Kapitel 3.4A

Om ManiRiten Opbygning (O.M.O.)

Kapitel 3.4a

Om ManiRitens Opbygning

Kapitel 3.4a1

 Om Cirklens Opbygning

Kapitel 3.4a2

 Om Ritens Participanter

Kapitel 3.4a3

 Om Ritens Paraphernelia

Kapitel 3.4a4

 Angående udklædning

Kapitel 3.4a5

 Angående øvrigt udstyr

"ManiRiten" tænktes anvendt ved hver af de 4 månedlige stationer, henholdsvis, 1. Kvarter hvor Månen synes væk (Altyv), 2. Kvarter eller NyMåne (Nyi), 3. Kvarter eller FuldMåne (Dvalin) og 4. Kvarter eller NæMåne (Nidi), alle fire stationer også kendt med Freyas fire månenavne: 1. Mardøl (: den i havet dulgte), 2. Horn (: halvmånehornet), 3. Gefn (: den givende) og 4. Syr. TriskeleCirklen spinder vandrende rundt på Inder og YderCirkel afhængigt af disse Kvarterer. (Se nærmere herom under punkt 1).

MåneKvartererne:

SMS Månekbvarter Dværgens navn Freyas Månenavn Verdenshjørne
1  1. Kvarter Altyv Mardøl Syd
2  2. Kvarter Nyi Horn Vest
3  3. Kvarter Dvalin Gefn Øst
4  4. Kvarter Nidi Syr Nord

Et særligt annualta Rite danner NytÅrsNyet, for hvem folketroen såvel gemmer sig, som fremholder, flæsk og pengestykker, der findes også et MåneØnske (en art KraftEd) i den anledning. (Se ritualets punkt 4.1.).

Det drejer sig om en Rite, som har Månen og dens kræfter i centrum (Manins Megin Galder). "ManiRiten" modsvarer således "SunnaRiten". Som Societetets anden større strikte rite regnes MåneRiten, altså "ManiRiten" velegnet til den del af dagligdagen, hvor fornøjelse og rus opstår altså aftenstide, NatteJagt.

Modsat "SolRiten", hvor VorFrue Sunna beriger os med Mad og Drikke, beriges man i Måneriten af en Somatisk Ekstatisk Sejd eller Mjød. På det materielle plan bliver det Ritens opgave at brygge denne drik og at udbringe dens Skåle med Skønhed og Glæde til slut i Riten.

Der hvor det spirituelle og materielle mødes, bliver det endvidere Ritens opgave at fokusere opadgående materielle kræfter og nedadgående spirituelle kræfter i MeginSten, Kraftsten af Kvarts.

Det drejer sig på det rent spirituelle plan om at "ManiRiten"s konklusion kommer i en ekstatisk festlig primalorgiastisk frydb (F.P.F.) af lucidc ekstrasensorisk psykisk karakter. -: VelEgnet til udvikling af P.S.P. Kraft,  P.S.P. det vil skrive Potentissima Spiritualis Possessio, også kaldet: Acerrima Occupatio Animorum (A.O.A.), på samme vis som SolRiten, altså SunnaRiten kan siges at stimulere P.S.P. det vil skrive Psychic Space Ploration, eller Psychic Space Penetration.

I dén Måne- eller Mani-forbindelse kan det synes vigtigt at ihukomme det punkt, hvorpå Måne og Saturn forenes (blandt andet våd, mørk og kold om tør, lys og varm, jævnfør også foregående kapitler). Riten peger mod den højere erkendelse også af Saturn/Loke, eller LørdagsBaronen, hvor Saturn ligger som GrænseVogteren til Rummets Sorte Dyb set fra Solen (S.F.S.), og hvor Månen danner GrænseVogteren til Rummets Sorte Dyb set fra Jorden. Ikke blot LørdagsMåner må således betragtes som ekstra kraftige udfra dette punkt, også forståelsen af Høders Mysterier, VorFrues dunkle skød, og mysterierne om stjernernes stråling i det uendelige rum.

Der findes altså mindst 4 månedlige muligheder for at opføre "ManiRiten", altså godt 50 gange i året. "ManiRiten" kan, som "SunnaRiten", anvendes såvel for Måne- opgangs- og nedgangstider, astronomisk såvel som synkroniceret ved for eksempel midnat, eller efter de traditionelle nordiske stjerner.

Kapitel 3.4a1 

Om Cirklens Opbygning:

Cirklen består reelt af 3 cirkler (+ Pælens centrum). Den består af: 1. YderCirkel. 2. Vandrende TriskeleCirkel. 3. InderCirkel.

Centrum fastlægges på en passende Høj. Riten kan vel nok kun opføres udendørs, med mindre specielle for Riten opførte og indrettede tempel- eller Vii-konstruktioner benyttes.

Man anvender en fladtoppet MidterMålePæl med plads til et kompas. Der bindes tovværk i en løbeløkke omkring MidterMålePæl herfra udmåles radius for Cirklen og MåleMester ved Kompasset angiver det for det pågældende månekvarter passende begyndelsessted.

1. YderCirklen. Cirklens Diameter (for eksempel 11 - 23 m.) aftales og PlovSkæret påbindes. Mens Pælen holdes pløjes nu Cirklens Omkreds under ringning o.s.v. Start i det tidsrelevante verdenshjørne som determineres af TriskeleCirklens placering, og lad en lille port stå åben indtil cirklen står fuldt optegnet & opbundet (O.&.O.) og bemensket. Afmærk nu de 4 verdenshjørner i YderCirklen med for eksempel Faner og Sten.

2. TriskeleCirklen

a:  Kvarteret hvorimod StriSkeleCirklen orienteres vælges således:

TriskeleCirklens orientering:

SMS MånefasePosition Dværgen Freya Navn Kvarter
1  Månen væk Altyv Mardol Syd
2  Månen tiltagende  Nyi Horn Vest
3  Månen fuld Dvalin Gefn Øst
4  Månen aftagende  Nidi Syr Nord

b:  ½ af den Radius som fører mod det pågældende VerdensHjørne opmåles ved at samle rebets ender. Ydercirklens ½ r = TriskeleCirklens Centrum i flugtlinie fra Centerpæl mod det pågældende VerdensHjørne  

2 3 4
FuldMåneCirkel

c:              ½ af TriskeleCirklens radius fra TriskeleCentrum mod det pågældende verdenshjørne afmærkes = Triskeletrekantens grundliniepunkt, brug en mellemstor hvid sten.

5 6 6a

d: Grundliniepunktet forlænges vinkelret på triskelecirklen, og trekanten tegnes med TopPunkt i ydercirklens Centrum til de to forlængede punkter på triskelecirklens periferi. Brug en uldsnor og hvide sten i trekantens hjørner, og fjern disse når TriSkelen står nedfældet.  

7 7a 8

e: Triskelens tre ben nedfældes til trekantens hjørner fra sit Centrum i TriskeleCirklen.

8a 9 9a

f: Triskelens Hanke udgør 1/3 af Trekantens Grundlinier som findes ved at måle længden af ½ af et TriskeleBen og så rejse den vinkelrette op på trekantens tre grundlinier, enten højre eller venstre om (generelt valgte generalsekretæren at forblive tavs om forskellen på højre- og venstre-triskele-cirklerne, noget fremtiden gjorde mere ud af). Oppløj nu triskelens ben og pløj videre af trekantens side til det nedfældede punkt, pløj godt op og strø deri dels malede småsten, samt gaver til dyrene og naturens ånder, og nedlæg et tykt stærkt farvet tovværk, at triskelen retteligt og tydeligt fremtræder.

10 10a 11

g: TriSkelecirklens Periferi afmærkes med VandreStenene, de 3 * 9, ved at oprejse den vinkelrette på cirklen fra TriskeleHankens endepunkter, og halvere den resterende bue på cirklen, tre gange, én gang i hver af de tre triskelebens skæring af triskelecirklens periferi. - Der findes 9 sten, eller vandrestationer mellem to steder hvor triskelen skærer sin cirkelperiferi.

11a 12 12a

2. InderCirklen. Den har centrum med YderCirkel og skærer med periferien gennem TriskeleCirklens Centrum. Pløj den godt op hvis jorden ligger blød og behagelig (B.O.B.), ellers opbind cirklen med et sort bånd om pæle hamret ned i den hårde jord.  

13 13a

Således Oppløjes & OpBindes (O.&.O.) GrundPlanen i "MåneRiten"s Cirkler i Det Ydre og Det Indre med en Vandrende Trefoldighed derimellem.

HøjreTriskeleCirklen i ØST HøjreTriskeleCirklen i SYD HøjreTriskeleCirklen i VEST HøjreTriskeleCirklen i NORD
VenstreTriskeleCirklen i ØST VenstreTriskeleCirklen i SYD VenstreTriskeleCirklen i VEST VenstreTriskeleCirklen i NORD

 

SMS MånefasePosition Dværgen Freya Navn Kvarter
1  Månen væk Altyv Mardol Syd
2  Månen tiltagende  Nyi Horn Vest
3  Månen fuld Dvalin Gefn Øst
4  Månen aftagende  Nidi Syr Nord

 

Kapitel 3.4a2

Om Ritens Participanter

Manden i Månen kendes som en skiftende, omskiftende, ja lunefuld fyr, måske derfor elsker VorFrue, Sunna, ham så meget? - I hvert fald findes der nogen tvetydighed om den kønslige rollefordeling. I et for S.M.S. manifesteringens samtidige mytoaktuelle synspunkt stadigt kendt mønster meldes om Goderne som mandlige og Nornerne som Kvindelige, lad S.M.S. dog ikke fejle ved at udelade at anføre at rollerne givetvis, og med en vis effekt, kan vendes om, således at der findes tre mænd i månen og kvindelige besværgere.

ManiRitens Participanter:

SMS  Norne og Godegruppe Vagt- og MusikerGruppe
1  UngGode TroldeLærling YDervagtGruppe (N,S,Ø,V)
2  VoksenGode Troldmand Indre Venstre Vagt
3  GammelGode VisMand Indre Højre Vagt
4  1. Norne Nymåne Fortid  Indre Center Vagt
5  2. Norne Fuldmåne Nutid Gong
6  3. Norne NæMåne Fremtid  Brummere
7  MANI Trommer

1., 2. og 3. Goderne deles i tre grupper: ung, voksen, gammel som dominerer henholdsvis i løbet af Riten. De har opholdssted omkring pælen i Yder- og Indercirklens centrum. Deres vej ud til Inder- og Ydercirklens periferi går enbart langs TriskeleCirklens periferi. De klædes passende med de fra "SolRiten" kendte træk: kobberarmbånd om venstre hånd, lædersnor skråt over venstre skulder til højre lænde- & livsnor, (L.&.L.) hvorfra de har hængende poser under lænd med MeginSten som skal indgå i riten, de har spyd, (rune)stave, og  mindre knivvåben, måske segl. De unge bærer Pil og Bue, ArmBrøst, de voksne Knive, Sværd, måske Le, de ældre Stave & Spyd (S.&.S.) generelt, alle store eller mindre Skjolde og Tovværk, hvis de vil.

4., 5. og 6. Nornerne deles i tre grupper, svarende til de tre norner, de har opholdssted ved TriskeleCirklens Periferi, ned langs TriskeleArmen. (Goderne skal altså altid passere en Norne for at nå til YderCirklens Periferi, og har altid den aktuelle Norne med sig i centrum.). Hendes position anrettes ved alteret (som skal beskrives nedenfor). Også de klædes med: Armbånd, Halsbånd, Skrå- og Livrem, hvorfra sidste hænger Poserne med den Somatiske Brygsubstans, Posen med BryggeStenen, også deres Kop, Morter måske, (rune) Stave og endelig de tre Måneskiver: en Nymåneskive, en FuldMåneSkive, og en NæMåneSkive, i sølv, bly eller bronze, kobber. Der kan bores huller med en øksen i til ophængning på Nornen. Skivernes minimumstørrelse: som en flad næve, og Skiverne passer sammen i sæt.

 

1. YderVagterne: Én gruppe som befinder sig udenfor YderCirklen, med station ved hvert verdenshjørne, 4 hold, med grænsevagt højre om til næste verdenshjørne. Retning indad og henover i ikke-truede situationer, men retning udad og ryggen til cirklen i truede. - Principielt bør de stå rede til at forsvare Ritens Rette Afvikling med deres liv. Ydervagterne bliver ikke synligt bevæbnet, men har eventuelt PolitiTilladelser, og uddrag af Love og Forordninger. De kan meget vel væbnes usynligt med Lettere StavVåben og TovVærk, hvis de får behov for at foretage civil arrest, de skal huske Fuld Legitimation. Dengang i S.M.S.-manifesteringstiden havde man jo stadig borgerfred tillands, og SelSkaBet havde udarbejdet: "Officiel Erklæring om Offentlig Teurgi", - et sidenhen forsvundet manuskript - som de kunne holde eventuelle tilskuere hen med.

 

2., 3. og 4. InderVagterne: ialt tre grupper. På linierne dannet af kvartererne på det ottefoldige SolHjul anbragt halvvejs mellem InderCirklens (nummer 3) Periferi og Ydercirklens (Nummer 1) Periferi, bor så InderVagterne i tre grupper som alle ser mod centrum; -: altså alle vagter på de fire verdenshjørners radialer, således at Indre CenterVagt altid står i kvarteret overfor det tidsaktuelle kvarter med Højre og Venstre Vagt i de henholdsvis modstående kvarterer. InderVagternes hovedfunktion ligger i at overse, at alt udføres ret, de kan assistere, hvis det skønnes nødigt. InderVagterne skal udstyres med Spyd, Sværd og StavVåben, også buer og pile, samt slynger.

 

5., 6. of 7. Musikerne: Deres placering forordnes opdelt i tre grupper: Brummere, Gongen og Trommere, anbragt halvvejs mellem InderCirklens Periferi og Ydercirklens Periferi, på de ledige Radier fra SolHjulets Eger, og med blikket vendt mod centrum.  Gongen og Trommerne nær TriSkeleCirklens (nummer 2) Skæring med InderCirklen (nummer 3) og de to Brummere henholdsvis mellem Vagterne; altså alle musikere på de mellem de fire verdenshjørner liggende radialer. Brummerne giver SvirreLyde for at understrege visse punkter i Riten og GongLyde for at markere overgangen fra punkt til punkt i Riten, Trommerne understøtter såvel sange som danse. De udstyres med brummere, klangsten, bankestave, gong-plader, kohornstrompeter, håndtrommer, tamburiner, resonansskåle, triangler og andre lignende instrumenter.

Kapitel 3.4a3

Om Ritens Paraphernelia

Ydercirklen Ikke linierne men pladserne markeres tydeligt.

I Vesten udlægges BryggerStenen, når alt står klart, man kan pynte den passende op, om man vil.

YderCirklens udstyr omfatter naturligvis: et stærkt tovværk og mindst 8 - 16 solide pløkker, hvis jorden henligger hård, ellers en bred fure i hvilken flæskestumper, bensplinter, skindrester og andet jagtoffer til naturens kødgnavere kan hensmides. Dertil bliver der i "ManiRiten" opstillet 29 Runesten, (den angel-saxiske runnerække svarende til det synodiske måneomløbs ca. 29 1/2 dag)  på denne YderCirklens Periferi (og dens centrum, dermed også svarende til den 28 dag lange observationscirkel). Disse befinder sig i en eller flere poser som fra starten hægtes på CenterPælen og anbringes under runemaningen i 28 punkter på cirklen og altså med den 29. rune i centrum. Jævnfør for eksempel Pennick "Runic Astrology" (ibid p. 127).

Til TriskeleCirklen hører dels det optegninsmæssige omtalte TovVærk og Sten, derudover et stort KogeKar, hvis opstillingspunkt ligger i TriskeleCirklens Centrum. Til dette hører RøreSkeer, en BålPlads medsamt et RøgelsesKar, og to VandKrukker, en stor med BryggeVandet og en mindre med velduftende Vievand.

Nornerne bærer BryggerStenen og BrygBlandingen under lænd, men udleverer Stenen, inden Riten påbegyndes, når alt står retteligt forordnet. Der findes 3 * 9 tydelige markeringer af det sideriske omløbstal (ca 27 1/2 dag) som skal markeres med mindst blot Sten og Kviste, og gerne en art ForRistede Sten, Figurer (eller Stave).

Som TovVærk til InderCirklen bør sort snor anvendes hvis jorden ligger godt blød, men i tørt vejr kan det glemmes, men ikke hvis jorden henligger så blød, at cirklen plører sammen, eller så hård, at den let udvidskes.

I InderCirklens Centrum opstilles MidterPælen, en stor tamp, få lavet en solid fod som tillader et frit omløb forneden (F.O.F.) (for eksempel på en flad plade med en firekantet sokkel som i midten holder en rund Pæl, grundkuben orienteres med hjørnerne mod kvartererne. Der kan snittes og skæres og ristes i denne pæl, men husk følgende Kroge: En til at hænge to DrikkeHorn (Venstre- og Højresnoet henholdsvis). En til at hænge Sækken eller rettere sækkene med de 29 old-angelsaksiske runesten og fase-omløbs markører (for eksempel helt nede så denne eller disse tunge poser hviler på jorden.). Der findes også der en krog til posen med Fakler, FyrTøj og Røgelse og Endelig findes der Kroge til Godernes Våben.

Orienteret mellem Midterpælen og Det Aktuelle Verdenshjørne opstilles Alteret ind mod pælen. Det kan vel opstilles på 2 - 4 TræBlokke med en Plade af Hvid Kvarts, foran dette residerer NuNornen, således at hun står foran alteret undtagen når hun udfører hellige handlinger med sine medsøstre.

På Alteret ligger en Bakke til MeginStenene, Røgelseskarret kommer herhen, Edda- og Lov-ruller kan henlægges som man behager med udsøgte Våben, Relikvier, Klenodier eller andre passende HelligTing. Dog skal der holdes alterplads åben til vigtige steder i Riten.

Kapitel 3.4a4

Angående udklædning:

Se først punkt 3.3.3. under samme overskrift, hvor RiteKostumering generelt gives. Læg dog til i dette Månens-Magtens Brøl en forstående læsning af linie 2 i hele SMS 7 system, der gives der mange anvisninger på egnede materialer for såvel udklædning som anstalt. Bemærk at sortsværtning ikke blot betyder at nedsætte menneskets synlighed i natten, men også hænger sammen med det punkt, der handler om varmes efterliv som kold, sort aske. Bemærk at kønslig synlighed regnes mere almen i Manis NatteRiter (altså "ManiRiten") og umiddelbar nøgenhed (eventuelt) i "SunnaRiten". Endelig regnes MåneHorn og cirkler typiske for ManiRiten.

Kapitel 3.4a5

Angående øvrigt udstyr

Alle udstyres med et letlæseligt OpførelsesEksemplar af Riten, hvor egne handlinger og replikker står tydeligt indrammet eller på anden vis anmærket. InderVagterne assisterer ved usikkerhed og har eventuelt ekstra eksemplarer klar. OpførelsesEksemplarer bør beskyttes i regnbeskyttet dække (for eksempel i plastiklommer eller passende elektronik).

Denne Rite foregår på et højt symbolsk-semantisk plan, det bliver derfor vigtigt at manifestere i hvert fald Goderne og Nornerne som alfabetisk litterale og RuneKyndige, man må dog gerne kunne Riten udenad, om end de vigtigere passager stadig bør komme "fra bladet".

Derfor udstyres alle med gode Lamper & Lygter, (L.&.L.) eventuelt PandeLygter.

Det regnes for en fordel, at Participanterne har deres Paraphernelia opmagasineret i transportvenlige beholdere, for eksempel i cykelvogne eller i kassesystemer som let af- og pålæsses. Det mest praktiske: At hver gruppe pakker sit paraphernelia for sig i letgenkendelige eventuelt mærkede beholdere.

Det betegnes endvidere som en fordel, hvis hver enkelt Participant opbygger en pose eller en taske med sit nødvendige grej, med hvad vedkommende har fundet under arbejdet, samt med en mappe til Riten, til Notater og så videre. Hvis Participanten allerede har oparbejdet en lignende taske til SunnaUdstyr, regnes det ikke for en dyd at opbevare effekterne samlet, men nok sammen dog i hver sin adskilte beholder/pose.


Fodnoter til Kapitel 3.4A

     a annualt: med årlig tilbagevende regelmæssighed

     b primalorgiastisk: et festfølelse fra menneskehedens primitiveste forstadier

     c lucid: gennemsigtig, gennemsynlig, klarsynsset (KlarSynsKaperet (KSK))

[OP]