Kapitel 1.i

Aktive Oldforskeres anskuelser (A.O.A.)

Kapitel 1.1A

Fortids TroldFolk (FTF) mestrede høje mentaltstader (M.H.M.)!

Kapitel 1.1.i

Sakral Geografi & Arkitektur

Kapitel 1.i.ii

PsychoTeknologier

Indledende om Aktive Oldforskeres Anskuelser (A.O.A.)

Den foreliggende tekst opstod primært som et system af arbejds- og læserapporter fra en række aktive oldforskere det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) altså i moderne europæisk skrivemåde for latin: Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores: Aktive oldforskere 

Rapporterne udformes i en række skriftlige ruller (R.S.R.) en art kapitler som i forbindelse med arbejdets videre anstrengelser (A.V.A.) medførte en yderligere række skriftruller (R.SR.) oprindeligt samlet i traditionelle appendikser, manualer, supplementer & ekshibioer - igen formet elektronisk i sider, som læseren ruller sig igennem.

-: Og disse tekstruller udspringer primært af aktive oldforskeres anstrengelser (A.O.A.)

Med termen 'Aktive oldforskere' bør Læseren ikke forstå en impliceret kritik af oldforskningen generelt. Nok noget nær alle oldforskere forholder sig i praksis aktive, hver for sig af sit specielle interessespor og samlet i den fælles fremadskridende videnskabelige begribelsesmodus for fortidens levn.

Det blev dog allerede tidligt i dette første århundrede (tiden for 1900-tallet e.v.) naturligt for den traditionelt set stærke danske historieforskningsiver af bred folkelig karakter, ikke blot at begribe fortidslevnene i teoretisk beskrivelse under 'state of the art' artifaktpreservation - altså tidens ypperste arkæologiske kunnen angående udgravning af og katalogisering af fundene - men også at realisere levnene og kopier af samme i realistiske fuldstørrelsesmodeller.

Hans Ole Hansens "Lerhusene i Lejre", byggeriet som senere blev til et stort historisk forsøgscenter og den store interesse for det historisk-arkæologiske tidsskrift "Skalk" i Danmark gav i  de år gode tidlige eksempler på dette aktive forskningsskred fra begribelse til begribelighed.

Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) arbejdede altså med at forstå de forskellige historiske perioder begribeligt, med at kende grundigt til, hvad 'vi' kunne vide om 'deres' levevilkår, byggemetoder, redskabsbrug og så videre, ja netop således studerede den aktive oldforskning miljøerne og arnestederne for oldtidskulturen.

Hvad indebar så denne alment udbredte aktive oldforskning?

-: Blandt andet jo at man kunne udtale sig med nogen sikkerhed om for eksempel høstmetoder i bronzealderen; at man måtte erkende at Danmark stod som førende producent af de kendte "grebtungesværd" af bronze, for nu at citere et par resultater i denne forskningsproces, som publiceredes af Søren Nancke-Krogh.

Dette dannede dog en vigtig & væsentlig (V.&.V.) skillelinie for denne aktive oldforskning: Man kunne med sikkerhed udtrykke sig om en del forhold i 'historierne i Historien' (H.I.H.), men når man nåede til oldtiden, blev sikkerhedsmarginerne usikre. -: Disse reelt utallige forhold oldforskningen i de år "intet vidste om" i oldtiden. - Der tager så Alternative Antikvarer over, som det skal fremgå her: (punkt 0.ii.)

Kapitel 1.iA

FortidsTroldFolk (FTF) mestrede høje mentaltstader (M.H.M.)!

Men dér hvor en generel nordisk folkelig historisk orienteret forskningsinteresse blev til endnu et Forbund indenfor denne interesse, blev en præprimær faktor en revurdering af det oldtidsmentale niveau.

Generelt havde der i populære kredse længe eksisteret en evolutionistisk tendens til at betragte fortidsindivider som regressivt set mindre intelligente & indsigtsfulde (I.&.I.) end de kommende tiders væsener.

Denne tankegang virkede delvis falsk, ikke blot fordi nutids (og fremtids) indsigter hviler på fortids erfaringer, men også fordi den menneskelige interesse danner et mangeartet eksperimentelt driftsmønster ikke et enstrenget uomgængeligt kontrolleret forløb, og netop et sådant udviklingsforløb følte mange sig indhvirvlet i, i de år S.M.S.-rullerne manifesteredes.

Forskellige tænkeformer, tankemåder og interessefelter fører til forskellige praktikker og kulturer, kulturer over hvilke det virker urealistisk at anvende egne lineære målestokke.

Oldforskningen ved endvidere; at oldtidsfolk generelt oplever tiden cyklisk, cirkulært, ikke uni-direktionelt, lineært, for eksempel tydeligt i "VølvSpa" ("Vølvens spådom" vers 64, efter Ragnarok, hvor menneskene finder de gyldne tavler (Thøger Larsen oversættelsen ibid bind 1. p. 29):

" ... de, som de ejed i Olddage."

Denne iagttagelse af det individuelle og fælles tidsforløb som cyklisk i natur skal forblive grundliggende i dette arbejde, udfra den grundlæggende indsigt, hvor ethvert nummer/tal - enhver måling/mening opfattes som uendelig, som sig selv uden forskel og i et cyklisk svingende afsender/modtager forhold med alle andre numre/tal-målinger/meninger.

Den præprimære faktor for Forbundet af Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) blev dog: at oldtidsfolkene i høj grad besad dybe indsigter i naturen, eksistensens mysterier & mere (M.&.M.), disse mysterier udgør kernen i S.M.S., det vil skrive Societas Montis Solis (S.M.S.).

Kapitel 1.i.i

Sakral Geografi & Arkitektur

Der findes flere tilgange til og også mindst to fælder i denne grundholdning. -:

Fælderne: Først bør intet folk eller fæ (F.E.F.) falde i enbar benovelse over Fortidens Vunder; - på visse områder blev mennesket klogere og visere og godt det samme.

En anden fælde: at respekten for fortiden kan føre til ful forargelse over forandringens evindelige forekomst (F.E.F.), og óg det regnede S.M.S. for en stivsindets skavank.

Men der findes altså også solide tilgange, blandt andet den som søger intelligente spor i for eksempel oldtidens bygningskunst:

-: Kloden over kender alle oplyste mennesker i dag til OldTidens mere monumentale bygnings- og konstruktionsværker.

I dem alle: fra de gamle ægyptere og indianers pyramider tilbage til højbyggerfolkets konstruktioner indså man i de år, ja i hvert enkelt bygningsværk begreb man, ikke blot matematisk, geometrisk og praktisk arkitektonisk mesterskab, men også en astronomisk kundskab, omfattende himmellegemerne og deres kredsløb.

Tiderne svandt, hvor videnskaben generelt undervurderede en privat amatørforsker som Alfred Watkins, den første til at skrive om energilinier i net over landet, såkaldte "ley-lines" eller "straight-tracks".

I John  Michells lille astroarkæologiske historiebog fra 1977 e.v. ("A Little History of Astro-Archaeology") omtaltes de moderetninger OldForskningen havde fulgt i de seneste par hundrede solår:

-: for eksempel det romantiske 19. århundrede e.v. - hvor Aktive Oldforskeres opfattelse stod stærkt og og viste stor respekt for såvel højbyggerfolket selv som de senere druider,

-: og den mere rationalistiske, materialistiske begyndelse på det efterfølgende århundrede e.v., hvor den folkelige selvrespekt igen blev gjort til skamme af en bedrevidende "videnskab",

En opfattelse som først vaklede med Alexander Thoms opmålinger og fastlæggelse af den anvendte "stenalderalen" (: megalitic yard cirka: 92,81 centimeter eller 2,72 engelske feet) som gjorde det muligt præcist at beskrive de astroarkæologiske principper fra sidst i 1960'erne e.v.. Michell skriver (ibid p. 72f):

"Med publikationen af Thoms arbejde blev en cyklus af arkæologisk mode fuldendt" ... "Thoms analyse af stenalderområder vendte billedet endnu engang. Hans opdagelse af en forenet videnskabelig og matematisk kode i stil med det pytagoræiske system, udstyrede forgængerne med den videnskab som de gamle forfattere tilskrev de Keltiske Druider." *

Alexander Thom efter Michells ibid p. 71

Astroarkæologien: det vil skrive indsigten i at fortidsminderne i KæmpeSten og Høj (primært) fungerer som himmelobservatorier af forskellige orientering:

-: astroarkæologien førte altså til en generel (og jo realistisk eftervisbar) højnelse af respekten for OldFolket, og en forøget aktiv oldforskning som fremstillet i for eksempel John Michell selv, samt Nigel Pennick, Miller og Broadhurst, Brennan og Deveraux)

Hele denne forskningsbølge førte til en forøget begribelse af såkaldt 'sakral geometri' eller 'hellige geometri', 'arkitektur', 'landskabskunst' og så videre, en forskning der også skulle bære frugt indenlands i udgivelser som for eksempel Kristian Kristiansens "Det ukendte Danmark" og Peter Juhl  Svendsens "Rundetårn opklaret".

Denne rulle og de andre skrifter under S.M.S. rummer altså ikke specielt et udtryk for generelt arbejde med astroarkæologiske problematikker, om end disse blev appliceret, der hvor sådanne forekom naturlige & nødvendige (N.&.N.). For forbundet betød astroarkæologien blot, at forefolket nu beviseligt kunne udstyrres med et endog ganske omfattende mål af videnskabelig indsigt.

En for denne underindledning passende konklusion på den skitserede forskning indebærer altså; at oldforskningen med nogen sikkerhed indså, at oldfolket generelt overalt på kloden har haft en endog ganske præcis og omfattende viden om himmellegemernes bevægelser, tidernes cykler har de kendt og forstået, også helt præcist, samt alskens højere matematik og geometri.

Selv om det i det foreliggende arbejde ikke fandtes Forbundet Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive: DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) specielt magtpåliggende at beskæftige sig med sakral geografi og arkitektur, blev disse discipliner aktuelle i konkrete tilfælde af Aktiv Oldforskning. Her manifesteres Soelbiergselskabet.

Kapitel 1.i.ii

PsychoTeknologier

Oldforskningen generelt, og den aktive oldforskning specielt, befandt sig altså i en situation noget lig den i hvilken for eksempel de tekstproducerende lag befandt sig efter at 15-20 års teknologisk revolution havde forbedret & forstærket (F.&.F.) skribentens situation utroligt - altså i slutningen af 1980'erne e.v.og i begyndelsen af 1990'erne e.v. hvoraf disse tekster oprindeligt udsprang, om end de først færdiggjordes mange år senere, da også det verdensomspænde Internet blev manifesteret.

Både den aktive oldforsker og tekstproducenten stod (altså dengang i starten af S.M.S.-manifesteringstiden) i en situation med gentagne fortryllende profitable ekspansionsfaser, hvor det relativt umulige blev relativt muligt.

[ : Ingen havde dog endnu skrevet en datastyret sorteringsalgoritme for de milliarder af potteskår og øvrige øvre lag efter parderne og andre nyere folk i Mesopotamien, endnu, altså, - men det virkede ikke umuligt at forestille sig en løsning på denne ellers 'umulige' oldarkæologiske opgave, hvis informationssamling (óm den praktiske opsamlings-, præserverings- og klassificeringsopgave blev udført), ville synes enorm, samtidigt med at oldforskningen ville kunne få et langt bedre indblik i de oldtidslag som skjuler sig under disse de øvre parderlag.]

Og netop dette: det praktiske, evnen for konkret maskinel intelligens og kollektivt samordnet indsats, danner måske en af de gode ting ved Dem, de der levede i den tid-rums struktur, hvor Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) manifesteredes.

Et andet område, hvor de følte sig stærke, når de konfronterede oldtidens tankegang: deres verbale kommunikationsevne.

-: De led ikke af den misforståelse, at se menneskers sprogredskab som "omfattende" og/eller i stand til at indeholde og udtrykke "alt", de led end ikke af den illusion; at de troede, at auditiv-visuel cerebral signaldechifrering udgør den mest overlegen kommunikationsmetode - endsige den eneste.

Societet Societas Montis Solis (S.M.S.) følte sig blot ret sikker på at besidde et samtidigt rimeligt sprogværktøj (S.R.S.) og betydningsspredningssystem dermed - dette sidste begreb i øvrigt også kaldet Sprogværktøj Og Spredning (S.O.S.).

Men, når de nu indså, for eksempel de matematiske kundskaber i stenalderkalenderen (for eksempel Martin Brennan ibid p. 67ff), måtte de undres; at disse fjerne folk ikke fandt det nødigt at overføre 'fodsporssystemet' til lerplader, som det skete senere i Mesopotamien?!?

-: Længe havde Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) stået våbenløs overfor fjenden:

 -: De var for dumme dengang til at have brug for skrift! -

og så fremdeles.

Dog, i de dage væbnedes antikvarer med aninger (A.M.A.) om, at 'de' måske havde mere effektive midler, -: midler der dog (som det også ville kunne ske med den tids elektromagnetiske bitlagringer) en dag svandt sporløst bort. -: Dog: måske ikke helt sporløst & måske ikke helt bort.

De forskere, som har oplevet de tidspunkter og kosmiske begivenheder efter hvilke stenalderhøje - eller for eksempel KarnakTemplet i Ægypten og Chichén Itzá pyramiden i Mexico - orienteres, taler henført om "Lys" som en nærmest plastisk "ting", der i det rette givne øjeblik smelter gyldent sammen med arkitekternes kunstværk eller maskine. Som illustreret her i et billede fra det tyske Mysteriecenter 'Externstein':

Externsteinalteret efter den lokale gruppe dernedes hjemmeside

Alterstedet i Externstein
- efter den lokale gruppes web

Reelt følte Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) sig i de dage rimeligt overbeviste om; at et stående diskussionsemne blandt de lærde for 6. - 3. 000 år siden udgjorde:

altså nøjagtigt de formulerede foretegelser der også dannede den for dette skrift foreliggende nutids videnskabelige grænse- & grundbetingelser (G.&.G.).

ForBundet Aktive Oldforskere (A.O.) det vil skrive DILLIGENTISSIMIANTIQUITATISINQUISITORES (DAI) vidste endvidere med nogen sikkerhed; at så velbegavede og indsigtsfulde mennesker også måtte sidde inde med en i videnskabelig raffinement og præcision ligeligt højt udviklet social Moral og Etik, en Mytologi (også kaldt M.E.M. der menes dermed (D.M.D.): Moral Etik Mytologi (M.E.M.)); -: Måder at leve sammen på!

-: Men disse ting andrager ikke de fysiske levn end men deres historie, deres aura af menneskelig tanke, den menneskelige tankes overlevering, og her tager Alternative Antikvarer over.

[OP]

---

Citat fra John Michell 'A Little History of Astro-Archaeology' (p. 72 og p. 74):

"With the publication of Thom's work a cycle of archaeological fashion was completed" ... "Thom's analysis of megalithic sites reversed the picture once again. His discovery of a unified code of science and mathematics on the lines of the Pythagorean system provided the antecedents of the science attributed by the old writers to the Celtic Druids."

[OP]