formulere, ja manifestere sig.

Principielt ligner denne "moderne" videnskabelige grundmodel dog blot endnu et mytologisk lag, et lag eventuelle fjerne forneforskere fra fremtiden ville nødes til at aktivere og omgå for at nå til en egentlig begribelse for deres forskningsinteresse.

Men der skrives her om en moderne syntese. Altså: Om end Societet Societas Montis Solis (S.M.S.) havde gjort megen brug af for eksempel den klassiske Maya HøjKulturperiode specielt og mesonamerikansk erfaring generelt, havde Societetet ingensinde indført menneskeoffer, ej heller betænkte Societet S.M.S. at genoprette 'det gotiske ni'er-offer'; - eller overhovedet andre af disse slagtehandlinger, som deres nu og her aktuelle indsigt forbød dem i kraft af respekten for hver mand og kvinde, ja hvert levende medvæsen.

Societetet stod dog ikke generelt imod søster-societeter i for eksempel Caribien, hvor slagtoffer praktiseres. Individuelle indviede i S.M.S. kunne naturligvis frit fordømme eller forstå (F.E.F.) disse praktikker. For fuldstændighedens skyld gives en udførlig skitsering af et oldnordisk Hørg-rite (slagtegårds-blot) i behandlingen af "Vala-Riten". - HelligBlot syntes bedre end blot slagt, om end mange vegetarer fordømte begge.

Det regnedes tvivlsomt, at Societet overhovedet nogensinde ville tage sådanne metoder i brug; konstruktionsprincippet havde generelt indebåret; at den gamle tids ritualer regnedes for 'sorte' og at de gode skulle lutres ved tidens aktuelle indsigt med al respekt for Kilden, så ville KundSkaben gå i orden, - og dette viste sig virkeligt (kaldet KS.K. det vil skrive: KundSkaben Kører (KS.K.)).

Det sæt Riter Societas Montis Solis (S.M.S.) derfor fremlagde, indeholdt ikke blot en retrosøgende restaurationsremediering, altså et tilbagesøgende forsøg på at genoprette svunden storhed, men snarere et revolutionerende næste, højere niveau af en Kunst, Alternative Antikvarer kendte som essentiel i en eventuel oprindelig enhedskultur (E.O.E.) samt helt sikkert i en kommende post-global kulturperiode (K.P.K.) :

-: den magiske kunst, kaldet Den Kongelige Kunst hvorved alle sanser favnes frydefuldt og hvor fantasiens og drømmens kræfter bliver virkelige:

-: hvor den SensoKorporelle Serialitet (SK.S.) antager en krono-spatialt kongruent (K-S.K.) form, hvor alle sanseindtryk pulsovibratorisk, altså som pulserende bølger, antager farver, lys, dufte, syn, kropsvarme, følelse, hørelse og smag som ekstatisk udgør udtryk for indhold af højere idésæt, og i sig selv indebærer en opstigende transcendens, altså overgang til disse idésæt, der bliver mulige virkeligheder.

Netop her stod Societet Societas Montis Solis (S.M.S.) bomstærkt i den end stærkt revolutionerede samtid, i hvilken det manifesterede sin Ritus. Den indviede afkrævedes intet, aflagde eller antog ikke religion, filosofi eller politik - og betalte ldrig for andet end deres egen forplejning:

-: men gennemlevede tid rum tænkning (T.R.T.) de egentlige mysterier på en sådan måde, at det enkelte individuelle sind fandt umiddelbar stimulering, mens omverdenen forandredes som sjældent før i menneskehedens historie.

Det "moderne" menneske i denne revolutionære tid opfattede sig selv som sin egen mester, på jagt efter sin egen lykke, og den forundtes alle vél af S.M.S..

Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) anerkendte det Guddommeliges Eksistens, Den Guddommelige Dimension (D.G.D.), om ikke som andet, så som levn fra andre samfundsmæssige kronospatiale situationer (S.K.S.); samtidigt anerkendte Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) de psykologiske & parapsykologiske (P.&.P.) forklaringsmodeller for den taumaturgi som springer af Riternes teurgi;

-: Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.) udgjorde altså reelt et ForSkningSFælleSSkab (FSSFSS), hvis højeste religion formuleredes efter praksisabel sandheds paradigmer (P.S.P.)!

-: Skillelinien mellem videnskab og religion syntes jo ifølge såvel OldForskere som Antikvarer artificiel altså kunstig og af nyere dato, det vil skrive indenfor det sidste årtusindstid.

Principielt blev altså såvel Gnostisk, Agnostisk, Teistisk som Ateistisk og alle andre mulige grundholdninger tilfredsstillede i Societet Societas Montis Solis (S.M.S.) i dets moderne version; ligesom enhver aktiv i enhver verdensreligion eller sekt kunne deltage, hvis vedkommende havde indsigt og forstand til at indse det grundliggende kærlighedsbudskab i alle religioner og filosofier, ikke mindst de der kendetegner de nordiske folk og deres skønne kvad.

[OP]