Supplement 4.8

Skytsenglen

Supplement 4.8A Nærkontakt med Skytsenglen
Supplement 4.8B Syvstjerneritualet
Supplement 4.8C Skytsenglen i moderne tid

Læren om den personlige, vogtende og hjælpende engel, skytsenglen, udgør god katolsk tro. Katolikker verden over bruger en version af denne smukke enfoldige bøn:

Guds Engel, og min beskytter
oplys, vogt, værn og vejled mig,
som blev betroet dig ved himlens nåde. Amen.

Teksten berettede indledningsvis om en oldtidsidé, det at ethvert menneske mentes havde to engle, en god og en ond, som vejledte og fristede det.
Og det virker kendetegnene for megen kristen sjælskonflikt, at den beskyttende gode engel bliver den man fromt forfølger, mens man ofte vælger, at se sit eget dårlige aspekt, sin torn i kødet, sin Satans Engel, som en del af den ydre, upersonlige ondskab i verden.  

Skytsenglen - den rene gode samvittighed; som mennesket vil møde Gud med, fremgår i for eksempel "Prædikerne 5:6":

"Tillad ikke din mund at få dit kød til at synde, og sig ikke foran engelen at det var en fejltagelse. Hvorfor skulle den (sande) Gud harmes over din røst og ødelægge dine hænders værk?".

Historien rummer et stort antal beretninger om engle, om vingede væsener der beskytter og hjælper os, også imod de væsener som kommer af Djævelen. Det oplyste, indsigtsfulde her i rullen læsende menneske kan hente rigt gødende næring og såsæd til en gammel herrens mark i sol, rusk og regn, Gud mildner luften for de klippede får.

Englenes verden findes ikke i et aflukke som et stillestående fænomen, men forbliver levende og fyldt med nye udfordringer til den enkelte.

-: Det regnes for en ældgammel tradition, at man ikke blander sig direkte i andre menneskers private Skytsengel.

Hvorfor ikke? - Jo, læren siger; at hvert menneske har en personlig skytsengel, altså et væsen som den enkelte selv kender bedre end nogen ekspert.

Når dette billede altså ikke dækker relationen mellem mennesket og dets højere engel, skyldes det, at en ekspert i engle, stadig selv har en skytsengel, som i så fald ville blive involveret - og dyrlægen har naturligvis ikke sin eventuelle hund involveret i alle sine sygebesøg.

Supplement 4.8A

Nærkontakt med skytsenglen

Hvad har mennesker som stræbte mod Skytsenglen så i stedet gjort? - Jo, man har givet til hver enkelt de nøgler, som erfaringen viste førte til en bedre kommunikation med dette højerestående væsen, som står til disposition grundet Guds nåde. Teksten indledte denne rulle med en af måderne: En køn enfoldig bøn, som dog omhandler hele området og giver nogle positive affirmationer, som kan berige det personlige arbejde med at nå englene.

At føle sig som et barn foran sine spirituelle forældre, kommer som en sammenligning kendt fra Bibelen, stedet hvor Jesus taler om de små børn og siger ("Matthæus 18:10"):

Traditionel Engel Fotografik Britta Olsen

".. Se til at I ikke foragter en af disse små; 
jeg skal nemlig sige jer, at deres engle i himlene
hele tiden ser min himmelske Faders ansigt.".

MEnneske og SkytsEngel Tegning og Design: Per Olsen Denne billedtale har som skrevet ført til opfattelsen af Skytsengle som værner mennesker, og til opfattelsen af at der findes en art tyngdekraft, som altid vender mod Gud, - det universelle centrum - når mennesket har overvundet Djævelen og vendt sig mod det højere, hvor englen venter.  

I den katolske tradition kendes hundreder af hellige mennesker og ganske almindeligt troende, som har stået i kontakt med deres Skytsengle i en sådan grad, at andre bemærkede det.

Disse mennesker virker ofte særligt gode og hellige, eller de bringer held, lykke og helbredelse over deres omgivelser uden selv at aftage i styrke og skønhed, samtidigt med at de ydmygt giver Gud, Jomfru Maria og Frelseren hele æren.

Denne karaktertype synes i nogen grad blevet formularen for mennesker med en nær kontakt til deres Skytsengel.

Man siger også, at Skytsenglen kan træde frem i kritiske perioder af menneskets liv. Næsten alle mennesker har på et eller andet tidspunkt følt sig frelst tilsyneladende ved en engels medvirken; har følt det helt store tilfældige og uventede held; har ved lykketræf opnået det ene eller andet. Mange har vendt deres bønner mod Gud og Englene i tak herfor. Myterne siger, at de beholdt deres lykke til dagenes ende. Andre har hovmodigt givet sig selv og snedige spekulationer æren for denne Guds Gave, og sandelig lykken har forladt dem, frelsen blev dem end mere fornøden.

Blandt de metoder, som leder til forøget kontakt med og kendskab til Skytsenglen, som man har kendt og som regnes for virksomme kan anføres: bønner i et stadigt stigende antal hver dag, sammen med meditationsøvelser og flittige studier af hellige skrifter og store poeter. Fuldstændig abstinens fra (eller modsat forfinet hengivelse til) vin, sang og seksuelle nydelser. Anger og bod, både ved tilståelse og straf i torturkammer eller ved iagttagelse og selvkritik i for eksempel en dagbog.

Endvidere har mange mennesker mødt deres Skytsengel, når de sad på deres ældre år og gjorde livet op. De har da indset, hvordan det hele passede sammen i et Gudgivet mønster og har fundet yderligere fylde, fred og fryd derved. Også kendt som fredens frydefulde fylde (F.FF.F.).

Endelig siger man, at mennesket møder sin Skytsengel efter døden. Utallige beretninger - og megen forskning i nær- og efter-døds-oplevelser - peger på, at mennesker faktisk forestiller sig sådanne lysvæsener, efter at de en tid har suset gennem tunnelagtige fornemmelser og drømmesyn. Måske vil Skytsenglen faktisk skulle fungere som den gode forsvarer, når mennesker skal dømmes foran Gud Herren og konfrontere Satan - den onde anklager - en sidste gang.

Men så længe livet leves vil man nødsages til dagligt at overvinde ondt i verden og i en selv - til dagligt at rette sindets stræben mod Gud.

Supplement 4.8B

Syvstjerneritualet

Hvis man bruger det lille ritual nedenfor i din dagligdag, vil man - lidt efter lidt - komme nærmere til Gud, til sin Skytsengel og til sig selv.

Man kan finde oplysningerne om Syvstjernen, dagene og bønnen Fader Vor rundt omkring i Englerullerne.

I starten bør man opføre ritualet, indtil man kan det udenad. Derefter kan man både opføre det i virkeligheden og i sine tankers indre verden, mens man selv bygger videre på Syvstjernen.

 

 

 

 

 1. Først vender man sig mod øst, berører panden midt på med sin arbejdshånd og siger: Ateh [a-te] (: Til Dig!)
 2. Så berører man brystet og siger: Malkuth [mal-kut] (:Kongedømmet )
 3. Så fører man venstre hånd til højre skulder og siger: ve-Geburah [ve-ge-bu-ra] (: Magten)
 4. Så krydser man arme ved at føre højre hånd op til venstre skulder og sige: ve-Gedulah [ve-ge-du-la] (: Æren )
 5. Så folder man hænderne over brystet og siger: le-Olahm, Amen [le-o-lam-a-men] (: I al evighed, Amen)
 6. Tegn nu Syvstjernen i luften med arbejdshånden tegn fra dagen nu højre om og nævn dagene tilbage til dagen i dag
 7. Nu tegner man en cirkel i luften højre om Syvstjernen og siger:
  Guds Engel min beskytter,
  vi, vogt, værn, vis og var mig, 
  som blev betroet dig,
  af Himlens nåde på livets vej. Amen
 8. Så stikker man arbejdshånden ind i Syvstjernens centrum og slår en halvcirkel om sig selv ved at vende sig mod vesten med strakt arm
 9. Man tager nu hånden til sig og tegner så en ny Syvstjerne i luften omkring punktet i vesten.
  Man starter ved den pågældende dag, men siger nu for hver punkt en for en: 
  De syv formularer fra Fader Vor - fra dagen i dag tilbage til dagen i dag Syvstjernen afsluttes med
  Amen
 10. Har man allerede kontakt til sin Skytsengel, glider de to sammen og passer deres arbejde. Går man stadig på den herlige vej: Nærmere Gud til mig, ja så bør man et øjeblik af hele sit hjerte hige mod Skytsenglen og Gud i håbet om at lære Skytsenglens kaldenavn at kende
 11. Når kontakten vides opnået - stadigt nærmere for hver gang - slår man en cirkel højre omkring sin Syvstjerne i vesten. Så stikker man hånden ind i centrum og trækker cirklen færdig ved at vende sig tilbage til østen med strakt arm
 12. Så vender man igen mod øst, berører panden med sin arbejdshånd og siger: Ateh [a-te] (: Til Dig!)
 13. Så berører man sig midt på brystet og siger: Malkuth [mal-kut] (:Kongedømmet)
 14. Så fører man venstre hånd til højre skulder og siger: ve-Geburah [ve-ge-bu-ra] (: Magten)
 15. Så krydser man arme ved at føre højre hånd op til venstre skulder og siger: ve-Gedulah [ve-ge-du-la] (: Æren)
 16. Så folder man hænderne over brystet og siger: le-Olahm, Amen [le-o-lam-a-men] (: I al evighed, Amen)

 

Supplement 4.8C

Skytsenglen i moderne tid

Protestanter har fundet troen på Skytsengle ukristelig. De har fulgt den anden tendens på urkirkens koncilier, saddukæer-holdningen, den som ønskede at fremstille engledyrkelsen som afgudsdyrkelse, med henvisning til "Kolossenserne 2:18" og til "2. Korinther 11:14" og "1. Peter 4:8 ".

 Traditionel Engel Fotografik Britta Olsen

Man kunne sige, at den mere kølige og ordensprægede nordeuropæiske kristenhed har søgt at gøre englenes daglige indgriben i jordelivet til en skrøne for at undgå falske profeter og tosset tungetale. Mens den mere varmblodige og impulsive sydeuropæiske kristenhed har søgt at indskrive den daglige personlige engelkontakt i skriftemålet og indenfor munke- og nonnevæsenet. Klostrenes beskyttede miljøer hvor mennesker, som påstod at have kontakt med englene, ofte tilbragte størstedelen af livet som en slags hellige mennesker.

Men troen på Skytsenglen har ikke mindsket sin kraft, faktisk klarer den sig bedre end så meget andet af den kristne lære. Og benægte at Jesus virkelig sagde, at små børn har en engel i himmelen (i "Matthæus 18:10") har ingen villet. Også udfra dette sted i "Bibelen" bliver der sa spundet den ende, at små børn - især - har en sådan engel, som græder, hvis de skulle dø. Deraf blev så spundet den ende, at små børn stod i tættere kontakt med deres Skytsengel, fordi de havde et større behov for beskyttelse.

Med teosofien og den forøgede kundskab om de gamle hieroglyffer og kileskriften kom der flere ældgamle påkaldelser for dagen. En af disse påkaldelser, kendt som "Den Ufødtes Ritual" blev brugt i den legendariske esoteriske frimurerloge, The Golden Dawn, til at fremmane skytsenglen med. En af adepterne i denne loge, Aleister Crowley, har udformet bogen i et lille skrift, "Liber Samekh". Mange mennesker, verden over, som har ønsket at bruge oldgamle religiøse midler til at kontakte deres Skytsengel, har anvendt Crowleys new-age version af ritualet. Selv påkaldte Crowley sin Skytsengel og denne engel, Aiwass, blev senere budbringer (B.S.B.) og formidler af Aleister Crowleys mest dybsindige og betydelige skrift: 'Liber Al vel Legis' også kaldet 'Lovens Bog'.

Også utallige andre åndelige personligheder har stået i direkte eller indirekte forbindelse med deres Skytsengel, de fleste gennem bøn, meditation og intuitiv kreativitet. Medens spiritister og spiritualister før i tiden virkede aktivt blandt de meget få som i fællesskab bevidst påkaldte deres vejleder og åndelige overopsyn, fandtes der under de for S.M.S. så manifesteringsrige år millioner af mennesker som igennem kanalisering, visualisering og positive affirmationer direkte påkaldte denne: Den gode kraft i deres liv.

Lad S.M.S. derfor ende disse ruller om Engle, Englerullerne, med at påkalde de vidunderlige himmelske vogtere (V.H.V.), skytsenglene, som fra de højere verdener ser til mennesker med fred og kærligt bud om Gud.

Lad mennesker som læser dette sammen med fryd forstå semitisk gudsopfattelses samfundssyn (S.G.S.); at menneskeheden udgør en gruppe væsener i et fællesskab, som har nåde for Guds øjne, samtidigt med at læseren forstår; at vi mennesker bliver straffet af Gud, og står isoleret fra Gud - indtil Dommens Store Dag (D.S.D.).

Lad menneskene derfor således vide; at de har brug for denne skytsengel til at gå i forbøn for dem hos Gud, til at skabe forbund for dem med Gud: fællesskabets store fremtidsmål (F.S.F.), centrum for artens fælles anstrengelse (A.F.A.).

-: Fredslys bryder frem (F.B.F.) for den retfærdige, og fryd for den retskafne af hjertet. For Han vil give sine engle påbud om mennesker, at dé vel vogter over alle mennesker veje. ("Salme 97:11" og "Salme 91:11").

Og lad tekstens læsere dertil endvidere vide denne herlige, salige og skønne (S.O.S.) Skytsengel i stand til at indtræde endnu dybere, mere overbevisende og godgørende i livet efter de mål, menneskemål, som også bruges som englemål. For Englen står som Ånden og bruden bliver ved med at sige ("Åbenbaringen 21:17"):

"... 'Kom!' Og lad enhver som hører, sige 'Kom!' Og lad enhver som tørster, komme; lad enhver som ønsker det, frit tage af livets vand.".

"Åbenbaringen 22:17":

"Kom, min Faders velsignede, arv det rige som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse.".