Supplement 3.2 Seriebegrebets Mærkværdige Skabelse (S.M.S.)
Supplement 3.2a KammererKomplekse Kategoriseringer (KK.K)

SMÅ MÆRKVÆRDIGE SAMMENFALD (S.M.S.) -: Hændelser altså samt iagttagelser af sådanne hændelser startede den unge tyveårige biolog Paul Kammerers tyve år lange rejse ind i det, man på grundlag af hans forskning, med Carl Gustav Jung, skulle komme til at kende populært verden over som: synkroniciteta en term der altså faktisk (jævnfør fodnoten) kun dækker den serieklasse, Kammerer kalder Tids- eller Succedensserier, samt de undergrupper som spreder sig derfra: AnhængsSerierne (mere herom i løbet af disse ruller).

Selvfølgelig, når mennesker nu sidenhen talte om synkroniciteter, så nævnte de ofte historier, som let kan passes ind i Kammerers serietyper, serieklasser og deres arter.

Modsat kan man diskutere om Kammerers fælles term for typerne, klasserne og arterne: "serie", i sig selv rummer fuld mening. Ordet serie kommer af latin series: række, og angiver en række af sammenhørende ting, en nummerrække en suite, altså i fortsat forlængelse.

Her virker Kammerers term måske rimelig, fordi hans eksempler, som det skal vise sig, ofte andrager hændelser, hvis "synkrone" ting eller handlinger følger efter hinanden som i en serie. Men et af kendetegnene ved 'serierne', som også skal fremgå nedenfor, signalerer at disse forandrer sig.

Hvis man starter med at iagttage røde damehatte ved busstoppestedet fredag eftermiddag fra 15-16, vil man ganske ofte fortsætte med at betragte sorte herrehatte og ende med at betragte grønne kasketter.

-: Her danner elementet: hovedbeklædning en konstant serie i ordets betydning af rækkefølge (Kammerers 'længdeelementer'), mens de andre momenter (Kammerers 'tværgående elementer') varierer.

Princippet bliver tilsyneladende netop fuldt operativt i dette eksempel, og det gør det også rent faktisk, der hvor Kammerers "serie"-ord for disse hændelser har sit reelle problem: Der hvor kun to ting eller handlinger indgår i hændelsen, som nu stadig kan beskrives med Jungs term "synkronicitet" men måske mindre præcist med Kammerers ellers dækkende term serie.

Det enkle eksempel på dette problem: For eksempel den meget almindelige hændelse at man tilfældigt tænker på en person, man ikke har set længe, og denne person så pludseligt tilfældigt dukker op i ens hverdag, eller at man lige tænker på en person, man allerede står i daglig forbindelse med, samtidigt med at vedkommende for eksempel telefonerer til een.

I sådanne tilfælde hvor kun to elementer, indgår bliver det lidt svært at skrive om en række, selv om det selvfølgelig stadig kan lade sig gøre. I alle sådanne eksempler kan der altså skrives om en "synkronicitet", fordi to ens eller sammenlignelige elementer tilsyneladende uafhængigt indgår i en fælles tidsmæssig forbindelse (F.T.F.) observeret serielt af iagttageren og viderebragt.

Til gengæld kan man i tilfældet med tilfældigt at tænke (T.A.T.) på en person (P.E.P.) man ikke har haft noget at gøre med længe og så pludselig møde vedkommende igen, med Kammerers termer skrive helt tydeligt om "Serietype 2: Møde med bekendt ("Lupus in fabula": Ulven i æventyret)", og så kun mene denne type hændelser, hvorimod man i tilfældet med tanken (T.M.T.) om en nær bekendt, som samtidigt ringer til een, formuleret i Kammerers typetermer, måske vil vælge at skrive om en:

eller måske en:

Hvis man i eksemplet med at møde en længe glemt person, man netop har tænkt på, møder vedkommende på samme sted, som man tænkte tanken, vil man kunne klassificere "synkroniciteten" som en Rumserie måske i undergruppen "Underserie", skete hændelsen med tanken derhjemme om torsdagen og mødet på gaden om fredagen, vil man kunne tale om den klasse Kammerer bestemmer som en:

"Tidsserie" måske undergruppen: "Anhængsserie".

Supplement 3.2a

KammererKomplekse Kategoriseringer (KK.K.)

Med Kammerers banebrydende - og egentlig kun overfladisk set vanskelige arbejde - bliver det altså muligt at forstå og anvende langt finere begribelsers funktioner (F.B.F.) af dette forrygende komplekse fænomen (F.K.F.) heraf den i titlen anførte term og denne: KammererKompleksKategori (KKK).

Jungs modige nævnelse af Paul Kammerers arbejde, sikrede Kammerers navn for fremtidens læsere. Så selv om Jung ikke selv havde eller fandt tid til virkeligt at begribe Kammerers geniale kategoriseringer (K.G.K.), gjorde han det muligt for eftertidens mennesker at undersøge og selv derefter begribe disse kategoriseringer.

Arthur Koestlers opklaring af sagen omkring Paul Kammerers deklassering og udradering som videnskabsmand har gjort det muligt igen seriøst at arbejde med hans teorier især om Serieloven, Også Koestler skal teksten vende tilbage til.

Hvad man egentlig vil få ud af at lære Kammerers kategorier at kende, kan ikke blot rummes i nogle få indledende bemærkninger. Selv anslår han i 1917 e.v. nogle ganske vigtige områder for fremtidig anvendelse af sine indsigters selvfølger (S.I.S.).

Teksten skal vende tilbage hertil i de tilknyttede ruller. Langt vil læseren dog ikke komme, før det står klart, at Kammerers system, ud over blot at give en anvendelig og klar terminologi for de fænomener man ellers blot populært fastholder som 'synkroniciteter', falder i god tråd med de systematiske magiske strukturer (S.M.S.), læseren kender fra de magiske traditioners metoder (M.T.M.).

Men Kammerers udgangspunkt lå i tiden omkring modtagelsen af "Lovens Bog"; i 1903 e.v. skrev han stadig kun noder og små notitser i sine notesbøger, efter 1904 e.v. går han i gang med at samle "serier" og snart deltager hans familie, venner, bekendte og kolleger, samt déres familie, venner, bekendte og kolleger.

Da han til "Das Gesetz der Serie" skulle organisere sine eksempler, sammenbragt over næsten 20 års arbejde, valgte han 20 iagttagelsesområder eller rubriceringskategorier, som anføres og forklares nærmere i næste afsnit :


      a synkronicitet: alment defineret som et sammenfald af tilsyneladende tilfældige hændelser, begreber eller/og funktioner, igen i moderne forstand (og i overensstemmelse med Kammerer) defineret som betydningsfulde i (og kún i) den bevidsthed som observerer disse "tilfældigheder" .

[TOP]