Kapitel 2.0

Myteastronomisk Magisk Mesterskab (M.M.M.)

Kapitel 2.0E Moderne orakulær mytologi (M.O.M.)
Kapitel 2.0F SyvDagesUgen og global beherskelse
Kapitel 2.0G Ekbátana-formularen
Kapitel 2.0H DobbelTællingsTandhjul

Kapitel 2.0E

Moderne orakulær mytologi (M.O.M.)

Siden "Sputnik"a har "udvalgte" "kontaktpersoner" udtalte sig på "rumfolkets" vegne, klassikeren: stadig George Adamski (se eventuelt UFOrullerne).

I den officielle SETI-forskning (Search for ExtraTerrestrial Intelligence (: søgen efter udenjordisk intelligens, jo altså heller ikke en S.M.S. formular)), drømmer man endnu om CETI (Communication with ExtraTerrestrial Intelligence (: kommunikation med udenjordisk intelligens, heller ikke en kompleks begrebskonstruktion (K.BK) fra S.M.S.)), officielt endnu, men ikke håbløst, forgæves. (Mere herom senere i diverse ruller her og der).

Det virker betegnende; at SETI-forskningens to aktuelle officielle publikationer (Ashpole samt Bova og Preiss se også Sagan) i denne for S.M.S. såre manifesteringsrige samtid (S.M.S.), nok omtaler Robert Temples forskning om end tendentiøst dårligt og upræcist fremstillet (McDonough i Bova og Preiss ibid p. 57ff, Temple omtalt fra ibid p. 60. For en mere vederhæftig og dog stadig afvisende analyse, se Stan Gooch "Guardians of the Ancient Wisdom" ibid Appendix 2 fra p. 195). 

Samme forskning (inklusiv Gooch) overvejede overhovedet ikke blot muligheden af; at den menneskelige hjerne råder over frekvensområder, som kan sende og modtage hinsides Mellemliggende Tidsrums Manifestation (M.T.M.).

Polariseringen lå dengang i, at hidindtil syntes ingen af tidens hjerner i stand til at have tid og financiering nok til at arbejde med begge metoder altså: såvel radio-astronomi som e.s.p.-baseret neuro-transmission og modtagelse.b

At Vala, SpåKvinden, det klassiske orakel, og mange andre versioner af sandsigertrance, kendtes i mange oldtidskulturer syntes dog uomtvisteligt. - Der kan dog konstateres stor forskel på eventyrfortælleren og den trancetilstand i hvilken "en anden" taler gennem et menneske.

Til alle tider og de fleste steder har guder, ånder, dæmoner forfædre talt gennem tranceficerede, som har viderebragt budskabet til fortryllede, - stammefolk og professionelle præster, den teologiske term kendes blandt andet som: glossalia (:tungetale), der dækker såvel kølig som mere varmblodig trancetale.

Man sagde; at i "moderne tid" genindførte Caligostro denne 'kommunikationsform' i sin Ægyptiske androgynec (: begge køn repræsenterede) Loge, som på flere måder kan beskrives som formdannende for de moderne loger af i det tyvende århundrede e.v.. I dette ægyptiske rite brugtes som Vala, eller sandsigeren, et barn, en "elev" også kaldet: "colombe" (:due) (også jævnfør for eksempel Mackenzie ibid p. 186ff).

Under S.M.S. manifesteringens tid, kaldtes denne kommunikationsmåde altså: kanalisering; og kendtes i alle former: de traditionelle spiritistiske seancers budskaber fra de kære afdøde, over populært kommercielle budskaber fra såkaldte "opstegne mestre" (hvor i blandt Jesus-skikkelsen og Greven af St. Germain regnedes for de de mere populære) til seriøst videnskabeligt tenderede undersøgelser med indviklede kontrolprocedurer, fuld dokumentation og et højt niveau af abstrakt vidensudveksling.

Kanaliseringen af guddommelige- og engleagtige intelligenser og ekstraterrestriske entiteter (ET.E.) har fundtes ganske omfattende og overalt i Den Nye Tidsalder.

Allerede med "Lovens Bog" blev der for nogle forståelser skabt kontakt til det højeste (óg laveste) niveau. - Man talte generelt om rytmer og vibrationsfrekvenser som skilte niveauerne og opdelingen gik da også meget passende over de 8 kendte toner i den europæiske oktav-skala.

P.S.P. gruppen under S.M.S. vidste fra den nærorientalske oldtidsforskning; at allerede i de tidligste højkulturer i Mesopotamien kendtes og brugtes opdelingen i en toneskala over 7 toner, som ved 8. tone vender tilbage til grundtonen; deres Zigurat-bygninger opbyggedes også, jævnfør for eksempel Pennicks "Sacred Geometry" (ibid p. 55ff), i syv trin, der i hellige proportioner og farver korresponderedes som analoge punkter for de 7 planeter (eller rettere "himmellegemer" man dengang kunne observere).

Hadit siger om sig selv i "Lovens Bog" (kapitel II vers 15):

"For jeg er fuldkommen, værende Ikke; og mit nummer er ni hos tåberne; men hos de retfærdige er jeg otte og et i otte: Hvilket er afgørende, for jeg er vitterlig ingen.".

Og dette hænger altså for Aktive Thelemitters Anskuelser (A.T.A.) under P.S.P. under S.M.S. sammen med; at tåbeligheden ikke forstår universets cykliske natur, hvor alle rytmer og vibrationer evindeligt stiger og falder og vender tilbage til sig selv på stadigt højere niveauer.

For tåbeligheden findes Han tilstede i en højere serie (9) end den forstår, men for det retfærdige, (eller det der oplever universet som det foreligger) befinder "Han" sig på den øverste oktavtone i denne serie (8) og derfor harmoniserer Hans svingning perfekt med den nederste oktavtone (grundtonen).

Senere under dette såvel som næste punkt indses hvorfor svingningen omkring grundtonen (1/8) betyder: "ingen", hvorfor Hadits viden som følge heraf indebærer "dødens viden"; for nu synes det vigtigste at få fat i blot dette: 

-: at universets masse og energi danner en serie vibrationer, toner og rytmer, og at der foregår en livlig udveksling over disse farver og rytmer.

Endvidere at "Lovens Bog" (for A.T.A. under P.S.P. under S.M.S.) blev givet menneskene fra de svingninger, som udgør grundtonen og overtonen i vor "sekvens".[i]

Kapitel 2.0F

SyvDagesUgen og global beherskelse

Også mytologierne synes opmærksomme på dette forhold, tænk blot i forbifarten på 7-tallets hellighed (og det halebidende 8-tal) i næsten alle mytologier.

For en mere afbalanceret semantisk-etymologisk kritisk undersøgelse af 7-tallet, se endvidere Stan Gooch "Guardians of the Ancient Secret" kapitel 2 "Seven" (ibid p. 14ff).  Anker Teilgård Laugesen skrev i sin lille tal-undersøgelse "Syv-Ni-Tolv" indledningsvis om tallet 7 (ibid p. 24):

"Næst tre er syv uden tvivl det hyppigst forekommende typiske tal. Så almindeligt er det selv i de ældste tekster, at dets udbredelse - hvis der da er tale om udbredelse - kunne synes at tabe sig i førlitterær tid og således unddrage sig efterforskning."

ibid p. 32 resumerede Laugesen:

"Sammenfattende kan det siges at syv som typisk tal i europæisk litteratur optræder med en forbavsende konstans lige fra de ældste tider og op til nutiden:" ... "... dens forudsætninger må søges i den gamle mesopotamiske kulturkreds."

Professor Troels-Lund skrev faktisk i sin "Lifsbelysning" (en svensk udgivelse) blandt andet om den Kaldæiske (Mesopotamiske/Babylonske) 7-dages uge (ibid p. 27):

"Det kaldæiske betraktelsesättet blef därför småningom öfverallt härskande ..."

Troels-Lund viste; hvordan en oprindelig "fingeruge" på fem dage, i takt med babylonernes "Stjärntydning" bliver til 7-dages (planet) ugen, som jo stadigt anvendets over det meste af jorden, i den dengang for S.M.S. så såre manifesteringsskråsikre samtid (S.M.S.), hans pointe (ibid p. 28): at denne uge har en ren atrologisk-teologisk fuktion den opstår altså:

"... ensamt för astrologisk bruk".

-: Allerede tidligt i P.S.P. under S.M.S. arbejdet blev det indset, at den 'astrologiske brug' ikke blot fungerede som divinarisk stjernetydning, men i høj grad også som Psychic Space Ploration (P.S.P.); Psychic Space Penetration (P.S.P.) eller Psykisk Spatial Penetrering (P.S.P.) og hænger sammen med denne og med stjernehimmelens mytologisering i stjernebilleder og deres legender.

Troels-Lund kom med et par yderligere vigtige bemærkninger, nemlig (ibid p. 30):

"Man kunde våga en gissning att planetdagarne blifvit ordnade efter värdet af de metaller, hvilka de motsvarede" og (lidt længere nede): "... redan mycket tidigt hada man ställt planeterna i förhallande till regnbåggens sju färger, ...".

Troels-Lunds ærinde i denne del af hans "Lifsbelysning": at forklare 7-stjernen trukket i én streg som grundlaget for "stjernetydningen" og med dén den i den tid "moderne" opfattelse af tid og rum, han påpegede hvordan 7-tallet havde spredt sig med stjernetydningen over hele kloden Jord, det hed (ibid p. 33):

"... stjärntydningen förmått det, som ingen religion hittills har mäktat, att besegra alle jordens kulturfolk.".

Det relevante at uddrage for P.S.P. under S.M.S. af Troels-Lunds iagttagelser: at med den forøgede kulturdannelse i oldtiden voksede 7-tallet frem som overordentligt betydningsfuldt, ikke blot til at opdele planeterne og ugen, det vil skrive : tiden, men også materien (metallerne), farverne og tonerne.

S.M.S. vidste fra P.S.P. under S.M.S. og stort set alle kanaliserede ekstraterrestiske kontakter, at rytmer, farver og lydvibrationer angav de centrale kategorier for en egentlig begribelse af, hvad der foregik. [ii] (Se eventuelt skematikkerne her og der i S.M.S.-rullerne).

Kapitel 2.0G

Ekbátana-formularen

P.S.P. under S.M.S. havde altså absolut ingen grund til at betvivle, at 7-tallets betydning har stået klar længe inden sagnomspundne Ekbátana med de 7 mure omkring, mure der blev stadigt højere og skiftede i regnbuespectret.

At denne by (beskrevet hos Herodot) for moderne digtning (Sophus Claussens digt 'Ekbátana') blev en slags fristed (en evig tidslomme) udenfor eller omkring al tid og sted understreger blot denne opfattelse. - Med den kaldæiske stjernetydning, der opstod i naboområderene til Ekbatana havde man for (måske) første gang brugt en tidsmåling og en måleskala, som gjorde det muligt nøjagtigt også at beregne dette for S.M.S. dengang så lykkeligt manifesterende tidspunkt.[iii]

Derfor blev Sophus Claussens digt vitalt for P.S.P. under S.M.S. idet dette digt:

(jævnfør for eksempel Laugesens talbog).

9 kendes som et centralt tal især i norden og vesten i oldtiden, hvordan har det da siden kunne blive sammenstillet med 7? - For eksempel som hos Sophus Claussen i P.S.P. skanderingen med to indledende vers, kaldet 00 og 0. (Men se også undertekst til illustrationen).

Kapitel 2.0 Skema 1 Sophus Claussens digt Ekbátana i syv-ni skandering

SMS

  Sophus Claussens digt "Ekbátana"

00

Jeg husker den Vaar, da mit Hjærte i Kim
undfangede Drømmen og søgte et Rim,
hvis Glans skulle synke, jeg ved ej hvorfra,
som naar Solen gik ned i Ekbátana.
0 En Spotter gav mig med Lærdom at ane,
at Vægten paa Ordet var Ekba-táne.
Den traurige Tosse, han ved ej da,
at Hjærtet det elsker Ekbátana!

1

Byen med tusind henslængte Terrasser,
Løngange, svimlende Mure - som passer
der bagest i Persien, hvor Rosen er fra,
begravet i Minder - Ekbátana!

2

Hin fjærne Vaar, da min Sjæl laa i Kim
og drømte umulige Roser og Rim,
er svunden, skønt Luften var lys ogsaa da,
som den Sol, der forsvandt bag Ekbátana.

3

Men Drømmen har rejst sig en Vaar i Paris,
da Verden blev dyb og assyrisk og vis,
som blødte den yppigste Oldtid endda ...
Jeg har levet en Dag i Ekbátana.  

4

Min Sjæl har flydt som en Syrings af Toner,
til Solfaldet farvede Parkernes Kroner
og Hjærtet sov ind i sin Højhed - som fra
en Solnedgang over Ekbátana.  

5

Men Folkets Sæder? den stoltes Bedrift?
hvad nyt og sælsomt skal levnes derfra?
En rædsel, et Vanvid i Kileskrift
paa dit Dronningelegem - Ekbátana.  

6

Men Rosen, det dyreste, Verden har drømt,
al Livets Vellyst - hvad var den da?
Et Tegn kun, en Blomst, som blev givet paa Skrømt
ved en kongelig Fest i Ekbátana.  

7

Da blev jeg taalmodig og stolt. Jeg har drømt
en dybere Lykke, end nogen har tømt.
Lad Syndflodens Vande mig bære herfra
- jeg har levet en Dag i Ekbátana.

Tælling Dobbelttælling Talrækker (T.D.T.)

Hvordan bringes så dette 00, 0 og 7 skema i overensstemmelse med de 8 "toner", "trin" eller "tætheder" på den kosmiske skala? - Ja, en del af 7-tallets Talmæssige Konsistente Tilfældighed (T.K.T.) opstår jo i kraft af at 8. trin svinger med 1. trin.

-: P.S.P. gruppen under S.M.S. gik til et andet oldtidsfolk for at blive end visere nemlig det nordiske. -:

I den norrøne mytologi regner man med 9 verdener ('Vølvens Spaadom ' strofe 2 vers 3 Thøger Larsens oversættelse bind 1 p. 17). :

"Ni jeg mindes Verdner, ni i Træet,"

P.S.P. gruppen under S.M.S. gik ud fra Finn Magnusens fremstilling i hans gendigtning af og kommentarer til 'Ældre Edda' (bind ii ibid p. 5-6) her ses disse verdener som 9 stationer op af en lodret linie, Yggdrasil, eller Livets Træ.

Musikalsk kan man tale om den 9. nederste verden som 7-majen, eller blot "7'eren" til grundtonen (7'eren befinder sig altid en hel tone under grundtonen).

Traditionelt regnes "Niflheim" ikke som en egentlig verden, idet den anses for ubeboet, man lægger den endda i nogle anskuelsesmåder sammen med den 8. verden, eller "HelHeim", hvor Hællerne eller Dødningene bor.

Så P.S.P. under S.M.S. gik nu ud fra denne verden, altså, som grundtonen, forstås det (jævnfør A.T.A. og (slutnote 1)) umiddelbart klart hvorfor Hadit i "Liber Legis" (altså: "Lovens Bog") II.6 både:

"... er Liv og giveren af Liv".

Altså danner øverste tone og hvorfor (op. cit.):  

"... kundskab om mig" bringer "Kundskab om død".

I det man jo ved at harmonisere med grundtonen indser også den lavere svingning (8. verden) eller "HelHeim".

Men P.S.P. under S.M.S. nødtes nu - for at mestre myto-astronomien - til at indføre et velkendt magisk instrument, som bringer oldtidforståelsen i overensstemmelse med den moderne astro-arkæologiske, astro-etniske og kanaliserede kundskabs opfattelser af: "tætheder" i molekylerne, elektronernes VerdensMultiVrimmel (VMV), "tæthed" (engelsk: density) eller toner som markerer de forskellige "eksistensplaner".

Dette magiske instrument kendes som: dobbelttælling.

Kapitel 2.0H

DobbelTællingsTandhjul

Dobbelttælling bliver blandt andet anvendt for eksempel i Tarot-kortenes såkaldte "Major Arcana" serie (Den Store Hemmelighed i S.M.S.-rullerne om Tarot kendt som Magnum Arcanum), hvis i alt 22 'hemmeligheder' tælles dels som: "0, I til XXI" (altså: "nul, romertal 1, ... romertal enogtyve"), og som "kort (bogstav) nummer 1 til og med kort (bogstav) nummer 22".

-: Man kan således hentyde til Arcana, hemmelighed, "Universet" som dels "kort nummer XXI" (romertal enogtyve) og som "kort nummer 22".

Kortet giver altså igen både nummer 21 og nummer 22 alt efter hvilken tælling det regnes i, og dette dobbelttællingsprincip danner i øvrigt en model for mange former for transformation (se altså eventuelt mere om Tarot i Tarotrullerne).

Hvis denne rulle om P.S.P. under S.M.S. nu vender tilbage til de nederste verdener på det norrøne livstræ og ser dem, ikke som "Verden nummer 1" blot, men dobbelttalt som "Verden nummer 0", - udfra det argument: at "dødens" og "ikke-eksistensens" (ikke-livets) verden ikke danner et reelt tal, - vil den progressive tælling op af Træet bringe os i overensstemmelse med tæthedsbegrebet, som det anvendes indenfor en del moderne kanalisering, der påstår at have haft "kontakt" i modsætning til den hemmelige, men officielle, SETI-forskning (: hemmelige for så vidt at NASA siges ikke at have råd til at frigive de rå forskningsdata (for eksempel Bova ibid p. 286)).

[OP]

     a Sputnik: Navnet på de første rumgående raketter opsendt fra Rusland (dengang: Sovjetunionen) i 1957 e.v.).

     b e.s.p.-baseret neuro-transmission og modtagelse

     c androgyne: ... herom altså logesystemer hvor både mænd og kvinder deltager på lige fod. Kaldes også co-frimureri.

     a hydrogen:

     b manipulative ekstremiteter:

     c konvulterede: Sammenlagte, sammenfoldede eller lignende

     a antropomorfe: Menneskelignende

     a pan-spermia:

     a "This process has been called trance channeling. I think he considered this an acceptable approach because he could pick the people, the time, the place, the questions; he could record the event in audio or video; and he could repeat the experiments independently in different places around the world and compare results. That's very close to the scientific procedure."

     a "... billions upon billions of fire-flies were flickering everywhere, as fire-flies do." & "... a lot of the little things I thought were stars were actually a bright yellowish green about the size and intensity as looking at a fire-fly on a real dark night ... there were literally thousands of them.".

     a eksklusiv og sekretiv:

[OP]


SLUTNOTER til Scripta Magica Selecta (S.M.S.) Kapitel 2.0

[i]. På dette sted i S.M.S. (det vil skrive Scripta Magica Selecta (S.M.S.) (det vil igen også skrive Udvalgte Magiske Udskrifter U.M.U.) og naturligvis Selekterede Magiske Skrifter (S.M.S.)) virker det passende at notere; at Penne Taste Printe (P.T.P.)-enheden, at det styrende læse/skrivehoved bag Læserens Mulige Læsning (L.M.L.) levede og døde som en af den slags mennesker, man med rette kalder Thelemitter, vedkommende havde i den forbindelse selv fundet belagte omstændige beviser (B.O.B. se eventuelt F.S.F. det vil skrive Find Selv Forbindelse) for at Aleister Crowleys lille åndebudskab 'Lovens Bog', (også kaldet blandt andet 'Liber Legis', 'L.L.', 'Liber Al', 'The Book of the Law',) bringer et bud- & redskab til alle Thelemitter om Liv, Lys, Kærlighed & Frihed i en fuldstændigt forandrende fryd (F.F.F.).

Den type Thelemitter som accepterer 'Lovens Bog' anvender en noget anden tidsregning: ThelemitterTid (også kaldet era nobilis, e.n. det vil skrive: den noble tidsalder efter at 'Lovens Bog' blev skrevet og skjult (S.O.S.) år 1 t.t. eller e.n. (i dagene: den 8. 9. og 10.- april 1904 e.v.).

Andre kalendertyper, - for eksempel: den almindelige vestlige gregorianske - betegnes med e.v., det vil skrive era vulgaris det vil igen skrive: 'den almindelige tidsalder'. P.T.P. operatøren bag T.P.T. har gennemført denne sondering ene i kraft af sin overbevisning om at lave lidt sjov med sin komplette tekst kontrol (K.T.K.).

Men udover denne lille henholdelse til kalenderbetegnelsen 'e.v.' og en lejlighedsvis inddragelse eller nævnelse af 'Lovens Bog', hvor det forekommer relevant, prægede dette tilhørsforhold ikke fremstillingen, som let kunne forstås med fuldt udbytte uden et lignende tilhørsforhold eller en forståelse heraf.

Et kendskab til 'Lovens Bog' regnes altså heller ikke en forudsætning. Dette tekststed i Grupperullerne rummer den længste inddragelse og udlæggelse efter 'Liber Legis' hvorfor noten herom virker passende her. 

 

[OP]

[ii]. Et typisk eksempel fra 'Ra Papers' (Book III p. 24f. Elkins & all.): der spørges af Elkins (Sp.) og svares gennem hans tranceficerede medarbejder, Carla Rueckert af det 'sociale hukommelseskompleks Ra' (Ra), som ved session nr. 54 29/5-1981 e.v. belærte om sindet og forstanden som en forvrængning af virkeligheden. Uden forvrængning (eng.: distortion), uden misforståelse ville enhed afskaffe forståelse og oplevelse, hertil svarede Elkins:

 Sp.: "O.k. så snart et sind/krop/ånd kompleks bliver klar over denne proces beslutter det, at for at opnå Skaberens fulde muligheder er det nødvendigt at reharmonisere sin tænkning med den Oprindelige Skabende Tanke i en præcis vibration eller frekvens af vibration. For at gøre dette er det nødvendigt at disciplinere personligheden så at den præcis passer til den Oprindelige Tanke, og dette brydes ned til syv træningsområder hver i korrespondance med en af farverne i spectrummet. Er dette korrekt?".

Ra: "Jeg er Ra. Denne udtalelse, omend korrekt, indebærer store muligheder for at blive misforstået. Præcisionen med hvilken hvert energicenter svarer til den Oprindelige Tanke ligger ikke i den systematiske placering af hver energisammenhæng, men snarere i den flydende og plastiske placering af den afbalancerede blanding af disse energicentre på en sådan måde at denne intelligente energi er i stand til at kanalisere sig selv med minimum forvrængning.

Sind/krop/ånd komplekset er ikke en maskine. Det er snarere, hvad I ville kalde et tonedigt.".

Sp.: "Har alle sind/krop/ånd komplekser i hele Skabelsen syv energicentre?".

Ra: "Jeg er Ra. Disse energicentre er potentielle i makrokosmos fra begyndelsen af Logos' skabelse. Når det kommer ud af tidløshed er alt forberedt. Dette gælder den uendelige skabelse.".

Sp.: "Så vil jeg gå ud fra at Skaberen i sin intelligente indsigt i måder at møde sig selv på, skabte begrebet om de syv vidensområder. Er det korrekt?".

Ra: "Jeg er Ra. Dette er delvis korrekt. Logos skaber lys. Arten af dette lys skaber således arten af de katalytiske og energetiske erfaringsniveauer i Skabelsen. Det er derfor at den højeste af alle ærer/pligter, som er givet til de i den næste oktav, er opsynet med lys, i dets manifestationer i løbet af jeres cykler, om du vil, erfaringstider.". (originalteksten)

Dette lange citat fra en af de mere respekterede af manifesteringstidens "moderne" kanaliseringsgrupper viser: dels den almene opfattelse af Universet som Lys, som energier og farver forklaret i skønsom blanding af pytagoræisk tonelære, ny-platonisk naturkundskab, indisk energihjuls-lære, relativitets- & kvanteteori.

Det bør ikke overses af Elkins var pensioneret pilot, uddannet fysiker og mangeårig ufo-forsker, da han startede gruppen, hvis arbejde først blevkendt efter hans død, så alle andre motiver, ud over ren og skær videnskabelig nysgerrighed syntes sekundære (eller ikke eksisterende) i hans arbejde; som netop derfor bar en høj grad af saglighed i datidens diskussion.

Almen populær kanalisering havde i de år generelt tre fremtrædelser: a. Den okkulte, hvor medier bringer budskaber til menneskeheden og råd, healing & dåd til betalende enkeltindivider; b. Den videnskabelige, som f.eks. ra-gruppen; c. Den aktuelle, kommenterende så som f.eks. C.A.C. (d.v.s. Cosmic Awareness Communications, term ikke  skabt af S.M.S.).

Især C.A.C. gruppens "opmærksomheder" (: eng. awareness) viste klar forståelse af,  at "moderne tid" ikke betragtede orakler, tungetale og samtaler med åndelige væsener med noget nær den reverente veneration oldtiden viste. Derfor advarede C.A.C.'s "ånder" mod at citere dem og stod således i modsætning til (a.) den okkulte kanaliserings populistiske sensationslyst. Men samtidigt kommenterede C.A.C. stemmerne alle de mest hemmelige militære sager, underbyggede dissidenters afsløringer og forudsagde forhold som senere deklassificerede hemmelige papirer bekræfter, dette i modsætning til (b.) den videnskabelige spekulativt religiøse kanalisering, som ret hurtigt fandt sig en lille afkrog og der opbyggede en større datasamling af mindre "ufarlig" art. Et eksempel er f.eks.Urantia bogen og bevægelsen.

Det står endsige stod ikke skrevet her ovenfor, at nogle af disse ovenstående nævnte eller andre kanaliseringsforetagener forkynder sandheden, blot gives der eksempler på moderne orakelarbejde med trancekanalisering. Det blev i øvrigt en pointe, at de fire Ra-bøger fra Elkins & hans to medarbejdere, ender med et grundlæggende kursus i magi efter den moderne vestlige tradition som middel til at "kalibrere sind/krop/ånd kompleksets forvrængninger.".

Ra-Material citat på originalsproget:

Quest.: "OK. Once a mind/body/spirit complex becomes aware of this process it then decides that in order to have the full abilities of the Creator it is necessary to reharmonize its thinking with the Original Creative Thought in precise vibration or frequency of vibration. In order to do this it is necessary to discipline the personality so that it precisely conforms to the Original Thought, and this is broken into seven areas of discipline each corresponding to one af the colors of the spectrum. Is this correct?".

Ra: "I am Ra. This statement, though correct, bears great potential for being misunderstood. The precision with which each energy center matches the Original Thought lies not in the systematic placement of each energy nexus but rather in the fluid and plastic placement of the balanced blending of these energy centers in such a way that intelligent energy is able to channel itself with minimal distortion.

The mind/body/spirit complex is not a machine. It is rather what you might call a tone poem.".

Quest.: "Do all mind/body/spirit complexes in the entire creation have seven energy centers?".

Ra: "I am Ra. These energy centers are in potential in macrocosm from the beginning of creation by the Logos. Coming out of timelessness, all is prepared. This is so of the infinite creation.".

Quest.: "The I will assume that the Creator in its intelligent appraisal of the ways of knowing Itself, created the concept of the seven areas of knowing. Is this correct?".

Ra: "I am Ra. This is partially incorrect. The Logos creates light. The nature of this light thus creates the nature of the catalytic  and energetic levels of experience in the creation. Thus it is that the highest of all honor/duties, that given to those of the next octave, is the supervision of light in its manifestations during the experimental times, if you will, of your cycles.

[OP]

[iii]. Ekbatana, en oldtidsby som lå nord-øst for de Mesopotamiske bystater & senere riger (ca. 35.00 nordlig, 48.40 østlig). Kendt som medernes hovedstad indtil slutningen af bronzealderen (ca. 550 før e.v.), hvor perserimperiet besatte Medien og gjorde byen til residens for sine herskere.

Århundredet før (ca. år 612 før e.v.) havde Mederne - fra en relativ beskeden traditionel position - rejst sig til fuldstændigt at udslette assyrernes godt 1000 år lange ofte kaldet "grusomme" herredømme fra Nineveh over hele det nærorientalske område. Dette Assurs herredømme toppede i Asurbanipals imperium, hvis arvetagere blev udraderet af mederne, som åbenbart havde indset at assyriererne, de kronede mestre i imperiel grum undertrykkelse - inklusiv regelsat systematisk menneske-ofring og tortur - kun kunne bekæmpes med deres egne våben og skulle udryddes til sidste mand. Myterne og realiteten siger, at byen faktisk forsvandt.

Sophus Claussens inspiration springer af, at man i 1890'erne e.v. endelig havde fået tydet kile-skriften: På vejen til medernes gamle hovedstad, Ekbatana, lå et klipperigt område, Bistun, hvor man fandt tresprogede tekster der gav nøglen til kile-skriften. Henry Rawlinsons dechifrering og hans udgravning af Nineveh som bekræftigede historien om den grusomme udslettelse af det grusomme folk  (strofe 7 (her altså anført som strofe 5) vers også kaldet: "linie" 3):

"En rædsel, et Vanvid i Kileskrift"

Claussens digt antager i dette lys en synsvinkel, hvor rosen fra Ekbatana symboliserer frihedens styrke (S.F.S.), den retfærdige som bekæmper det onde: Ondskabens Imperium, der nåede et højdepunkt under den store Asurbanipal, som dog på sine senere mindre krigsgale ældre dage opbyggede et kæmpebibliotek - høfligt lånt og kopieret i det gamle noget mere fredsommelige og erotik-poetiske Babylon sydpå. - Den ironiske pointe indebærer; at ødelæggelsen af Nineveh sikrede bibliotekets tavler for senere eftertid.

I détte lys antager Claussens digt et perspektiv, som måske nok nærmer sig digtets væsen: de en gang for længst forglemte skatte, den dystre fortids uhyrlige katastrofe og den oldgamle visdom som vender tilbage, en variant af M.A.M. (Mystisk Assyrisk Magt se også B.A.B. (Babylons Anselige Blottelse)), som bliver genformuleret i H.P. Lovecrafts fiktionsunivers (se eventuelt Sorterullerne under S.M.S.)

I den for S.M.S. dengang gældende samtid kendtes Nineveh som et område beliggende i den tids nordlige Irak, mens Ekbatana nu hed Hammadan og lå i den tids vestlige Iran.

[OP]