Kapitel 4.1

Om Asa- og VanaRiterne

Kapitel 4.1.0

 Indledende Om Asa- og Vana-Riterne

Kapitel 4.1a

 Om Cirklens Opbygning (O.C.O.)

Kapitel 4.1b

 Om Riternes Participanter

Kapitel 4.1c

 Om Riternes Paraphernelia

Kapitel 4.1Za

 AsaRiten

Kapitel 4.1Zb

 VanavRiten

Kapitel 4.1.0

Indledende Om Asa- og Vanav-Riterne

Der findes to umiddelbare personligt tilpasningsegnede Riter:

Den S.M.S. flittige Læser vil straks kunne genkende de små & store (S.&.S.) 'Penta- & Heksagramriter' (jævnfør skole-rullerne under punktet Ceremoniel Magisk Centrering).

Begge ritualer kan anvendes til renselse før og efter Selskabets Arbejde. Ritualerne renser såvel stedet som de udøvende.

Riterne anvendtes for eksempel således, at 'ASA-riten' indledte og 'VANAV-riten' afsluttede Selskabets Møder i Societets forskellige ydre aktivitetsfaser.

Riterne opførtes og anvendtes også under operationer i felten (: engang såkaldte commando-raids) dengang som nu & siden med succes.

Riternes fordele: At de nemt læres og straks kan opføres over alt uden videre forberedelse og regnes for umiddelbart Virksomme Og Velegnede (V.O.V.).

I "ASA-riten" koncentrer sig om de kendte Krigs- og Kampguder (K.O.K.) også kaldt (KG.&.KG.), som først nedkaldes i centrum og så sendes afsted udad på Vindene.

I VANAV-riten koncentrerer man sig om de kendte Kærligheds- og Kontaktguder (K.O.K.) også kaldt (KG.&.KG.), som ligeledes nedkaldes i centrum og hidkaldes fra verdenshjørnerne.

Det vil skrive, at man trækker guddommelig energi ned for i ASA-riten at sende Vilje ud og for i VANAV-riten at trække kærlighed til sig - på de senere erfaringsplaner kan man naturligvis vende kraften, som man behager.

Første Gestus:

Fælles for de to riter: De fysiske positioner Goderne indtager under den første gestus. De viser i 4 positioner SkaberRunen Hagal, hvis energi de projicerer ud i en 5. position. Hagal-rune positionerne ledsages af et GudeNavn specielt for hvert rite: først forestilles Energien, derefter manes Navnet.

1. Position:  
Goden fører armene op over hovedet og 
samler hænderne med fladerne mod hinanden, 
der skabes kontakt med himlen 
og det højeste overhovedet. 
I denne réelt tilbedende position 
rører eller gennemborer Goden GudeKraften.  

2. Position:
 Goden spreder armene 
således at de "peger" på "10 min. i 2", 
hænderne vender opad, 
benene samles. 
Goden står nu i en modtagende stilling. 
Armene minder om en tragt 
hvori Kraften flyder ned.
 Den modtagende står nu 
i en kegle af lys og kraft.  

3. Position:
Goden fører hænderne 
ned til "20 min. i 5" 
og fladerne vendes nedad, 
benene stadig samlede. 
Kraften trækkes fra det spirituelle lys 
til materiens mørke; 
positionen viser: 
at nu holdes kraften under Godens vilje 
samtidigt med at denne forholder sig ydmyg.

4. Position:
 Goden fuldender cirklen 
med hænderne som samles forneden, 
benene stadig samlede.
 I denne position når kraften 
til lige under fødderne. 
Goden danner nu en søjle af energi: 
Yggdrassil!

5. Position:
 Søjlens energi fremskydes nu 
mod cirklens første kvarter 
ved at Goden samler hænderne 
fladt foran brystet 
og skyder dem fremad 
som holdt de måske en lanse, 
samtidigt med at der tages et skridt 
og hovedet sænkes som til et tyrestang.  

[OP]

De fire gudekald og kampbrølet i ASA-riten:  

1. position: 

AUDIN

(AlFader, 
den Høje, 
Den Gode,
 det mest guddommelige jeg)  

2. Position:

BALDER

 (Lysets Gode Gud, 
som dør og genopstår.)  

3. position:
 

 HØDER

 ( Balders Broder 
Mørket)

4. Position:

WOTAN


(AlFader til Materien,
 det Lave)

5. Position:

GUNGNER


(Odins Spyd,
som sikrer sejren)  

OP

De fire gudekald og kærlighedsfrydeskriget i VANAV-riten:  

1. Position:

HEIMDAL

(Gudernes Vogter,
 Hellige Slægters Stamfader)

 2. Position:

  FREYA

(KærlighedsGudinden, 
LystVeninden)

3. Position:

 OTTER

(Freyas mand, 
"Alle Guder stå Otter bi")

4. Position:

FREY

(Freyas bror,
 den frække,
frejdige og frugtbare)

5. Position:

 SUNNA

(SolGuden
i Hendes oprindelige 
form og navn)

OP

Anden Gestus

Goden går nu til Østen, derefter til Syden, så til Vesten, sidst til Norden, endelig afsluttes cirklen tilbage i Østen. I hvert kvarter tegnes ritens respektive tegn, hvorefter GudeNavnet manes med Våbnets Spids i Tegnets centrum. Så indrammes Tegnet med JordKvadranten og KraftNavnet fremmanes. Når cirklen står trukket hele vejen rundt, kommer Goden tilbage i Østen og går så til Centrum igen.

Goden tegner endvidere 5 enkelte Hagal + et 5 HagalKors

 

De fire Gude- og KraftNavne i ASA-riten:

I øst:

 VALKYRIER

HimmelMøer 
deler de Døde Kæmper 
med Odin deres Fader

BÅLTHORN

østen­vinden

I syd:

TYR

KrigGud 

 BEYZLA 

syd­vinden

I vest:

ULL

Skytte- SkiGud

BURI

vesten­vinden

I nord:

THOR

KampGud

BORR

nordenvinden

 

De fire Gude- og KraftNavne i VANA-riten:

I øst:

FREYA

KærlighedsGudinden 

AUSTRI 

dværgen i østen

I syd:

NJORD 

Hav Herre 
Freya- & FreyFar

SYDRI

dværgen i syden

I vest:

FREY 

Gudernes Fyrste 
den Vise

VESTRI 

vestens dværg

nord:

HEIMDAL

GudeBroens Vogter, 
StamFaderen 

NORDRI

dværgen i norden

Kapitel 4.1a

Om Cirklens Opbygning (O.C.O.)

Cirklen beskytter dels mod uønskede kræfter udefra og danner muren, bag hvilken kraften opbygges. Den kan tegnes i undergrunden, ved at udspænde og optrække med tovværk fra det ønskede centrum; og kan blot forestilles åndeligt som en energiskærm, begge dele kan have afgørende fordele afhængigt af tid, sted og konstellation, men kan kombineres.

I centrum opstilles gerne en Pæl, også kaldet en Pol, som symboliserer Yggdrasil, Goden skal dog også kunne stå i centrum. De fire kvarterer afmærkes tydeligt, for eksempel med Lys, Fakler eller Våben. Lys opstillet indenfor cirklen i form af stjernebilleder blev før anvendt med held.

Hvis der optegnes en faktisk cirkel, skridter Goden denne af under den indledende MålSang og lukker porten i øst efter sig ved sin indtræden. I en forstillet cirkel går Goden rundt om de deltagende inden 1. gestus påbegyndes fra centrum.

Kapitel 4.1b

Om Riternes Participanter

Alle kan umiddelbart deltage i begge riter. Der kan skelnes mellem to grupper: Goderne og Deltagerne. GodeArbejdet kræver indsigts opfølgende  indvielse (I.O.I.) via S.M.S.

Goderne udtrykker både egen vilje og fungerer som alles fælles talerør. Goden symboliserer det fælles guddommelige jeg.

Goden kan klæde sig efter Selskabets Aftaleforordnede Skikke (S.A.S.) og egen opfindsomhed. Goderollen gøres ikke køns- og/eller aldersbestemt, men afhænger af S.M.S. indsigt & indvielse (I.&.I.).

Deltagerne udtrykker både egen vilje og bakker op om Goden. Dette gøres for eksempel ved at synge, banke og leve med på de Mægtige Mål, som danner baggrund for Godens udfoldelser, og ved at komme med forklarende og opmuntrende tilråb.

Deltagerne sidder, gerne i cirkelform, mellem omkredsen og omkring centrum, med en port åben i østen så Goden kan komme frem og tilbage. De kan eventuelt opføre runddanse før og efter selve riten, under Viljes­Udsigelsen kan en sufflør have samlet individuelle Viljes­Formuleringer, som tilhviskes Goden, der så fremsiger dem - andetsteds i tid læser en gode folks små lapper op ...

Kapitel 4.1c

Om Riternes Paraphernelia

Lys, Fakler, Stave, TrommeVærk, Brummere og Horn og andre instrumenter kan og bør anvendes af alle i bestræbelserne, også vil nogen og nogle (N.O.N.) nok finde det naturligt at have kopier af Riten og af SangBogen (Mange Mægtige Mål se f.eks. under Eddagal).

Der indgår ikke nødvendigvis andre paraphernelia, men Goden og Deltagerne stilles frit til at finde på passende sådanne, ligeledes kan de beklæde sig i overensstemmelse med Riternes symbolik, samt Foretagsomheds Organisatoriske Format (F.O.F.).

1. Gestus:

HagalStilling:

ASA-Kald:

VANA­Kald:

1. Position

AOUDIN

HEIMDAL

2. Position

BALDER

FREYA

3. Position

HØDER

OTTAR

4. Position

WOTAN

FREY

5. Position

GUNGNER

SUNNA

2. Gestus

Gerning

AsaRite:

Vanarite:

Tegn

SolKors og JordKvadrant

KløverKors og JordKvadrant

Kvarter

Gud

Vind

Gud

Dværg

ØST

Valkyrier

Bålthorn

Freya

Austri

SYD

Tyr

Beyzla

Njord

Sydri

VEST

Ull

Buri

Frey

Vestri

NORD

Thor

Borr

Heimdal

Nordi

CENTER

ViljesMål

UdAd

ViljesMål

IndAd

 

3. Gestus:

HagalStilling:

ASA-Kald:

VANA-Kald:

1. Position

AODIN

HEIMDAL

2. Position

BALDER

FREYA

3. Position

HØDER

OTTAR

4. Position

WOTAN

FREY

5. Position

GUNGNER

SUNNA

 Kapitel 4.1Za

AsaRiten

Cirklen dannes. Når alle står samlet, skridter Goden rundt om Cirklen, og efter sin egen Idé & Indsigt (I.&.I.) tegner Goden en HagalRune i hvert verdenshjørne om Cirklen.

Et af de "Mange Mægtige Mål" intoneres, Trommerne starter Tordenen (T.S.T.). Goden går til centrum, vender sig mod øst, tegner et 5. HagalTegn, og gør klar til 1. Gestus med sit Våben.

1. Gestus:

1.Position:

Goden fører armene op over hovedet,
samler hænderne med håndfladerne
mod hinanden.
 
Goden maner:

AUDIN!

2. Position:

Goden spreder armene
så de 'peger' på '1o min. i 2',
hænderne vender opad,
benene samlede eller spredte.

Goden maner:

BALDER!

  3. Position:

Goden fører hænderne ned
til '20 min. i 5'
håndfladerne vendes nedad,
benene stadig samlede
eller spredte.

 Goden maner:

HØDER!

4. Position:

Goden fuldender cirklen
med hænder som samles forneden,
benene nu helst samlede.

Goden maner:

WOTAN!

 5. Position:

Goden fører hænderne samlet opad
langs kroppen til brystet.
Herfra skydes de helt frem
samtidigt med at Goden går frem.

Goden maner:

GUNGNER!

2. Gestus:

Goden spankulerer nu sejt og sejrssikker (S.O.S.) til kvarteret på cirklen. Her tegnes SolHjulet. GudeNavnet manes med Våbenets Spids i Hjulets centrum, så indrammes SolHjulet med JordKvadranten og sendes brysk brølende afsted med Navnet på den pågældende vind, cirklen trækkes med Våbnets Spids til næste kvarter, indtil den står fuldt trukket.  

Placering

GudeNavn

Vind

I Østen:

VALKYRIER!  

 BÅLTHORN! 

 I Syden:

 TYR!

 BEYZLA!  

I Vesten:

 ULL!  

 BURI!  

I Norden:

 THOR!

 BORR!

I Centrum:

Viljen fremsiges!  

  Når Goden har frembrølet Viljen tegnes et 5 HagalKors inden:

 3. Gestus:

Identisk med første

Kapitel 4.1Zb

VanaRiten

Cirklen dannes. Når alle står samlet, skridter Goden Cirklen rundt, og tegner en HagalRune i hvert verdenshjørne, alt efter sine lyster & lidenskaber (L.&.L.). Et af de Mange Mægtige Mål intoneres, trommerne begynder takfast (T.B.T.). Goden går til centrum, vender sig mod øst, tegner 5. Hagal og gør klar til 1. Gestus med sit Våben.

1. Gestus:

1. Position:

Goden fører armene op over hovedet,
samler hænderne med håndfladerne
mod hinanden.

Goden maner:

 

HEIMDAL!

 

2. Position:

Goden spreder armene
så de 'peger' på '10 min. i 2',
hænderne vender opad,
benene samlede eller spredte.

Goden maner:

FREYA!

  3. Position:

Goden fører hænderne ned
til '20 min. i 5'
håndfladerne vendes nedad,
benene nu helst samlede.

Goden maner:

OTTER!

4. Position:

Goden fuldender cirklen
med hænderne,
som samles forneden,
benene stadig samlede.

Goden maner:

FREY!

5. Position:

Goden fører hænderne 
samlet opad
langs kroppen til brystet,
herfra skydes de helt frem,
samtidigt med at Goden
tager et skridt.

Goden maner:

SUNNA!

2. Gestus:

Goden spankulerer nu Kærligt Frydefuldt Kælen (K.F.K.) til kvarteret på cirklen. Her tegnes 4-KløverKorset. GudeNavnet manes med Våbnetes Spids i Kløverets centrum, så indrammes 4-Kløveret med Jord­Kvadranten og hentes labert længselfuldt hid med Navnet på den pågældende Dværg, cirklen trækkes med Våbnets Spids til næste kvarter indtil den står fuldt trukket.

Placering

GudeNavn

Retning

I Østen:

FREYA!

AUSTRI!

 I Syden:

NJORD!  

SYDRI!

I Vesten:

FREY!  

VESTRI!

I Norden:

HEIMDAL!

NORDRI!

I Centrum:

Viljen fremsiges!  

Når Goden har jublet Viljen tegnes et 5 HagalKors inden:

3. Gestus

Identisk med første

OP

Disse riter blev ofte omhyggeligt opført (O.O.O.) i de gyldne tider, hvor S.M.S.-manifestationen foregik, de bragte mange resultater og samlede ofte grupperne, gav dem indsigt og mod til at gennemstå de prøvelser, som jo fulgte, både efterhånden som de fik deres viljesopfyldelser og da den guldgyldne manifeteringstid svandt bort.