Kapitel 1.ii

Alternative Antikvarers anskuelser (A.A.A.)

Kapitel 1.iiB

En Oprindelig (PanGaia) EnhedsKultur

Kapitel 1.ii.i

Et globalt sæt nøgler

Kapitel 1.ii.ii

En kommende enhedskultur (PanGaia) 

Skillelinien mellem Oldforskere og Antikvarer virker egentlig arbitrær altså tilfældig og relativt meningsløs, begge navne opstod som jævnbyrdige termer, der ikke kunne ekskludere den anden hvorfor de fik TvillingeStatus.

Med tiden opstod den antydede differentiering:

Termen 'antikvar' fremstår en smule farvet i det danske sprog, det udvalgte første og formentlig eneste verbalinstrument for den principielt uoversættelige S.M.S. kommunikation, på dansk betegner ordet 'antikvar': en boghandler som sælger ældre, brugte bøger. Ordet eksisterer dog også specielt som "antikvarboghandler" og denne bestrider et "antikvariat". I anden omgang betyder ordet 'antikvar' dog også på dansk:

-: en person som beskæftiger sig med historisk, præhistorisk oldtid.

På især det engelske verdsligt profane videnskabssprog (V.P.V.) signifikerer ordet (: Antiquarian):

-: en person forskningsmæssig aktiv med blandt andet myter, genstande og bøger, om og/eller fra oldtiden eller "antikken", men også i høj grad med sakrale levn af geografisk, fysisk karakter.

Da initiativtageren til og den mangeårige redaktør af det arkæologiske tidsskrift SKALK, Harald Andersen, døde i en høj alder, citerede Andersens efterfølger som redaktør, Christian Adamsen, digterkongen Adam Oehlenschläger der om en anden oldforskningsperson skrev: "Han var en antikvar af første skuffe." - Citatet gøres naturligvis glimrende gældende om Harald Andersen med tilføjelsen "en af de store".

aBåde Adamsen, Oehlenschläger og S.M.S. anvender altså her ordet 'antikvar' om en person, der arbejder forskningsmæssigt aktiv med forståelsen og formidlingen af fortidslevnene blandt andet - i Harald Andersens tilfælde - den Tidstavle som i de tider ofte hang i de fleste danske skoler og viste den historiske udvikling helt tilbage fra istiden og 'jægerstenalder' og 'bondestenalder' - to af Harald Andersen indførte begreber indenfor oldforskningen. 

Nu står denne deling beskrevet, omtalt og kommenteret, fred med den!

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), som Organisering havde den indsigt:

-: at noget nær alle kulturer til noget nær alle kendte tider har ejet et fælles rum af festlig, meget ofte magisk-religiøs art.

Med ordet: Alternative Antikvarer ligger der heller ikke direkte en kritik af antikvarer verden over, disse forholder sig ganske ofte, relativt meget, alternativt i deres metodikker. Alligevel følte Societetet Societas Montis Solis (S.M.S.), sig ganske klar over:

-: at de Alternative Antikvarer vakte opsigt og havde i den forbindelse brug for beskyttelse under henvisning til religionsfriheden inklusiv retten til udøvelse af samme.

Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), forholdt sig netop alternativ på den måde, at den i stedet for blot teoretisk at læse og indse den gamle tids ritualer, så også rent praktisk rensede og lutrede disse, samt sørgede for at genopføre dem med skønhed og glæde samt endelig også at vidergive dem til eftertiden som et levn fra en fjernere og fjernere fortid.

Alternative Antikvarer havde som alle andre antikvarer og oldforskere med mere indset; at oldtidens mennesker besad en række teurgiske rituelle teknologier (T.R.T.) ved hvilke de arbejdede med taumaturgiske resultater, altså magisk mirakelmageri (M.MM) - med en verdslig kulturs termer.

Her stod Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), i nogen modsætning til den almene forskning i den tid, som generelt hellere fulgte en art 3. verdens antropologiske tilskuer- og beskriverpolitik, end indtog en udøver- og medvirkerrolle.

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) havde - i sin organisatoriske søgen efter kilder med reelt teomagisk praktisk indsigt - tit måtte ty til kirkelige, magiske, okkulte forskere, for disse har ofte rummet brugbare versioner af overleveringen.

Dette også selv om den verdslige forskning lejlighedsvis - og generelt efter Robert Graves': "The White Goddess" - havde vedkendt sig værdien af og i en rekonstruktion af de overleverede riter, altså de sange, ceremonier, indvielser, de magiske procedurer alle folks fortid bugner så umådelig rigt af.

Kapitel 1.iiB

En Oprindelig (PanGaia) EnhedsKultur

Fra en teo-chauvinistisk selvgod frelsthed overfor de undervurderede 'vilde', nåede mange moderne såvel antropologer som etnologer, samt Alternative Antikvarer (A.A.) frem til en tværvidenskabelig faglighed ved hvilke 'primitiv shamanisme' og 'barbariske trommeceremoniers buldren' (B.T.B.) blev til 'psy-tech' for viderekommende.

På hver deres vis havde for eksempel Carlos Castaneda populært og Peter Duerr videnskabeligt medvirket til at tydeliggøre denne præprimære grundfaktor for Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA).

Blandt de nyere forskere og formidlere (F.O.F.) af disse ideer regnedes i de år endvidere: Julian Jaynes, Paul Deveraux og Stan Gooch.

Det dannede en grundopfattelse for Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), at: 

Det gjaldt dog endvidere; at Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), gik ud fra, at en lang række psykologiske, parapsykologiske teknikker også kendtes og anvendtes, såkaldte psy-tech, med eller uden psykoaktive neurodroger.

Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), så flere tilgange til denne grundliggende idé samt mindst to fælder.

-: Der drejede sig for "nutidsmennesker" blot om divisionerede enkeltstående differentieringer (D.E.D.) ved hvilke mennesker til alle tider har udfoldet denne eller hin sensocerebrale virkelighedssystematiks serialiteter (S.V.S.).

Mange myter melder (M.M.M.) herom, forskere fra Velikovsky til Sitchin havde i de år fremsat mere eller mindre (M.E.M.) vederhæftige bevisførelser, som bandt denne oprindelige enhedskultur til kolonialiserende aktivitet fra intelligenser med bopæl i andre, fjerne solsystemer.

-: Berømte fiktionsforfatteres beretninger (B.FF.B.), for eksempel Doris Lessing havde populariseret disse tematikker, også kendt fra teosofisk og anden traditionel vest-østlig indsigt.

Julian Janes havde, med sin teori om den cerebrale tvekammerkultur, sandsynliggjort et post-neandertaloidt fællesglobalforhold (FGF); Stan Gooch havde mere end sandsynliggjort den præ-kromagnonoide fælleskultur og hovedtrækkene i de "ustabile hybrider" af disse fortidsmenneskers efterladte forestillingsformer (F.E.F.).

Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), ville ikke kategorisk afvise muligheden for en af ovennævnte eller en lignende astro-kreations realitet (der kunne forklare en stribe af de "uløselige gåder" indenfor oldforskningen (blandt disse jo bedst kendt men reelt ikke nogen gåde mere): the missing link)), om end dette forhold ikke synes af afgørende betydning, for så vidt at det ikke afviser muligheden af en præ-babelsk enhedskultur, en gylden tidsalder, som grækerne kalder det, en Krita Yuga eller Satya Yuga (Sri Yukteswars "Holy Science" ibid p. 11) den gyldne tidsalder, PanGaia, tiden længe før tiderne som kom efter, KronosTiden hvor Saturn og Månen vogtede Solens og Jordens lys mod det uendelige Rum. Io Pan Io (I.P.I.).

Også ældre myter om de 7 beboede planeter omkring Sol, den lange seje nedstigning i materien og tyngdekraften til den ellipseroterende jordplanets enhedsillusion (E.J.E.); og myten om planeternes spiralrotering ind i solen, og menneskets vandring fra Venus til Jorden til Mars, disse samt utallige andre fabulerende stjernbårne forklaringsmodeller (F.S.F.) kendte Organiseringen til.

Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), fastholdt i denne debat; at fysisk kontakt i oldtiden med tekno-maskinelt rumgående intelligenser måske ikke kan udelukkes (jævnfør klassikeren Robert Tempel og Dogonmysteriet som f.eks. hans ven Stan Gooch kritiserede), men Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), fastholdt samtidigt; at den "magi", eller teurgi, oldfolk har anvendt kan rumme langt enklere og mere effektive løsninger for den astro-mytiske forskning.

Kapitel 1.ii.i

Et globalt sæt nøgler

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) så globalt trans-transcendent på sin aktuelle menneskehed. Det blev en overbevisning i Organiseringen; at alle folk, altså alle enkeltstående etniske kulturer definerede ved for eksempel sproglig og lokal sammenhørighed i tids-rum-kontinuiteten, at alle disse folk og stammer på en eller anden måde havde og har hver sin enestående plads i det menneskelige genom. -:

Så væsentlige faktorer som:

opstår ikke unyttigt.

Det vil skrive: overalt hvor menneskegrupper har slået sig ned og anlagt en livsstil, har de haft gode grunde til dette, og man har immer udarbejdet en variant af væsentlig karakter for det samlede billede af den menneskelige anstrengelse på denne klode i det tidsrum, mennesker oplever som et Fælles VerdensForløb (F.VF. også kaldet (F.F.F.), (V.U.F.) og (6.6.6.)).

Dette genetiske og socio-kulturelle syn stod i stringent overensstemmelse med oldtidens mytesyn (M.O.M.), som Organiseringen kendte godt, ikke blot fra nordiske "Havamal" og dette alvorlige kvads moralske belæringer, men også for eksempel i Mesopotamiske "Enuma Elish" (for eksempel henholdsvis Thøger Larsen og Finn Magnusen samt  Hooke & Thorkild Jacobsen) i hvilket sidstanførte kvad guderne netop konkurrerer således; at lige meget hvad et menneske så beskrives som, eller hvad det fejler, ja så findes der plads til det i det menneskelige samfund: den blinde bliver sanger, den halte hyrde med en hurtig hund og så videre og så videre.

Netop udfra denne højst civiliserede grundtanke i et samfund gennemsyret af magiske forestillinger, kunne Organiseringen også gøre gældende; at allerede oldtidens folk har kendt til de teknikker, man i Organiseringens samtid kendte som mind control, hypnose, parapsykologi og så videre.

En stadig vital overlevering med stærk affinitet altså kærlig tilknytning til oldtiden: Sufi Ordenen i alle dens mange fremtrædelsesformer. Her vogter man (ifølge for eksempel hypnosemetodikeren R.J. Chester, se også under Sheik Jamil Nuur) over en holistisk opfattelse i hvilken hypnomentale og korposensorelle manipulationsteknikker indgår i samlede gruppeforløb af rituel karakter.

Peter Duerr beskrev fjerne guldalderpraktikker, hvor, som det huskes af de australske urbeboere, mennesker drømte deres søvndrømme sammen og tolkede disse drømme i overensstemmelse med deres vågne liv. Et post- 'Slaraffenlandisk' minde om tiden før, dengang i Eden, før de tre tursemøer eller skæbnemøer indfandt sig ('Vølvens Spådom' vers. 17-20, Thøger Larsen Bind 1 p. 20f), og GuldAlderen blev til Sølv-, siden til Kobber- sidst til JernAlder.

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) havde studeret disse og lignende tilfælde af menneskelig mytisk meningsdannelse (M.M.M.), havde indset, at det drejede sig om reelle teknikker som Tidens Alternativt Tænkende (T.A.T.) mennesker forskningsivrige kastede sig over med mod og visdom.

Den almene 'alternative kultur' karakteriseredes netop ved en udstrakt global synkretistisk natur (og husk at OldtidsMennesket godt og vel motiveredes magisk-spirituelt): man lærete i de dage for eksempel det oldgamle Yoga-system, Wushu og Tai-Chi, man supplerede med en årtusindegammel bog ("I Ching") for eksempel i Wilhelm populære oversættelse, man kombinerede med Sufi-teknikker, Ægyptere, Indianer og Nordiske urbeboere sås alle som overbringere af værdifulde systemer og tanker, - man så også dette i det verdslige liv, hvor for eksempel fødevarer fra alle verdensdele miksedes. i det multikulturelle samfund, som udvikledes i de år.

Måske bestod de irske mesterbyggere bag NewGrange, StoneHenge byggerne, de skandinaviske højbyggere og helleristere, måske bestod de blot af tilrejsende bådebårne astronomiske matematikere med geometrisk, arkitekturelle tilbøjeligheder, som fandt den bedste breddegrad for fastlæggelse af det synkrone mønster, da isen forsvandt.

Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) kunne ikke udelukke denne mulighed, og slet ikke muligheden af; at ikke blot de nordlige, men alle sakrale bygningsværker, med samt mytologier og systemer, tilsammen udgjorde en helhed som udtryk for en intelligens, hvis krop slet ikke endnu har fundet manifestering.

Kapitel 4.ii.ii

En kommende enhedskultur (PanGaia)

Førende kendere af det indiske YugaSystem (primært Sri Yukteswar) så i løbet af det 20. århundrede e.v. en vej ud af Kali-Yugaens årtusindelange golde materialisme og menneskelige rovdyrsfornedrelse.

Det bør stå klart at; Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) ikke, per se, altså i sig selv interesserede sig for eller arbejdede organiseret med en sådan enhedskultur, sigtet fastholdes reelt antikvarisk og magisk, drejede sig altså stadig om for- og nutid.

Men Organiseringen sad heller ikke den enorme interesse i disse år for mytologierne og de gamle guder overhørig. Hvor store ældre mytologer, for eksempel Claude Lévi-Strauss, Robert Graves og Joseph Cambell, havde fortsat den akkumulerende deskriptive, altså ophobende og beskrivende, tradition fra Frazer (og andre) flte Alternative Antikvarer sig klare over; at en ny global fællesmytologi synes ved at opstå i de år, hvor disse S.M.S.-skrifter, skriftrullerne, manifesteredes.

Den nær-globale udbredelse af en lang række myter og systemer fra nævnte yoga til kabbala og så videre beviste for dem; at den kommende fremtid ville inkludere alle religioner og teurgiske systemer uden skelnen til disses alder eller oprindelsessted, fuldstændig på linie med Sri Ramakrishnas bud om al religiøs stræbens fælles udspring og mål, som blev en grundforudsætning for de Forenede Nationer, det politiske udtryk for den omtalte enhedskultur i S.M.S. tekstmanifesteringens samtid. (S.T.S.)

I denne skabelse af en ny global enhedskultur sammensat af alle oprindelseskulturernes højdepunkter, i denne syntetiseringsproces, som har gæret lige siden RosenKreuzerriet i middelalderen e.v. og eksplosivt siden Sri Ramakrishna Eliphas Lévi og dannelsen af Teosofisk Samfund omkring Helena Petrovna Blavatsky, ja der blev der  det en opfattelse for Organiseringen Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA); at der ligger et sæt nøgler, eller et sæt grundingredienser, som skal sammensmeltes før den egentlige betydning og virkning fremtræder.

Overført eksemplificeret indebærer teorien; at hvert folk, hvert sprogligt fællesskab har en eller flere dele til en maskine som fungerer optimalt, når alle delene samles, altså i en global enhedskultur.

Alternative Antikvarer (A.A.), det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA), bragte altså, i kraft af de antikvariske myters cykliske natur, alligevel et futuriøst element ind i sine anstrengelser, og det gav en stor fordel i fastholdelsen af en fremadskridende stærkt kompleksdannende teknologi i den teknologiske brydningstid, hvor disse skrifter blev til som maskinskrevne sider papir, der efter brydningerne blev til skærmsatte tekstruller - Organiseringen oplevede altså og overlevede den "overgang til ny teknologi", som historisk bragte menneskeheden "World Wide Web" - i den tid kaldet "Internettet" eller WWW (faktisk en aperativ S.M.S. term).

Vejen til denne enhedskultur gik altså over antikken, og over det ægte åndelige fællesskab hvor trommerne, trylleordene, dansen, ekstasen, guderne, de vederærværdige vises visdom (V.V.V.) manifesteredes.

Disse midler danner menneskehedens rødder, og tro ikke at oldtidens mennesker asede sig ihjel i en opslidende hverdag, -: de havde i de fleste perioder og epoker masser af tid, plads, mad; de havde masser af ideer og de havde et tæt spirituelt formfuldendt rituelt fællesskab (F.R.F.) med for- & fremtid (F.&.F.), med deres underbevidste og med de højere principper.

Grækerne kaldte det mysteriespil og de opfandt en verdslig version af intellektuel karakter, som man i de dage kaldte drama; for ærkekonservative folk som det ægyptiske forblev kulten templernes hemmelighed, for integreringslystne folk som det nordiske forvandledes Hellig Vii til KirkeSkib, og man så i de dages nutid verdensreligionernes senere varianter og redigerede versioner af dette oprindelige rituelle fællesskab.

Men fordi Alternative Antikvarer (A.A.) det vil skrive CURATORESRERUMANTIQUARUMALII (CRAA) så sig i stand til at arbejde seriøst med alle oldtidsoverleveringer og traditioner havde Organiseringen altså kunnet modtage impulser fra folk verden over med specialkendskab på givne områder.

-: Her stod den Alternative Antikvar sikrere end den der for eksempel begrænses fagligt til semitisk filologi, meso-amerikansk bygningskultur eller runologi.

Den Alternative Antikvar arbejdede systematisk polyhistorisk syntetiserende (S.P.S.) og under Societas Montis Solis (S.M.S.) blev det muligt at trænge ind der, hvor grundlaget for og -elementerne i den oprindelige og kommende enhedskultur blev synliggjort.

[OP]