Supplement 3.3 

Seriernes Typologiske System (S.T.S.

De 20 serietyper

Supplement 3.3.1 SerieType 1: Opfyldelse af ønsker og anelser
Supplement 3.3.2 SerieType 2: Møder med bekendte ("Lupus in fabula")
Supplement 3.3.3 SerieType 3: Møder med karakteriserede ubekendte
Supplement 3.3.4 SerieType 4: Møder med typiske individgrupper
Supplement 3.3.5 SerieType 5: Det kommer alt sammen på een gang
Supplement 3.3.6 SerieType 6: To sjæle een tanke
Supplement 3.3.7 SerieType 7: Toneartens tilfældighed
Supplement 3.3.8 SerieType 8:  Gentagne ualmindelige begreber, held   
Supplement 3.3.9 SerieType 9:  Mangfoldighed af bestemte almindelige begreber
Supplement 3.3.10 SerieType 10: Signalskilte
Supplement 3.3.11 SerieType 11: Transportmidlers ankomst og forsinkelse
Supplement 3.3.12 SerieType 12: Pligt- og spadsereture
Supplement 3.3.13 SerieType 13:  Hasardspil
Supplement 3.3.14 SerieType 14: Uheld og modgang i det små
Supplement 3.3.15 SerieType 15: Behændighed og forslag
Supplement 3.3.16 SerieType 16: Samme sum ved køb og salg
Supplement 3.3.17 SerieType 17: Navn og erhverv
Supplement 3.3.18 SerieType 18:  Kommune og sagsakter
Supplement 3.3.19 SerieType 19:  Alt sammen igen som dengang
Supplement 3.3.20 SerieType 20:  Orden i ordenen ( O.I.O.)

Supplement 3.3.1

Serietype 1: Opfyldelse af ønsker og anelser

PAUL KAMMERER ANFØRER EN RÆKKE BESKRIVELSER (og en del af sine eksempler) for denne serietype, også et ordsprog som i sin danske variant lyder hen  ad: "Når nøden er størst er hjælpen nærmest" (ibid p. 39):

"Opfyldelsen af ønsker og anelser, at bønner bliver hørt, ikke håbet  dog opnået befrielse fra trængsler og fare. ... virkeliggørelse mellem søvn- og vågendrømme, som så syntes "profetiske" ... tilhører alle denne serietype.". a

 For eksempel Kammerer eksempel ibid nummer 31/32

Supplement 3.3.2

Serietype 2:  Møder med bekendte ("Lupus in fabula")

Ulven i eventyret. Denne kendte serietype omfatter altså alle den type hændelser, hvor man tænker på en person, man ikke har tænkt på længe, og så pludseligt løber på vedkommende. Der findes mange variationer, alle har dog det element Kammerer fastholder med sin "lupus in fabula"-term: om det nu drejer sig om en bog, man tilfældigt støder på, og så pludselig et par dage senere har brug for at have kendskab til; eller det drejer sig om en person, man ikke plejer at møde, og nu pludselig møder flere gange i træk på mere eller mindre usandsynlige steder.

Kammerer konkluder blandt andet (ibid p. 40):

"Særligt denne serietype er meget velegnet til at skaffe sig en overbevisning om serialprincippets vidtstrakte virksomhed". b

(S.M.S.-term herefter: V.S.V. det vil skrive Vidtstrakt Serialprincipiel Virksomhed ( V.S.V.)).

For eksempel Kammerer eksempel nummer 18/22a/24 og 72

Supplement 3.3.3

Serietype 3: Møder med karakteriserede ubekendte

Her kommer så det modsatte af foregående type. En mere moderne serietype i den forstand, at den synes typisk som seriefænomen for især metropoler og andre steder med mange ubekendte eller helt altså ukendte mennesker.

For, hvor man altså i Æventyrulvens type 2 møder en bekendt, møder man nu en person, man bemærker, ikke kender, men nu løber på overalt og til alle tider selv på de mest usandsynlige steder og tidspunkter.

Kammerer beskriver meget morsomt, hvordan han søger at undvige en sådan "hårdnakket" person og dog til stadighed løber på vedkommende (ibid p. 41):

"Altid løber den samme person mig i vejen"

Serien standser naturligvis et sted og til slut kan man komme til helt at savne vedkommende ubekendte væsen (V.U.V.).

For eksempel Kammerer eksempel nummer 61

Supplement 3.3.4

Serietype 4: Møder med typiske individgrupper

Bag termen typiske individgrupper gemmer sig det forhold, at man i sin hverdag, - især som biolog der færdes i såvel marken som i storbyen og dens omegn, som Kammerer jo gjorde i Wien, - kan løbe ind i serier, hvor individerne alle typisk har et tværgående fællestræk, for eksempel anfører Kammerer mennesker i sorg, eller at mange mennesker spørger ham om det samme for eksempel om klokken.

Man må her skelne mellem typiskt atypiske typer (T.A.T.), såsom en dag hvor en mindre havneby har marinebesøg. Her kan man forvente at møde en del marinesoldater i gaderne, men  eksemplet ville formentligt gælde, hvis marinesoldaterne indgik i en længere flerdags serie der havde "mænd i uniform" som tværgående tema. (Kammerer ibid p. 42):

"Den som sidder i amterne eller benytter transportmidler eller besøger gæste- og kaffehuse, vil ligeledes bekræfte, at ofte træder de tykke, magre, kæmpe, dværge, de som ligner hinanden fysiognomisk, de hæse, tunghøre, brillebærende, de som slæber omfattende pakker i tydeligt flertal.". a

  For eksempel Kammerers eksempel nummer 55/56

Supplement 3.3.5

Serietype 5: "Det kommer alt sammen på een gang"

Kammerer anfører en række mulige steder i storbyens virvar, hvor man kan iagttage serieforløbene omkring en skranke, for eksempel ved en banegård, et teater, en bank eller i mere moderne tid: en pengeautomat. Omkring disse steder kan man nøje iagttage serieforløbene, og heraf det moment mellem aktivitet og passivitet som for den travle eller ledige ekspedient kan  finde udtryk med den sukken, Kammerer satte som overskrift for denne type 5: "Det kommer alt sammen på én gang!".

 Kammerer (ibid p. 42) observerer og konkluderer:

"... at folk enten stimer sammen eller at skranken en tid lang forbliver tom. ... Man aner selv, som et medlem lukket inde deri, hvor svært det er, at blive fri for samfundet." b

For eksempel Kammerer eksempel nummer 73

Supplement 3.3.6

Serietype 6: To sjæle een tanke

Overensstemmende sjæle, tankeråd; sådanne ord bruger Kammerer til at betegne denne serie, som han selv oplevede og beskrev en del eksempler på.

Denne serie omfatter hændelser af den karakter, hvor et ord eller andet samtidigt dukker op uafhængigt på to steder. Kammerer har observeret det med ord, sætninger, tanker og melodier. Selvom man kan sige, at disse forhold springer af naturlige forudsætninger, og i mange tilfælde nok også gør det, fastholder Kammerer en del eksempler, der ikke blot kan bortforklares således. Den helt ukritiske fælles oplevelse af "to sjæle én tanke" serietypen beskrives således (S.B.S.) (ibid p. 42):

"Sammenstød af sådan art, især sammenfaldet mellem den enes tænkte ord og den andens udtalte, vækker hos den ene let den opfattelse, at den anden monne kunne gætte hans tanker; eller vækker i begge en tro, som var de i sjælden grad "sammenstemte sjæle".". a

For eksempel Kammerer eksempel nummer 7, 33, 34 i starten & 64

Supplement 3.3.7

Serietype 7: Toneartens tilfældighed

Paul Kammerer, en ivrig amatørmusiker og musikteoretiker, sætter sig til klaveret og slår indledningsakkorden an, i det samme falder en kirkeklokke i med en melodi i samme toneart. Denne seriesammenfaldssandsynlighed (SSS) måler og beskriver Paul Kammerer også i farvers sammenfald, selv farvenuancer, som man ikke ser almindeligvis, finder pludselige tilfældige pulsmønstre (P.T.P.): overensstemmende givne omgivelser (O.G.O.) .

Overensstemmelsen behøver ikke blot at omfatte tonalt enssvingende tilfældigheder (T.E.T.), men kan også anbringe tone og farveforløb, som kun mere trænede øren og øjne genkender som serielle, Kammerer nævner konsonerende intervaller b (ibid p. 43) (Se eventuelt rullem om "Musik & mursten" her i S.M.S.-rullerne ).

For eksempel Kammerer eksempel nummer 37, 38

Supplement 3.3.8

Serietype 8: Gentagne ualmindelige begreber, held

Et eller andet, såsom et ord, et begreb, et billede, noget man ikke før kendte til, lærer man først at kende, og så dukker det pludseligt ofte op. Især lærde mennesker, billedkunstnere, musikere og lignende har brug for dette seriemekanismesystem (SMS), som ofte viser sig ret pålideligt, når man kender fremgangsmetoden . Kammerer (ibid p. 44):

"Ved eksaminer har kandidaterne det "held", lige netop at blive spurgt om, hvad de for kort tid siden har læst, mens yderligere bagved liggende, halvt glemte ting og det store øvrige end ikke studerede stof på behagelig vis ikke synes at udøve det samme mål af tiltrækningskraft på eksaminator. Var det anderledes, kunne ingen bestå eksamen på ærlig vis!"a

For eksempel Kammerer eksempel nummer 4, 5, 6, 8, 21, 22b, 33, 36, 40, 42, & 65

Supplement 3.3.9

Serietype 9: Mangfoldighed af bestemte almindelige begreber

Denne serietype omfatter det fænomen; at man pludselig, serielt, oplever ofte forekommende og gentagne ting eller begivenheder. Et navn som tilfældigt høres igen og igen (I.O.I.), et produkt, eller lignende, Kammerer forklarer blandt andet (ibid p. 44):

"Ikke deres enkeltopdukken er da særlig ved dem men derimod deres masseopdukken. Et navn, et tal, en afbildning kan kan stå på plakater og i tidningsinserater (:annoncer i avisen o.a.), på gaden og i lokaler, sågar min egen bopæl ikke undtaget, kort alle vegne foran mine (ikke muligvis de åndelige, nej, de kropslige) øjne stå på trods af sin usandsynlighed og være meget påtrængende." c

Kammerer tilføjer, at denne serietype, i modsætning til den foregående, bringer noget kendt til iagttagelsen. Den synes måske også derfor sværere at erkende, kræver måske observation af den foregående serie, hvor man har bemærket det specielle.

For eksempel Kammerers eksempel nummer 80

Supplement 3.3.10

Serietype 10: Signalskilte

Her har Kammerer grundlagt en videnskab, som skulle blive særdeles interessant i de  moderne storbymetropoler, der netop forbindes og fungerer for folk ved hjælp af vejskilte, anvisninger i bogstaver, farver og særligt signalerende skilte.

Kammerer kaster sig ud i en diskussion af, hvad de fleste mennesker, som rejser med byens banenet, kan iagttage, og han spekulerer over den oplevelse at tog, i hvert sit spor kører forbi hinanden, noget alle kender, men som ikke bør forekommer ret tit statistisk set. -  Kammerers basisiagttagelsesby (BIB), Wien, regnedes, i 80  året for Kammerers bog, for at køre et af verdens mest velfungerende offentlige kollektive transportsystemer.

Kammerer angiver ikke et eksempel herpå.

Supplement 3.3.11

Serietype 11: Ankomst og forsinkelse af transportmidler

Kammerer anfører det faktum omkring sit punktlige opmøde til det daglige tog, at nogle dage kan han kun lige nå toget, andre dage når han det mageligt. Naturligvis kan man indvende, at enten forsinkes toget eller manden, eller også kommer de i tide eller for sent, måske på grund af at togene kører uregelmæssigt, eller at manden kommer for sent, og i en seriesammenhæng en kombination af alt dette, men Kammerer indvender mod sådanne argumenter; at situationen altså ankomst og forsinkelse af transportmidler-serietypen nummer 11 snarere betegner (ibid p. 45):

"Samfærdselslejligheder ved hvis stærkere frekvens man overgiver sig til "tilfældet" det vil sige serien.". a

Kammerer anfører ingen eksempler her

Supplement 3.3.12

Serietype 12: Pligt- og spadsereture

Her drejer det sig om, at man tager på forskellige ture i sit nærmiljø, nogle gange for sin fornøjelse andre gange i forbindelse med forskellige typer pligt. I hvert fald kan man nu iagttage en serieform, hvor tilfældet leder en til at besøge et givent sted flere gange følgende (F.G.F.) altså serielt.

I denne type genfinder man flere underformer, at man møder den samme nabo i en observeret rækkefølge, ikke blot hver dag på samme tid, men ved mere usandsynlige lejligheder, at man kommer et sted meget sjældent og hver gang møder den samme person det samme sted, at man under en række usædvanlige udflugter møder nære venner, som også udtrykker forundring over at møde een, og/eller at man til stadighed møder den samme fremmede det samme sted.

For eksempel Kammerer ibid eksempel nummer 26, 61

Supplement 3.3.13

Serietype 13: Hasardspil

Med denne serietype anfører Kammerer med et overslag alle slags spil- og lotto- fænomener, og dertil mere den specifikke situation, som opstår, når een bestemt ønsket kombination af kort eller terninger ikke blot fremkommer een gang men på serievis. Den vindende spiller som "sidder i held".

Kammerer citerer sine kilder for, at een bestemt kombination sjældent opstår mere end ti gange i træk ved for eksempel roulette- eller terningspil, men sådanne iagttagelser hos forskerne, mener Kammerer i 1917 e.v., antyder, at serieloven kan anvendes med udbytte, når dens principper igen forstås. (Kammerer ibid p. 47):

"Hvem som først ville kunne formå at få nytte af serialitetssystemet ved spillebordet, denne ville ingen spillebank i verden formå at holde stand imod!"

(Heraf S.M.S. termerne Formår At Få (F.A.F.) og Serialitetssystemet Ved Spillebordet (S.V.S.)).

For eksempel Kammerer ibid eksempel nummer 47, 48, 52

Supplement 3.3.14

Serietype 14: Uheld og modgang i det små

Kammerer (ibid p. 47):

"Ikke kun ved større, forsikringsmæssige ulykker kommer serialitet for dagen, ... men også gennem små, latterlige uheld.". b

Denne type omfatter små og store (S.O.S.) uheld af typen: "en ulykke kommer sjældent alene!".

Også serier af den type, hvor man uheldigt slår en finger, og så igen gentagne gange slår den samme finger. Men tilsyneladende også i den forstand, hvor en storbrand i et større moderne beboelseskvarter danner en begyndelsesserie for en række serier af brandrelaterede større uheld.

For eksempel Kammerer ibid eksempel nummer 68, 71- 80

Supplement 3.3.15

Serietype 15: Behændighed og forslag

Kammerer iagttog også seriedannelser i den type spil, hvor ikke store tilfældigheder og held (type 13), og ikke små irritationsmomenter (type 14), men hvor behændighed og held dominerer anstrengelserne. -: En spiller kan længe stå helt på toppen og så pludselig gentagne gange kikse den samme type aflevering eller afsending.

Serierne kan iagttages både, hvad angår heldige serier, hvor spilleren gang efter gang (G.E.G.) lykkes med en type slag, spark eller anden aktivitet, og i uheldige serier, hvor en spiller eller flere spillere gang på gang (G.P.G.) gentager en uheldig manøvre.

Der gives her et andet sæt naturlige forklaringer til serierne, blandt disse spillerens entusiasme og sikkerhed ved held eller træthed og usikkerhed, når så uheldet dannede serier.

Kammerer angiver intet eksempel her

Supplement 3.3.16

Serietype 16: Samme sum ved køb og salg

Serier af beløb for ud- og indgående posteringer, både under salg og regnskab. For eksempel det fænomen, at det samme beløb tælles sammen ved kassen gentagne gange, også selv om vidt forskellige kunder havde foretaget vidt forskellige varekøb (V.F.V.) .

For eksempel Kammerer ibid eksempel nummer 3

Supplement 3.3.17

Serietype 17: Navn og erhverv

De fleste mennesker har vel mødt een, som i større eller mindre grad hed det samme som de selv. Serier omkring navne, bestillinger, uddannelser, bopæle, husnumre og lignende kan forekomme i enhver telefonbog, husstandsfortegnelse eller lignende register, hvad Kammerer anfører.

 I modsætning til den næstfølgende type regnes serien her for en  serie med selv så få sammenfaldende elementer som to for eksempel fornavne, eller et andet af Kammerers eksempler (ibid p. 58):

"... forkæmperen for fredsbevægelsen doktor Alfred H. Fred ..." a

For eksempel eksemplet i teksten ovenfor

Supplement 3.3.18

Serietype nummer 18: Kommune og sagsakter

Her citerer Kammerer en serieobservatør indenfor, hvad "moderne" mennesker under S.M.S.-manifesteringstiden kaldte "det offentlige", og som i Kammerers Wien hed "Stat og Amt". Samtidigt indeholder den mere end ét tværgående listeelement, Kammerer nævner to teknikstuderende frisørsønner, og rapporter så ellers om ret så omfattende serier han selv og kollegaer iagttog under krigens brevcensur, serier som løber: fra: navne; erhverv; adresser & husnumre til: gennemgående ord & gennemgående problemstillinger.

Alle disse burde statistisk ikke danne serier i tilfældigt udvalgte breve blandt 100.000´er, som læstes af et større antal officerer. Under krigen observerede Kammerer dette, mens han altså - i kraft af sine omfattende sprogkundskaber - læste italienske breve for krigscensuren. Kammerer anfører en medarbejder ved telegramcensuren, som iagttog samme fænomen - her Kammerers erfaring:

"... dagligt blev rundt regnet 100.000 styk italiensk skrevne brevforsendelser deraf hen ved 200 fordelt til censorerne i 5 "Censurgrupper" læst, altid skete det igen, at den samme censor fik breve fra de samme korrespondenter i hænde ..." a.

For eksempel Kammerers ovenstående eksempel.

Supplement 3.3.19

Serietype 19: "Det er alt sammen igen som dengang"

Med denne serietype, som  omfatter flere underarter, vil Kammerer fastholde den type serielle hændelser, som man kritisk og reflekteret vil sige oprinder af associationsevnens anstrengelser (AE.A.),  men som dog alligevel kan kaldes serielle.

For eksempel: en ældre person, som foretager en tilbagerejse til sit ungdomsmiljø på en dag, som minder om den forgange tid. Også udflugter, familieårsfester (FÅF) og årstidernes bundne årsagsfølelser (Å.B.Å.) samt stemninger kan rumme og vække disse oplevelsesfornemmelsesobservationer (OFO), hvor ikke blot nogle få serielle elementer, men hele hændelsen i sig selv virker akausal og samtidig seriel.

I denne type hændelser kan der så findes forskellige kontrastive forekomster (F.K.F.). Fra oplevelsen af såkaldte deja vu (fransk for "allerede set/observeret"), hvor hændelsen blot opleves som en repetition af foregående hændelser, serietype 19s navn (se ovenfor), dét Kammerer citerer som typisk for sin samtids Wienertysk:

  "Det er ganske aldeles som førhen" c

Familieudflugtsfester (FUF) som  gentager sig, årlige begivenheder, altså periodiske handlinger, hvor serier let naturligt opstår, findes altså i "alt som altid"-serietype 19, Kammerer påpeger netop de cykliske sekundære citater (C.S.C.) med udtrykket "Som først i maj"d.

Dog i denne type serier kan netop forskellige delelementers skift angive serieelementer, for eksempel generationer, som vokser op omkring en årlig familieudflugt til Tivoli i København eller et af urbyen Wiens udflugtsmål (U.W.U.), som Paul Kammerer så dem.

Kammerer fremhæver; at serietype 19 har stedsbundne årsagsskabende situationssystemer (S.Å.S.) altså en art : kronologisk spatial kongruens (K.S.K.) som borgernes vante dagsrytmer fastholder, han skriver (ibid p 50):

"... den slags forekomster korrelerer sig med området, hvor de for første gang fandt sted ...".b

For eksempel Kammerer ibid eksempel nummer 36 (p. 30), 92 (p. 240) 96

Supplement 3.3.20

Serietype 20: Orden i ordenen (O.I.O.)

Kammerer (ibid p. 51):

"Orden i ordenen" c

Paul Kammerer henviser her til serier, som opstår i dagens daglige ofte tidsfastlagte ordensrutiner, han henviser til sin p. 26, hvor han skriver om den passive ordensbestræbelse i tingene, og den orden som opstår "ubevidst" som følge af den orden, han bevidst selv har valgt. Hans eksempel giver detaljer fra hans familiekorrespondance. Han kommer frem til et overliggende spontant ordensprincip (O.S.O.) i tingene selv, modsat sine egne forsøg på at påtvinge orden i orden (O.I.O.).

Han beretter om hvordan han lærer at forholde sig til serierne, og at udnytte dem til sin fordel, han skabte et skin (ibid p. 51):

 "... som kom tingene mig på næsten uhyggelig vis i møde, som hjalp mig nisser med mit arbejde.". d

For eksempel Kammerer ibid eksempel nummer 16 (ibid p. 26)

SerieTypeSystemet (STS)

SerieType 1: Opfyldelse af ønsker og anelser

Noget man har tænkt på sker, drømme opfyldes, vilje realiseres

SerieType 2: Møder med bekendte ("Lupus in fabula") Person man har tænkt på dukker op, ærkeulven fra æventyret (Æ.F.Æ.)
SerieType 3: Møder med karakteriserede ubekendte Man render stadig på den samme ukendte person over alt
SerieType 4: Møder med typiske individgrupper

Man møder serielt den samme type mennesker over alt

SerieType 5: Det kommer alt sammen på een gang Pludselig sker mange ting samtidigt ellers ikke: stimer og stille (S.O.S.)
SerieType 6: To sjæle een tanke To personer tænker samtidig  samme tanke, eller føler, fornemmer samme sans
SerieType 7: Toneartens tilfældighed Man fløjter en tone som tilfældigt spilles, musik stemmer miljømæssigt
SerieType 8: Gentagne ualmindelige begreber, held    Et begreb kommer ofte igen, man lærer det, og får en dag brug for det
SerieType 9: Mangfoldighed af bestemte almindelige begreber Et ord, navn, begreb dukker ustandseligt op over alt også uventet
SerieType 10: Signalskilte Sammenfald i tider, signaler, system for orientering
SerieType 11: Transportmidlers ankomst og forsinkelse Rejsemønstre, trafikstrømme, kørselstransport og køreplaner ( K.O.K.)
SerieType 12: Pligt- og spadsereture Gentagne ture, enten som tradition, vaner blandt venner eller tilfældigt
SerieType 13: Hasardspil

Terninge-, kugle-, kortfald i tilfældige spil og systemer (S.O.S.)

SerieType 14: Uheld og modgang i det små En ulykke  kommer sjældent alene. Ikke det igen! Ih altså!
SerieType 15: Behændighed og forslag Vinderserier, selvsikker kunnen, scorehjørnet, - i med- og modgang
SerieType 16: Samme sum ved køb og salg

Forskellige varekøb giver samme pris, samme beløb gentages

SerieType 17: Navn og erhverv Sammenfald i sted, navn tal, uddannelse, erhverv, formål og ord
SerieType 18: Kommune og sagsakter Staten og store organisationers serier i sagsakter (S.I.S.) og sagsbehandling
SerieType 19: Alt sammen igen som dengang Genoplevelse, déja vu, returruter, hændelser sker 'igen -igen'
SerieType 20: Orden i ordenen ( O.I.O.)

Underliggende orden i allerede fast forordnede forhold. Indre orden

 

[OP]


--  Die Erfüllung von Wünschen und Ahnungen, Erhörung von Gebeten, unverhoffte, aber doch erhoffte Befreiung aus Bedrängnis und Gefahr ... Verwirklichung von Schlaf- und Wachträumen, die denn als "prophetische" ersheinen ... sind diesem Serietypus verwandt.  

     Gerade dieser Serientypus ist sehr geeignet, sich die Überzeugung von der weitverbreiteten Wirksamkeit des Serialitätsprinzips zu verschaffen

. Immer läuft mir derselbe Mensch in der Weg.

     Wer in Ämtern sitz oder Verkehrsmittel benützt oder Gast-  und Kaffeehäuser besucht, wird gleichfalls bestätigen, daß manchmal die Dicken, Mageren, Riesen, Zwerge,  die einander physiognomisch Ähnlichen, die Heiseren, Scwerhörigen, Brilletragenden, umfängliche Pakete Schleppenden ... in besonderer Mehrheit eintreten.

     b ... daß sich die leute entweder drängen oder daß der Schalter eine Zeitlang leer bleibt. ... Man selber spürt, als eines der Glieder darin engeschlossen

     b ... Zusammentreffen solcher Art, namentlich die Koinzidenz gedachter Worte des einen mit ausgesprochenen des anderen erwecken bei jenem leicht den Anschein, als könne dieser seine Gedanken erraten; oder erwecken in beiden den Glauben, sie seien in seltenem Grade "gleichgestimmte Seelen".

     a Bei Prüfungen haben die Kandidaten das "Glück", gerade darum gefragt zu werden, was sie vor kurzem gelesen, während weiter Zurückliegendes, halb vergessene Dinge und der große übrige, gar nicht studierte Stoff angenehmerweise nicht dasselbe Maß von Anziehungskraft auf den Prüfer auszuüben scheinen. Wäre dem anderes, niemand könnte ein Examen ernsthaft bestehen!  

     c Nicht ihre Einzelerscheinung ist dann das Besondere an ihnen, sonderen ihr Massenauftreten. Ein Name, eine Zahl, eine Abbildung kann auf Plakaten und in Zeitungsinseraten, auf der Straße und in Lokalen, sogar meine eigene Wohnung nicht ausgenommen, kurz allenthalben vor meinem (nicht etwa dem geistigen, nein, dem körperlichen) Auge stehen und trotz seiner Unscheinbarkeit sehr aufdringlich werden.

     a Verkehrsgelegenheiten, bei deren starker Frequenz man sich dem "Zufall", das heißt eben der Serie überläst.

     a Wer zuerst das System der Serialität am Spieltisch sich wird zunutze machen können, dem wird keine Spilbank der Welt standzuhalten vermögen! Serialität am Spieltisch (S.A.S.)

     b Nicht nur bei versicherungspflichtigen, größeren Unfällen kommt Serialität zutage, ... sondern auch bei ganz kleinem, lächerlichen Mißgeschick.

     a ... die Vorkämpfer der Friedensbewegung Dr. Alfred H. Fried ...

     a ... einem täglichen Einlauf von rund 100 000 Stück italienisch geschriebener Briefschaften, die von etwa 200 auf 5 "Zensurgruppen" verteilten Zensoren gelesen werden, immer wieder geschieht, daß demselben Zensore Briefe derselben Korrespondenten in die Hände kommen ...  

      c Es ist ganz so wie damals,

     d Wie einst im Mai

      a korrelerer: Igen, Læser: gang i din ordbog og i dit demosæt, hvis du vil have det ene til at stemme overens med det andet, så de begge to gensidigt bekræfter hverandre.

     b ... sonstige Vorkommnisse korrelieren sich mit dem Ort, wo sie zum ersten Male stattfanden

     c  Ordnung in der Ordnung

     d ... als kämen mir die Sachen in schier unheimlicher Weise entgegen, als hülfen Kobolde mir bei meiner Arbeit. -

 [OP]