Kapitel 2.0.a

Myteastronomisk Magisk Mesterskab (M.M.M.) del 1 af 3

Kapitel 2.0A AstroArkæologiske Anskuelser (AA.A.)
Kapitel 2.0B Tid Geometri Tal (T.G.T.)
Kapitel 2.0C Fornefolks Stjerneforstand
Kapitel 2.0D Sakral orakulær signifikans (S.O.S.)

Kapitel 2.0A

AstroArkæologiske Anskuelser (AA.A.)

Det gøres i det foregående kapitel 1 gældende; at det forhistoriske menneske overalt på jordkloden tidligt fascineredes af stjernehimmelen og beskæftigede sig med at observere dens bevægelser og cykler.

Næsten alle forhistoriske bygningslevn, rejste og indhuggede sten og mange forarbejdede artefakter afspejler denne interesse. Som skrevet hos Nigel Pennick i "Sacred Geometry", p. 32:

"Sådanne astronomiske indhuggede afmærkninger er blevet fundet på alle kontinenter. Så gamle som op til 30.000 år, er de produkter af præ-litterate a, men ikke præ-astronomiske samfund.".b

Om end alle de dengang moderne forskere syntes enige om, at fornefolket involverede sig dybt i stjerne-, sol- og måneobservationer, gav de dog ingen generel grund for denne fascination. Der fandtes dog udstrakt enighed om en række af de afledte fordele ved astronomisk observationsaktivitet (A.OA.) blandt andet kalendervæsen og tidsmåling i forbindelse med agerbrug.

Kapitel 2.0B

Tid Geometri Tal (T.G.T.)

Blandt mere alternative og spekulative antikvarer (for eksempel Pennick ibid p. 49) antydedes det; at den aktivitet, som fandt udtryk geometrisk senere i arkitekturel anstrengelse, har - i for eksempel pyramider og zigurater - haft teoretisk formuleret geometrisk analogi for talproportioner.

Geometrien tænkes anvendt som et universelt sprog, hvis logik via analog projektionstænkning også udtrykte den dybere liggende natur bag overfladesansningens blændværk.

Endvidere må tid, oplevelsen af tid, ses som en vigtig faktor for den forne stjernefortryllelse (F.SF.).

-: Ved hjælp af himmellegemerne kunne (og kan) tid observeres som cyklisk fænomen.

-: De i tekstens manifesteringstid (T.MT.) "moderne" etnoastronomiske forskere så tidskontrollen som den vigtigste sociale faktor i de sene bronzealdersamfund, hvor den sociale ulighed tilsyneladende opstod:

Johanna Broda (i Aveni og Urton ibid p. 81 ff) skriver i sit skrift om "Astronomy, Cosmovisión and Ideology" (ibid p. 105) med baggrund i den MesoAmerikanske, især MayaFolkets fænomenale, tidsindsigt:

"Til hvilken grad blev denne præsternes anstrengelse deres egen besættelse, eller brugte de den bevidst som et instrument for dominans? Faktisk var begge faktorer tæt forbundet. Grundlaget for disse præsteherskeres magt lå nøjagtigt i kombinationen af deres monopol på astronomisk observation og dennes anvendelse på de landbrugsmæssige cykler; således kontrollerede de samtidigt vigtige aspekter af socialt, økonomisk og politisk liv.". c

Der fabuleredes fantasifuldt (F.FF.) med andre mindre prosaiske forklaringsmodeller dengang kendt generelt som: psy-tech-teorier, det vil skrive teorier om; at de påviseligt vidt avancerede geometriske indsigter blev kombineret med psykologiske og parapsykologiske teknikker, ved hvilke astronomiske og tidsmæssige fænomener forklaredes og søgtes forstået i geometrisk, tonal og rytmisk frekvens.

Kapitel 2.0C

Fornefolks stjerneforstand (F.SF.)

Teorierne postulerede; at det i de dage grundigt efterviste netværk af energilinier gennem landskaberne (for eksempel eftervist generelt i John Michells "A Little History of Astro-Archaeology" og specielt i Miller og Broadhurst eller i Skinners bog om "Feng-Shui"), har dannet, og danner, en art psykisk transformations- og transmissionsnetværk for grupper af sensocerebrale to-vejs kommunikatører, også kaldet SensoCerebrale Sensorer (SC.S.).

Endvidere fandtes der en anden vægtig mulig bevægefaktor for den uomtvistelige og universelle olderdagsokkupation med astronomisk observation (også kaldet Olderdags AstronomiOkkupation (O.A.O.)), nemlig den der til stadighed præciseredes og kendtes som "den kaldæiske kunst": astrologien.

Ikke blot i himlene men i geometriske systemer - også sådanne som I-Ching (se eventuelt nærmere herom i I-Ching-rullerne) - har fornedagsfolk taget varsler om fremtiden, -: Denne for den menneskelige erkendelse stadigt rimeligt uberegnelige tidsfaktor -  eller måske med oldtidens erkendelsesmåde: ikke den "uberegnelige" men den "uaftegnelige" faktor.

I den oprindelige jæger- og samler-stenalder giver evnen til at tyde naturens tegn en vigtig del af overlevelsen: Et dyrespor kan, under iagttagelse af de rette forholdsregler, føre til en dyresteg i fremtiden for eksempel.

Men eftersom den omstrejfende jæger må tænkes at have uddybet sin indsigt bliver vedkommendes associationer til objekterne i naturen mere komplicerede. Det beskrivende ord for denne sidste af de foreslåede grunde til oldfolkenes stjernkundighed, bliver ikke så meget mere: astrologi og spådomskunst, men bliver og blev (B.O.B.) i den tid hvor S.M.S.-teksterne manifesteredes nærmere: synkronicitet. (Se eventuelt mere detaljeret herom i Serierullerne).

F. David Peat gav i sin bog om synkronicitet "Synchronicity. The Bridge between Matter and Mind" (: synkronicitet. Broen mellem stof og sind) en af Jungs klassiske definitioner (ibid p. 23 og 35) (se eventuelt også Jung samt generelt henvisningerne under Paul Kammerer):

"... et tilfælde i tid af to eller flere årsagsmæssigt urelaterede begivenheder som har den samme betydning". a

Peat beskrev (ibid p. 113ff) det kinesiske bronzealdersamfund under Shang Dynastiet (ca. 1700 før e.v.), som dybt reguleret af bevidst skabte tilfældigheder, (: kongens daglige orakeltagning) i et som perfekt observeret univers. (ibid p. 126f):

"... Shangs regering og religion var centreret omkring ben-divinering (:spådomstagning o.a.) hvilket gør den, entydigt, til en civilisation opbygget på synkronicitet.".b

Observationen af stjerner og solsystem indeholder en del synkrone hændelser ifølge Jungs definition: konjunktioner & konstellationer (K.&.K.), årlige cykler og bevægelser. 

Disse har, på grundlag af observation og erfaring kunnet forudsiges præcist, og samtidigt synes det ikke-forudsigelige og u(er)kendte søgt snaret ind via perfekte geometriske og tonale symetrier, bøger og systemer som for eksempel "I-Ching" og Geomanci (se herom i andre ruller) søgtes anvendt til at indfange de ikke-determinerede (eller principielt ikke-determinerbare) fremtidsafhængige variabler.

Om det nu ses - som såvel alle, eller blot nogle, eller helt andre faktorer end:

  1. Tid- og Kalendermåling

  2. Geometrisk Filosofi det vil skrive Geometrisk Filosofisk Grubleri (G.F.G.)

  3. NaturIndsigt gennem studiet af Synkrone Forløb altså SynkronForløbStudier (SFS) i forsøget på at mestre tiden (inklusiv fremtiden)

- så syntes det uomtvisteligt:

-: at alle fornefolk, alle tider og steder, har haft en overleveret visdom af mytoastronomisk mesterskab (MA.M.), som har fundet fremtrædelse i en, flere, alle eller helt andre af og end de tre ovenstående forklaringsmodeller.

En fjerde sådan forklaringsmodel som samler de tre:

Kapitel 2.0D

Sakral orakulær signifikans (S.O.S.)

Den tids OldForskere mente dengang sikkert at vide; at en vigtig del af det gamle ægyptiske tempelliv bestod i processioner af bårne "vogne": Langsomt rundt i den indre tempelgårds geometrisk sakrale grundplan (G.S.G.).

 Her blev da - på forskellige "punkter" i rundgangen - oraklerne taget, ikke via vildt besat shamanistisk ekstase, med gennem kølig behersket trance-indsigt, hvad der i denne rulles manifesteringstids alternative filosofi kaldtes trance-kanalisering eller cool-headed trance.

Fra oldoverleveringen kendtes også det transportable Tabernakel med Pagtens Ark som bæres rundt fra punkt til punkt under jødernes ørkenvandring. Samme tradition har en række profetiske visioner ofte knyttet til centrale geografiske placeringer i Israel.

Alternative Antikvarer, det vil skrive (A.A.) det vil igen skrive Curatores Rerum Antiquarum Alii (C.R.A.A.) talte (udfra blandt andet Temple's Sirius bog p. 121ff ("The Oracle Centers")) om de 7 traditionelle mellem- og nærøstlige orakelcentre, alle karakteriserede ved:

  1. En geografisk placering afgjort ud fra en sakral geometrisk samlet grundplan.

  2. Et orakel ved hvilket almene mennesker mødte specialister, som ved hjælp af en række psy-tech-metoder søgte at sige det for SensoCerebralSeriellet (SCS) endnu ikke udsigelige.

  3. Centrene havde alle udover spådomskunst (:divination) haft højere religio-magico-filosofiske templer for "Visdom".

Om man nu støttede Temples teori i "The Sirus Mystery" (om kontakt til fremmede livsformer fra SiriusSystemet i menneskets forhistorie eller ej), så fandtes der uomtvisteligt en geometrisk sakralt-arkitektoniske efterbyrd, samt endvidere en legendarisk, mytisk overlevering, som heller ikke kunne modsiges eller udvises af historiens faktiske forløb, nemlig de ovenfor nævnte metoder, af hvad man kunne kalde almen "ekstrasensorisk perception" ((ESP) ikke en S.M.S. term).

Temple repræsenterede en rimeligt videnskabelig ende af en række generelle og i den tid populære myter, ved hvilke disse og lignende teknikker, generelt kaldet "trance-kanalisering", anvendtes i en kommunikationsprocces med påståede "eti." (:ExtraTerrestrial Intelligence (heller ikke et S.M.S. ord)), altså væsener i og på andre solsystemers kloders tider og steder og så videre:

Det gjordes (for eksempel i S.M.S.) gældende:

-: at de moderne aktuelle mytevarianter (M.A.M.) oftest i nogen grad inadapterer og genfremstiller de aktuelle interesser for de levende mytebærende individer.

At man derfor i en Gylden Rumalders Gry (G.R.G.) indskriver netop sådanne forestillinger om rumvæsener, Alien Life Forms ((ALF) heller ikke en S.M.S. triplet) kunne overhovedet ikke undre, tvært imod, sådanne forestillinger måtte forventes at dukke op i den manifesteringstids orakulære bebudelser.

[OP]


FODNOTER til Scripta Magica Selecta (S.M.S.) Kapitel 2.0

     a præ-litterate: ...  før skrive- og læsefærdigheden opstår

     b "Such astronomical marker carvings have been found on every continent. Dating back as much as 30,000 years, they are the product of pre-literate, but not pre-astronomical, societies."

     c "To what extent did this endeavor of the priests become their own obsession, or did they deliberately use it as an instrument of domination? In fact, both factors were intimately related. The foundation of the power of these priest-rulers resided precisely in the combination of their monopoly of astronomical observation and its application to the agricultural cycles; thus, they simultaneously controlled important aspects of social, economic, and political life."

     a "..."the coincidence in time of two or more causally unrelated events which have the same meaning."."

     b "... the government and religion of the Shang centered around bone divination, which makes them, unequivocally, a civilization built on synchronicity.".

[OP]