Supplement 3.7A

Kammerer & Kammeraterne (K.O.K.)

Supplement 1.7Ai Koestler om Kammerer  (K.O.K.) og Jung
Supplement 1.7Aii Parapsykologisk Psykisme (PP.P.) 
Supplement 1.7Aiii SerieBeredskabsSindet (SBS)
Supplement 1.7Aiv Psykisk forsknings bidrag
Supplement 1.7Av Alan Vaughans opdeling
Supplement 1.7Avi Chance encounters of some kind!
Supplement 1.7Avii Synkronicitetsfeberen et århundrede efter Kammerer

Uskrevne ord

Forfatternes synkronistiske formeninger (F.S.F.)

I BOGEN 'The Roots of Coincidence' (Tilfældighedens rødder) lykkes det i høj grad Arthur Koestler at fastholde Paul Kammerer som den videnskabsmand, der først faktisk forsker (F.F.F.) i tilfældigheder af mere eller mindre betydningsfuld karakter, for den som observerer.

Supplement 3.7Ai

Koestler om Kammerer (K.O.K.) og Jung

Koestler gendriver dertil med nogen kritisk stringens Carl Gustav Jungs terminologi. Beviser, at denne både blot gentager Kammerer og så selv introducerer en end ringere term. Han fastholder dog; at Jungs definition nøje følger Kammerers, og fastholder Jung således (ibid p. 94f) (Der citeres fra Jung * ):

"Jungs afhandling drejer sig om hans begreb "synkronicitet". Han definerer det som "den samtidige forekomst af to betydningsfulde, men ikke kausalt forbundne begivenheder" eller alternativt som "en tilfældighed i tid af to eller flere kausalt uforbundne begivenheder, som har den samme eller lignende betydning ... ligeværdig med kausalitet i rang som forklaring". a

"Dette er en næsten verbatimb repetition af Kammerers definition på "Serialitet" som "en tilbagekomst af samme eller lignende ting eller begivenheder i tid og rum" - begivenheder som så vidt man kan forvisse sig, ikke er forbundet af den samme handlende årsag". c

For Koestler bliver det væsentligt at fremhæve; at om end Jung overtager Kammerers definition, forholder han sig stik modsat Kammerer. Kammerer så ingen grund til at inddrage de esoteriske videnskaber, mens Jung, i Koestlers noget hostile fremstilling, ynder at fortåge eksistensen med forblommede vendinger og forklaringer fra underbevidsthedens dybere lag.

Hvor Kammerer altså, stadig i Koestlers fremstilling, fremtræder som videnskabsmanden, der enbart ser virkelighedsforklaringen i materien i en art abstrakt ikke-årsagsgrundet parallel naturlov, "Serieloven", ser Jung svarene ligge overvejende i den psykiske virkelighed, i bevidsthedens lag, i symboler og psykiske stadier.

Pointen for Koestler bliver naturligvis en balance mellem de to holdninger, hans eget glimrende værk arbejder principielt ud fra parapsykologisk forsknings præmisser (P.S.P.) se eventuelt Bibliografiens henvisninger under Louisa E. Rhine.

Supplement 3.7Aii

Parapsykologisk Psykisme (PP.P.)

Og mange serieformer kan formentligt forklares naturligt ud fra spontan telepati, for eksempel den serie, hvor man tænker på en person, som så samtidigt ringer på, andre gange kan helt naturligt planlagte krydspunkter i køreplanen måske få folk til at tro, at de deltager i en synkronistisk begivenhed.

Ligesom med så mange andre efterhånden veldokumenterede psykiske evner, såsom telekinese, telepati, fjernhealing, claire voyance a og lignende, ligger der en interesse, en kærlighed, en PIP,  dermenes skrivesige dermed (DM.SS.DM.) PersonInteressePuls (PIP), som gør, at vedkommende "medium" gider beskæftige sig med de pågældende psykiske evner. Forskere som Koestler og Vaughan har observeret, hvordan deres specielt trænede psykiske medier for eksempel mister pusten og gejsten, bliver trætte efter en lang række ensartede forsøg med kortene eller talmaskinerne. Forståeligt nok, kunne man mene, men også en mekanisme som optræder i SerieKendskabsSystemet (SKS). Ud fra den psykiske forsker Grey Walters beskriver Koestler (ibid p. 128f) den "parathedsbølge" eller "redebonbølge" (engelsk: readiness wave), hvor den psykiske "forsøgskanin" føler sig i (op. cit.):

"... en paradoksal sammenblanding af afslappethed og ophidselse". b

Et andet psykisk betonet forhold for de parapsykologiske medarbejdere: evnen til at lukke op og lukke af for den pågældende psykiske evne.

Koestler diskuterer (ibid p. 131) filter-teorien, at hjernen filtrerer størstedelen af de udefrakommende indtryk fra, sender indtryk ud til sanserne, men altså primært filtrerer data og finindstiller på de data, sanserne bearbejder.

Cocktail-effekten illustrerer dette, det fænomen: at man ved et selskab kan indstille hørelsen på een talende på trods af mange talende omkring.

Supplement 3.7Aiii

SerieBeredskabsSindet (SBS)

Ligeledes kender serieforskere det fænomen; at når man først begynder at lægge mærke til serier og at tale med andre om dem, ja så vokser de hurtigt i antal og udvikler sig.

Der iagttages altså stadig flere serier, som man blot ikke normalt bemærker, samtidigt med at den type serier man iagttager tiltager i frekvens.

Derfor bør man ikke udelukke "den styrede tilfældighed" som en del af forklaringen, mennesker skaber i høj grad deres egen virkelighed, og et koncentreret observationsforløb omkring serialitet medfører et stærkt forøget serieberedskab, hvad jo også fremgår tydeligt i Kammerers bog med dens mange aktive meddelere.

Supplement 3.7Aiv

Psykisk forsknings bidrag

Alan Vaughan har skrevet boget: "Incredible Coincidence", hvori han - ud fra sin omfattende baggrund som ledende amerikansk og internationalt anerkendt psykisk forsker - har samlet mere end hundrede af såvel historiske som moderne verificerede og udforskede tilfælde af sælsom tankevækkende synkronicitet (S.T.S.). Vaughens definition af synkronicitet viser (ibid p. 3) interessen for tilfældige sælsomme tilskikkelser (T.S.T.) (ibid p. 1).

"... syncronicitet ... beskriver meningsfulde tilfældigheder uden tilsyneladende grund (akausale c) ..."d

Vaughan anfører Jungs skrift i dets engelske oversættelse fra 1955 e.v.: "Synchronicity: An Acausal Connecting Principle", og Arthur Koesteler, som han har samarbejdet med. Hans forslag til en omfattende almen ordbogsdefinition (O.A.O.) (op. cit. Vaughans skillemåde for ordene følger ikke danske retskrivningsregler):

"Syn * chro * nic * i * ty [(beslægtet med synkron, græsk syn: med, + kronos: tid) navneord:] 1: Et begreb formuleret af den schweiziske psykolog C. G. Jung for at beskrive akausal a, betydningsfuld tilfældighed. Som eksempler anførte Jung oversanselige erfaringer, psykokinese b, varselstagningsteknikker, astrologiske horoskoper, profetiske drømme, déja vu c, underbevidst forudanen, varsler og talrækker. Synkronicitet tyder på et akausalt forbindende princip i naturen, af lige så stor betydning som fysisk kausalitet 2: En betydningsfuld tilfældighed. syn * kro * nis * tisk tillægsord.". d.

Vaughan startede sit arbejde med disse synkroniciteter under sit studieophold ved Freiburg Universitets institut for psykologiske grænsetilfælde i 1968 e.v. Han studerede parapsykologi der og skrev senere artikler til de etablerede parapsykologiske forskningscirkler, hvilket gjorde, at han over årene gennem breve fra læserne ophobede en større samling sager (S.S.S.), faktisk anføres 152 i bogen "Incredible Coincidence. The Baffling World of Synchronicity".

Supplement 3.7Av

Alan Vaughans opdeling

  1. Mennesker mellem forbindes af psykiske processer 

  2. Menneskers skæbner viser tegn på psykisk synkronisering med andres.

  3. Mennesker synes at besidde en psykisk grundplan over livet, som passer sammen med andres grundplaner.

  4. Mennesker har tilsyneladende ubevidst forudanelse om livets grundplan.

  5. Mennesker har tilsyneladende ekstraordinære psykiske muligheder, som fungerer på det underbevidste område.

  6. Mennesker med anlæg for psykiske oplevelser, synes også at have anlæg for synkronistiske oplevelser.

  7. Synkronicitet, eller betydningsfuld tilfældighed, synes at udgøre den resulterende vektors netværk af adskillige individer, som alle hver især yder deres til hændelsen.

  8. Hvad man kalder PSI og ESPa og psykekinese kan måske bevises som dele af bevidstheden.

  9. PSI fungerer på en langt mere indviklet måde end parapsykologien dengang formente.

  10. De almindelige regler for rum & tid, for årsag & virkning, omfatter ikke psykiske og synkronistiske hændelser.

Supplement 3.7Avi

Chance encounters of some kind!

HVAD ANGÅR KATEGORISERINGEN, går Vaughan langt enklere til værks end Paul Kammerer, han opdeler ganske enkelt synkronistiske hændelser efter den fra UFOlogien velkendte nærkontakt af første, anden, tredje (og fjerde) grad, idet han skriver om Chance Encounters, tilfældighedskontakter, altså C.E. af første, anden, tredje & fjerde grad, og dertil kan han så tilsætte forklarende undertermer såsom: ting, informationer, personer eller lignende. (ibid p.46 - p. 59 - p. 55) :

SMS

Grad af tilfældighedsnærkontakt (NK)

ALAN VAUGHANs Chance Encounters

1

 CE I

kontakt af 1. grad tilfældighederne virker trivielle deres betydning kommer fra selve særheden ved hændelsen

2

 CE II kontakt af 2. grad tilfældighederne har eller får betydning

3

 CE III

kontakt af 3. grad tilfældighederne bringer een nøjagtigt hvad man leder efter - især angående mennesker

4

 CE IV

kontakt af 4. grad tilfældighederne har dybt personlig betydning og omfatter livsledsagere og elskere

 

Supplement 3.7Avii

Synkronicitetsfeberen et århundrede efter Kammerer

... men ikke nu ... den S.M.S.-ivrige læser kan dog finde en hel del relevante skrifter om emnet i litteraturlisten til Serierullerne.


      a Jung´s treatise hinges on his concept of "Synchronicity". He defines it as "the simultaneous occurrence of two meaningfully but not causally connected events"; or alternatively as "a coincidence in time of two or more causally unrelated events which have the same or similar meaning ... equal in rank to causality as a principle of explanation".

*  Koestler giver som kilde Jungs "The Structure and Dynamics af the Psyche, Collected Works VIII" London 1960 e.v. p. 441, p. 511 og p. 435.

     b verbatim: altså ord for ord

     c This is an almost verbatim repetition of Kammerer´s definition of "Seriality" as "a recurrence of the same or similar things or events in time or space" - events which, as far as can be ascertained, "are not connected by he same acting cause".

     a telekinese, telepati, fjern-healing, claire voyance: telekinese: at ting bevæger sig eller bevæges uden tilsyneladende at blive påvirket, at 'ting flyver gennem luften' som for eksempel observeret og dokumenteret ved såkaldte 'poltergeist'-fænomener. telepati: tankelæsning, det fænomen at tanker kan opfanges eller end og afsendes mellem mennesker. Fjern-healing: det fænomen at en pårørende gennem bøn eller meditation elle bodsøvelse kan påvirke et sygdomsforløb positivt, 'helbredelse ved tankens kraft'. Claire voyance: fransk for det danske 'klarsyn': en samlingsbetegnelse for en lang række fænomener af intuitiv karakter, hvor en person ("en clairvoyant", "en synsk") anvender ekstraordinære metoder i et rådgivnings- eller vejledningsforløb eller i forbindelse med forsknings- & efterforskningsarbejde.

     b "a paradoxical compound of detachment and excitement".

     c akausale: tilsyneladende ikke påvirket af en igangsættende årsag.

     d synchronicity ... describe meaningsful coincidence without apparent cause (acausal), ...

     b psykokinese: det samme som telekinese, dog ofte også anvendt præciserende i tilfælde, hvor en person (en art clairvoyant) bevidst 'med viljens kraft' flytter eller påvirker en genstand

      c déja vu: efter fransk: allerede set, set før: det at genopleve noget man har oplevet før eller oplever senere, samtidigt med at man ved, at man har oplevet det før.

     d Syn * chro * nic * i * ty [(akin to synchronous, G syn, with + chronos, time) n 1:] A Term coined by the Swiss psychologist C.G. Jung to describe acausal meaningful coincidence. As examples, Jung cited extrasensory perceptions, psychokinesis, oracle-consulting techniques, astrological horoscopes, prophetic dreams, déjà vu, unconscious foreknowledge, omens and number series. Synchronicity is indicative of an acausal connecting principle in nature, of equal importance to physical causality 2: A meaningful coincidence. Syn * chro * nis * ic, adj.; syn * chro * nis * ti cal * ly, adv.

     a PSI og ESP: Begrebet 'PSI' stanmmer fra den legendariske science-fiction-kreds omkring John W. Cambell, en af hans penne: Murray Leinster skrev  i 1955 e.v. en historie 'The Psionic Mousetrap'. - Man mener at ordet 'psionic' (: psionisk) ved syllogisme udledes af 'psychic' (: psykisk), det anvendes sideløbende med ESP, et akronym for 'Extra-Sensory Perceptions' den term J.B. Rhine i sin tid foreslog som videnskabelig samlingsbetegnelse for en lang række psykiske fænomener, så som: telekinese, telepati, fjern-healing, claire voyance, akausale seriefænomener, psykokinese, deja vu og lignende.

[TOP]