Kapitel 2.0.c.

Myteastronomisk Magisk Mesterskab (M.M.M.) del 3 af 3

Kapitel 2.0I Moderne Myteastronomisk Mesterskab (M.M.M.)
Kapitel 2.0J Den udvidede Drakeformular (D.U.D.)

Kapitel 2.0I

Moderne Myteastronomisk Mesterskab (M.M.M.)

Inden en endelig samskrivning af den oldnordiske verdensmodel, med den nyere astromytologi, synes det her i rullen formålstjenstligt at se, hvordan de hellige 7 (+ (8(0))) gennemsættes i denne moderne mytedannelse: S/C-ETI- forskningen (denne gennemgang gentages i en noget andet form i UFO-rullerne):

Den officielle Søgen efter ExtraTerrestrial Intelligens (SETI (altså ikke S.M.S. term)) startede den dag "Lovens Bog" blev 56 år (jævnfør "Lovens Bog" kapitel I vers 24) det vil skrive den 8. april 1960 e.v. (jævnfør for eksempel Howard Blum p. 105ff).

Ifølge Howard Blums interview med Drake, kóm der faktisk ét signal lige over middag, men det blev ikke gentaget og vendte aldrig tilbage.

Såvel Blum, som Campbell og Brinn (i Bova og Preiss ibid henholdsvis p. 97ff (p. 111) og p. 118ff) gennemgår Drakes berømte ligning med en detaljeret diskussion, Blum dokumentarisk journalistisk og Campbell og Brinn videnskabeligt teoretisk men populært.

Princippet i denne ligning kommer af at opstille 7 beregningsfaktorer ved hvilke sandsynligheden for liv på jordlignende kloder i galaksernes masse beregnes. -:

 N = R* fp ne fl fi fc L

N

R*

Fp

Ne

Fl

Fl

Fc

L

Langt de fleste forsøg på at indsætte tal udfra de gældende observationer og beregninger viste, at der findes en ovenud stor mulighed for liv i det dengang observerbare Univers.

De to nævnte SETI-bøger indeholdt den for S.M.S. dengang så velmanifesterede samtids overvejelser i den anledning; helt frem til IntelligensFraktalen findes der store muligheder. Liv baseret på andre grundstoffer, temperaturer, sansefelter og metabolismer regnedes også absolut muligt ifølge de dagældende overvejelser.

I beregningen af kommunikationsfraktalen sås den ovenstående omtalte polaritet mellem officiel og alternativ forskning klarest manifesteret. Den officielle forskning gik ud fra, at enhver højintelligent art vil udvikle en teknologi, der gør den i stand til at indse at hydrogen a forekommer rigeligt overalt i universet og har en række egenskaber som gør det velegnet for transmission over tidens eller rummets tilsyneladende uoverstigelige afgrund i rumdybet, hvor lyshastigheden tilsyneladende danner topfarten.

-: Drake præsenterede (ifølge Howard Blums bog) først sin formel, i det der siden blev den kendte nobelpristagerklub kaldet DelfinKlubben.

John Lilly arrangerede denne klubs første møde og hans delfinforskning blev taget højtideligt op fra SETI-hold (for eksempel Diana Reiss ibid p. 31ff i Bova og Preiss), man syntes altså i de dage klar over, at intelligente biosystemer teoretisk set sagtens ville kunne udvikle dyb social, historisk, kulturel og komplet naturbeherskelse og indsigt af grundliggende videnskabelig og højciviliseret art, også uden at have manipulative ekstremiteter b, for eksempel: arme/hænder og ben/fødder, som gør det muligt at udvikle fingerforarbejdet præcisionsteknologisk finmaskinel (F.P.F.).

SMS

  Drake

  N mælevejs-civilisationsantalsfaktoren

Sti

1

R*

  stjernedannelsesfaktoren

12

2

fp

  PlanetFraktionen

13

3

ne

  EvolveringsNummeret

14

4

fl

  LivsFraktionen

21

5

fi

  IntelligensFraktalen

27

6

fc

  KommunikationsFraktalen

30

7

L

  LivstidsForventningen

32

På trods af denne indsigt og dens dengang stadigt givende løbende grundforskning (for eksempel regnedes delfiner med rette for bedre til menneskesprog end omvendt) foregik der tilsyneladende ingen officielle forsøg på at fange/sende signaler via hjernebølger og forskellige dynamoer eller transmitterende naturlige forekomster i verdensrummet.

Man vidste nu; at delfinernes enormt konvulteredec hjerne netop udvikles så specialiseret for at kunne aflytte signaler i oceanernes vældige bølgeapparat, delfinforskere selv har ofte spirituelle ideer, der tenderer den alternative forskning; -: altså der hvor de bliver mindre relevante for den fondsfinansierede officielle økonomisk-resultative forskning (jævnfør for eksempel Reiss om Lilly ibid p. 32).

Ordet om alternative forskeres forskning blev i de tider generelt: 'spekulativ' eller 'fiktion' som afvisning fra 'seriøse' forskere, der nok mente, at skulle opretholde en relativt realistisk overflade - 'realistisk' i forhold til materialistiske videnskabsidealer og verdslig socialoffentligheds virkelighedsopfattelse (V.O.V.).

Argumentet fra adskillige alternative hold lød; at tankens magt og kraft overstiger rummets begrænsninger, andre talte for eksmpel om; at de grundliggende aminosyreforbindelser i den menneskelige genetik modtager og afsender de søgte kosmiske stjernebudskaber.

 Men radioastronmi lignede alligevel en lovende kommunikationsform set fra den dengang aktuelle menneskeheds synspunkt, også selv om en sådan kosmisk kommunikationskanal (K.KK.) ville bruge meget lange mellemrum mellem dialogens replikker, og også selv om mange års eftersøgning tilsyneladende ikke havde givet nævneværdige resultater.

"Tilsyneladende" - for førende SETI-forskere og astronomers fiktionsbøger om emnet (For eksempel Carl Sagans "Contact" (roman og film) og Fred Hoyles "Invasionen fra Andromeda" (roman og tv-serie), samt Blums version p. 51f) lod tiden mennesker indse; at det måske aldrig eller kun ad langtrukne åre ville lykkes for forskerne at lade nyheden om en sådan kontakt slippe ud til den videnskabelige og almene offentlighed, hvis de da nogensinde kom nær en sådan nyhed.

KommunikationsFraktalen blev derfor - for S.M.S. dengang at se - i denne sammenhæng den vitale. De fleste af klodens kulturer rummer antropomorfea myter om himmellegemerne; helte og guder ned- og opsteg til og fra stjernerne: naturkræfterne og universet kendtes som stærkt personificerede.

På den vis at myterne har omhandlet himmellegemerne og har tilskrevet dem navne som stadig bruges og myter som stadig kendes, kunne det siges; at menneskeheden længe har kommunikeret med stjernerne.

Nedenfor vil denne S.M.S.-rulle afslutningsvis endelig fremsætte en summarisk fremstilling af de mere velfunderede alternative traditioner, men inden synes det passende at beskrive den sidste af DrakeLigningens uberegnede variable faktorer, samt 3 siden tilkomne faktorer, som Brinn (i Bova og Preiss) introducerer.

Kapitel 2.0J

Den udvidede Drakeformular (D.U.D.)

LivstidsforventningsFaktoren Forventet Levetids Faktor (F.L.F.) blev blandt andet ment som en politisk manifestation af den i alle videnskaber både dengang og til alle tider grundliggende trang til og behov for fælles fred og fælles fremgang (F.F.O.F.F.).

Verdensfreden og verdens overlevelse truedes - mente de fleste af tidens videnskabsfolk - især efter opfindelsen af og anvendelsen af atomvåben. En umiddelbart overhængende altødelæggende menneskeskabt katastrofe kunne ikke afvises, og selv om afspænding og nedrustning havde forøget verdensfreden, synes der ikke muligt - udfra erfaringen med menneskeheden selv - at tro, at alle teknologiske kulturer over alt vil nå til det stadie, hvor det virker naturligt og muligt at forsøge sig med interstellar radiokontakt i 1.4 - 1.7 GHz MikroBølgeVinduet, også kaldet vandhullet.

Muligheden for for eksempel selvdestruktion, massekontrol, krig og alskens anden ondskab fra pest til hunger og lignende ulykke kunne ikke udelukkes, - højteknologi (med interstellar radiokapacitet og i et miljø hvor hydrogen (jævnfør tidligere fodnote) ikke anses som en meget forekommende javel, men for eksempel en aldeles giftig substans) kunne stadig meget vel ses som ensbetydende med: snart påfølgende økologisk og genetisk sammenbrud; muligheden forelå dog også; at sådanne kulturer hurtigt vælger løsningerne for uendelig energi (solenergi tappet i rummet, jævnfør Drexler og O'Neill), rumkolonisering og intensiv forskning og udvikling af fødevarer og mediciner, og dermed en løsning på alle de problemer, som kunne have fremkaldt den omvendte models sammenbrud. [iv]

-: Sådanne kulturer måtte dog formodes at forholde sig ovenud påpasselige med at kontakte civilisationer, som endnu ikke har løst disse problemer.

Hovedsagen ville altså indebærer; at ikke blot blev signalerne måske millioner af år gamle og ville således repræsentere fjerne fortidskulturer, samtidigt stod denne kulturformidling måske i en situation noget lig den jordiske med en uafgjort strid mellem den idealistiske ja ideelle samt godartede overfor den materialistiske økonomisk grådige videnskabelighed.

Hertil kom nu i disse overvejelser da indholdet, arten, af det kommunikerede signal. De fleste intelligensformer, forestillede man sig, ville ende med at transmittere en meddelelse som indeholder oplysninger om position på himmellegeme i rum og tid, oplysninger om kemiske sammensætninger og genetiske make-up, oplysninger om logiske og naturlige grundbegreber udtrykt i tal formuleret i et system af binær logik, samt eventuelle sprog og nøgler til sprog, med besked af hilsende og ideologisk formede budskaber.

Faktisk pegede de fiktionaliserende seriøse forskere (F.S.F.) (for eksempel Sagan, Clarke, Asimov & Hoyle) mod at budskaber ville kunne indeholde:

-: komplette konstruktionsprincipper for den pågældende transmitterende livsforms gendannelse

-: eller komplette rumfartøjs konstruktionssæt (K.R.K.).

Altså mange spekulerer; at lyshastighedsbarriæren får teknologisk avancerede civilisationer med stor arbejdsduelighed og uendelig energi til at transmitere, hele deres biologiske entitets data, med henblik på rekonstruktion i modtagende interstellare planetkulturer hvor signalet modtages og afkodes.

En teori inden for forskningen i livets opståen, 'pan-spermiaa teorien', gør netop gældende at liv spredtes ved hjælp af kosmisk bestøvning med de livsmæssige byggesten i kodeform:

-: aminosyrer og DNA som spredes i kosmisk støv, og de danner da i yderste konsekvens, den mest anvendelige signalform for en kultur som ønsker at sprede sig interstellart.

Generelt begyndte den officielle forskning dog at stille spørgsmålstegn ved, om kulturer, som overlever den præ-højteknologiske selvdestruktionstendens, overhovedet vil føle sig så særligt villige, hvad angår KommunikationsFraktalen Fc.

Brinn (in Bova og Preiss ibid p. 130) indførte tre yderligere sonderinger, nemlig:

V

L2

A

Drakes ligning bliver, hvis man accepterer disse udbyggende faktorer, altså 10-leddet, spørgsmålet kunne dog stadig blive, om man ledte de rette steder, og hvorfor man slet ikke (tilsyneladende) ledte langs de metodikker oldtiden kendte.

Med "man" henvises i teksten her til den officielle SETI-arbejdsomhed, for som omtalt fandtes der mindst en alternativ strategi: trancemæssige kanalisering. Begge søgestrategier danner (som anskueliggjort i disse ruller) nye, sande versioner af oldtidens utrættelige beskæftigelse med StjerneHimmelen og dens mysterier.

Fra begge poler trak man på samme hammel. En af den alternative UFO-kulturs respekterede og prominente medlemmer i de år, Donald M. Ware (i Lindemann), mangeårig amerikansk militærmand i flyvevåbenet og førende i den store private MUFON organisation (: Mutual UFO Network (ikke S.M.S. term)), anbefalede også at afprøve trancekanaliseret viden (ibid p. 200) især som fremgået af Don Elkins' arbejde Ware udtaler herom (Lindemann ibid):

"Denne process er blevet kaldt trancekanalisering. Jeg tror, at han mente at det var en acceptabel fremgangsmåde, fordi han kunne udvælge folkene, tiden, stedet, spørgsmålene; han kunne indspille hændelsen på lydbånd eller video; og han kunne gentage eksperimenterne uafhængigt på forskellige steder i verden og sammenligne resultaterne. Det er meget tæt på videnskabelig procedure."a

P.S.P. grupper under S.M.S. havde arbejdet uafhængigt med og fundet delvis bekræftelse af en del af Elkins arbejde, og havde altså kunnet sammenstille dette rimeligt overensstemmende med den norrøne overlevering om verdenerne i Træet, Ask Yggdrasil.

'Masse-Energi-Tæthed' rummer en forklaringsmodus for universets sammensatte natur. P.S.P. havde altså valgt at se de omtalte to aktuelle fremtrædelser for den globalt genfundne astromytologiske forskningstrang fra olderdag, altså såvel den selvkaldte seriøse stats- og fondsfinansierede SETI-anstrengelse og dens mange søstervidenskaber, som den mere alternative orakulært divinariske disciplin under ét.

I begge forskningsprocesser begik man fejl og fulgte vildspor, i begge fandtes dog óg gran af sandhed og struktur. Nogle tilfælde af overlapning kendes: Niels Bohr drømte sin model over atomets struktur (at den så kun har symbolsk pædagogisk ikke videnskabelig værdi, nå ja), og netop når spørgsmål angik, hvordan universets masse-energi-tæthed kan opfattes findes der (Jenny Randles bog: "Looking for the Aliens") et ganske oplysende eksempel på overlapninger, nemlig mellem en tidlig ufo-kultisk og en tidlig astronaut:

George Adamski blev den første i en lang række af såkaldte UFO-buffs (: UFO-fanatikere) og han beskrev i sin bog "Inside the Space Ships" (ikke i bibliografien) hvordan stjernerne opleves, når man befinder sig på et rumskib. Hans beskrivelse stemmer forbavsende overens med den John Glenn gav langt senere da hán (den 20/2 i år 1962 e.v.) beskrev stjernerne fra sit jordkredsløb.

Adamski brugte ordene (Randles ibid p. 67):

"... milliarder på milliarder af ildfluer flakkende overalt, som ildfluer gør.". Glenn sagde blandt andet: (op. cit.): "... en masse af de små tingester jeg troede var stjerner var faktisk et lyst gulligt grønt på størrelse med og af en klarhed som så man en ildflue på en rigtig mørk nat ... der var bogstaveligt tusinder af dem.".a

Den dobbelte pointe bliver altså; at såvel den ene som den anden metode blev brugt siden oldtiden, og brugen eksploderede i de år, hvor rumfart blev en videnskabelig mulighed, - og samtidigt kán begge metoder konfirmere hinanden gensidigt.

På samme vis som en stor del af de videnskabelige fakta i de år fremtrådte som ugivtige på grund af metodikkens begrænsninger (for eksempel: rummets enorme afstande og den lyshastighedsgrænse som metodikken i de tider officielt i kunne komme uden om), på samme vis lignede en stor del af de kanaliserede informationer reelt ikke andet, end hvad de kanaliserede selv ønskede at høre/sige udfra hvad de havde lært og troede på.

Dette hang dels sammen med den indbyggede selvcensur, som normalt forholder sig yderst aktiv i kølig trance den mest almindelige kanaliseringsmetode: reelt føler nogle kanaler sig bange for at blive besat, de vil også gerne kunne såvel forstå som bifalde budskaberne; - og dertil kom så dels det faktum: at reelle kommunikationssituationer statistisk set, let vil(le) forfalde til generelle holdningserklæringer, almene indsigter og belæringer, som udgjorde hoveddelen af kanaliseret information i de dage.

"Looking for the Aliens"´af Jenny Randles, den dengang i mange år alment kendte og anerkendte serøse engelske UFO-forsker, stod som en af de få seriøse bøger, der uden selv at repræsentere kanalisering omtalte denne i forbindelse med den officielle forskning, Og Jenny Randles regnedes altså endda for en af engelsk ufologis førende seriøse penne i de år. 

Som fremhævet flere steder ovenstående lignede det lidt af en skandale, at den officielle forskning tilsyneladende end ikke overvejede, om den menneskelige hjerne i sig selv kan justeres og kalibreres, som moderne myter siger, gennem praksis til at kontakte og "kanalisere" i synkrone, simultane tidsrum, og således afstedkomme den så ivrigt eftertragtede udvikling fra SETI til CETI (begge termer definerede ovenstående).

Ironisk nok omtalte Randles og hendes medskribent ikke Don Elkins og hans medarbejdere, som af andre førende kendte seriøse UFOforskere dengang regnedes for noget nær det mest seriøse om noget indenfor kanalisering.

Modargumentet, når selv tilsyneladende seriøse hypnotisørers kanaliseringsarbejde afvistes som fantasi, gjorde gældende, at en overlegen intelligens, som ønskede at kommunikere og evnede at indtræde i den foreliggende situation, ville bevise sin overlegne status eller blot sin dybe indsigt (noget nær Aiwass i "Lovens Bog") og ikke blot fremkomme med selvfølgeligheder af generelt acceptable og alment gældende art.

Argumentet lød tyndt, men tyndere argumenter har vist sig holdbare senere, og en metode, man har anvendt og regnet for velkendt lige siden oldtiden, fortjente seriøs forskningsinteresse efter S.M.S. opfattelsen i den tid.

Alligevel havde ingen kanaliseringsgrupper offentliggjort afgørende nyindsigter som sådan, også selv om for eksempel Niels Bohr altså drømte sig til modellen for atomets struktur, og selv om P.S.P. grupper havde oplevet mange tilfælde af mystisk synkronicitet, og viden kanalen/mediet ikke besad men i overensstemmelse med anden viden, videnskabelig og magisk såvel som kanaliseret, ógså udenfor kanalens, eller den hypnotiseredes viden, så havde grupperne endnu ikke fremlagt for eksempel kemiske, matematiske, astronomiske, lingvistiske indsigter som kunne siges at have ført disse videnskaber væsentligt videre.

Gruppen arbejdede med at finde nøgler til den hamito-semitiske vokaludtale, hvor en anvendeligt, sandsynligt og og relativt modsigelsesfri arbejdshypotese ville betyde et gennembrud for forskningen *.

Til gengæld har selve arbejdet med kanaliseringen ført til væsentlige videreudviklinger af denne metodes psykologiske, systematiske, divinarisk-orakulare videnskaber.

Det danner en erfaring; at én type succesrige grupper bliver absolut eksklusiv og sekretiv a på grund af blandt andet muligheden for at forudsige begivenheder hvis udkomme mennesker satser penge på. - Den forklaringsmodel som ofte kommer igen (og genfindes) i såvel myterne som i moderne indsigter: det omtalte masse-energi-tætheds begreb:

-: 'Masse Energi Tæthed' giver altså en forklaringsmodus for universets sammensatte natur.

- På samme vis som farver (og lys-skalaen), toneskalaen og talforløb ses som samlede harmoniske 'akkorder', 'poly-rytmikker', ses de sub-atomare kvanter, atomerne og molekylestrukturen som noget der fremtræder samtidigt på disse 7 (+ 8. grundtone + eventuelt 9. eller 7'er) niveauer (jævnfør omstående for eksempel her); - men partiklerne befinder sig  og bølgerne hár, på hvert niveau, en lidt forskudt afstand; heraf begrebet "tæthed" (eng.: density).

Tæthederne (af andre, for eksempel også Argüelles p. 180 i "The Mayan Factor") kaldt "dimensionerne", eller i Doris Lessings fiktion (bind 2) kaldt "zonerne", også kendt som de syv stråler, paladser og så videre i okkult tradition) i dels arkaisk mytologisk, dels moderne teknologisk forstand, ifølge den viden der danner det danske folks mytologiske sagnskat.

[OP]


FODNOTER til Scripta Magica Selecta (S.M.S.) Kapitel 2.0

     a præ-litterate: ...  før læsefærdigheden opstår

     b "Such astronomical marker carvings have been found on every continent. Dating back as much as 30,000 years, they are the product of pre-literate, but not pre-astronomical, societies."

     c "To what extent did this endeavor of the priests become their own obsession, or did they deliberately use it as an instrument of domination? In fact, both factors were intimately related. The foundation of the power of these priest-rulers resided precisely in the combination of their monopoly of astronomical observation and its application to the agricultural cycles; thus, they simultaneously controlled important aspects of social, economic, and political life."

     a "..."the coincidence in time of two or more causally unrelated events which have the same meaning."."

     b "... the government and religion of the Shang centered around bone divination, which makes them, unequivocally, a civilization built on synchronicity.".

     a Sputnik: Navnet på de første rumgående raketter opsendt fra Rusland (dengang: Sovjetunionen) i 1957 e.v.).

     b e.s.p.-baseret neuro-transmission og modtagelse

     c androgyne: ... herom altså logesystemer hvor både mænd og kvinder deltager på lige fod. Kaldes også co-frimureri.

     a hydrogen: altså brint (H) sammen med ilt (o) grundbestandelene i vand (H20)

     b manipulative ekstremiteter:  "udstikkere" (ekstremiteter) så som arme og ben, der med deres hænder og fødder kan forarbejde (manipulere) omverdenen altså "manipulative ekstremiteter", hvor "exo-biologien" (læren om eventuelt ikke jordiske væsensformer) dengang også tog ved lære af for eksempel insektarters ekstremiteter med blandt andet sanseceller og lignende.

     c konvulterede: Sammenlagte, sammenfoldede eller lignende

     a antropomorfe: Menneskelignende

     a pan-spermia: den teori at livet spredes gennem galakserne via molekyler, aminosyrer og andre smådele (spermia) der indfanges af solsystemer og kloders tyngdefelter og påbegynder en kemisk proces af hvilken livsformer dannes.

     a "This process has been called trance channeling. I think he considered this an acceptable approach because he could pick the people, the time, the place, the questions; he could record the event in audio or video; and he could repeat the experiments independently in different places around the world and compare results. That's very close to the scientific procedure."

     a "... billions upon billions of fire-flies were flickering everywhere, as fire-flies do." & "... a lot of the little things I thought were stars were actually a bright yellowish green about the size and intensity as looking at a fire-fly on a real dark night ... there were literally thousands of them.".

     a eksklusiv og sekretiv:

[OP]


SLUTNOTER til Scripta Magica Selecta (S.M.S.) Kapitel 2.0.C

[iv]. "... løsningerne for uendelig energi, rumkolonisering og intensiv forskning & udvikling af fødevarer & mediciner ..." blev introduceret for den almene, profant verdslige videnskabelige offentlighed af Professor Gerald O'Neill, i bogen 'High Frontiers', i dansk oversættelse: 'Rumkolonier - en udfordring til fremtiden'.

O'Neill beviste med og for al seriøs rumforskning & rumfartsadministration (R.&.R.); at solsystemet rummer mulighed for fantastiske menneskelige fremskridt, at solenergi tappet i rummet kan dække sikre billige og rene foreløbigt uudtømmelige energiforsyningers behov, og at døde planeter som månen og f.eks. asteroidebæltet rummer enorme mængder let behandlet og transporteret råstof.

O'Neill regnedes for alment accepteret af rumforskere, som generelt syntes at tænke at en intelligent teknologisk industrikultur (I.T.I.) automatisk spreder sig i det foreliggende solsystem, dels for at optimere sit energiforbrug af central-stjernen, dels for at få plads til en ekspanderende befolkning med forlængede levetider, dels for at kunne drage nytte af forholdene i rummet.

En populær kontroversiel videnskabelig formidler som Hoagland havde introduceret almenheden til avanceret strukturel arkitekturel (A.V.A.) se også K.RK. & KRK & K.P.K. & R.P.R.) rumkolonitænkning. En arkitekt som Paolo Soleri, i hvis massekonstruktioner: byagtige totalsystemer, mennesker vil kunne skabe levevilkår i ellers totalt uegnede omgivelser, og allerede O'Neill beviste at rumkolonier kan blive kæmpemæssige landbrugs- og industricentre med optimale dyrknings- & produktionsforhold, samtidigt med at beboelse kan blive smukt placeret i rigelige rekreative naturområder. Allerede først da O'Neills fremkom med disse muligheder forelå teknologier der muliggjorde disse udvandringer, på det for S.M.S. sidenhen så manifesteringstætte tidspunkt forestillede forskningen sig realistisk at kunne programmere bygningen af sådanne kæmpekonstruktioner i sub-mikroskopisk nano-format. - Det regnedes for en kendt sandhed; at der findes plads til at udvide jordens areal med en million gange uden at forlade den velbeskinnede del af solsystemet.

Godt 9 år efter O'Neill introduceredes Drexlers Nano Dimension (D.N.D.) i skriftet Engines of Creation hvori Dr. Eric Kim Drexler prognosticerede, eller profeterede (P.E.P.) om den næste bølge af revolutionerende arbejdsredskaber i den Gyldne Rumalders Gry (G.R.G.): Indsigten i den molekylære verden især som den formuleres i levende celle-væv, enzym- & gen-teknologi, hvorfra en del af de omtalte løsninger allerede rimeligt sikkert kunne udledes teoretisk: Maskiner på molekyleplanet blev tænkt som spredere & samlere af molekyler såkaldte: disassemblers & assemblers. Og disse de små molekylemaskiner kunne teoretisk set opbevares i astronomiske mængder i små glitrende diamantstrukturer, som ved et givent signal kunne starte en produktion, der udfra råmaterialer så som sten, luft & solenergi kan bygge eller udvokse selv indviklede større konstruktioner som for eksempel rumstationer.

Cellereperationsmaskiner  vlle ifølge samme gennembrudsteknologiske pionertanker kunne genkende og optimere R/D-NA-kodning og -dannelse af hver celle i alle væseners levende væv (V.L.V.), hermed skulle død & alderdom teoretisk kunne udsættes eller udskydes på det ubestemte under iagttagelse af passende forsigtighed. Med kunstigt korrigerede celler (se også Kunstig CelleKorrektion (K.CK.) vil ukendte ønskværdige menneskelige potentialer kunne udvikles. I afsnittet af Drexlers fremtidsvurdering som hedder 'From Drugs to Celle Repair Machines' (: Fra Medicin til Cellereperationsmaskiner.) forudså Drexler disse små effektive maskiners 5 basale operationer:

  1. Tilgang (: Access): maskinerne kan trænge ind i cellen og der er masser af plads. 

  2. Genkendelse (: Recognition): det vides at alle molekylesystemer i cellerne kan genkende hinanden via følelse, berøring (: kinestetisk).

  3. Adskillelse (: Disassembly): f.eks. vides det at fordøjelsesenzymer kan adskille andre molekylestrukturer.

  4. Genopbygning (: Rebuilding): de replikerende celler, fra vira til almen celledannelse viser; at molekylesystemer kan genopbygge enhver celle i kroppen.

  5. Samling (: Reassembly): adskilte molekyler kan sammenføjes igen.

Da S.M.S. skrifterne og Societet først manifesteredes regnedes de ovenstående - i noten beskrevne  - løsninger (og mange andre) teoretisk mulige. Med digitaliseret computer databehandling (D.C.D.) blev de da også så efterprøvet. Med DrakeLigningens samtid (ca. 1960 e.v. jævnfør teksten) forelå disse løsningssæt ikke officielt publiceret i almen tilgængelig videnskabelig faglighed for interesserede aktive boganskaffere (A.BA.).

-: Langtidfaktoren var dårlig nok indset som udtryk for en individuel mulighed for det uendelige, man tænkte ene symbiotisk med de kommende slægter.

Den store psykolog Dr. Leary resumerede i 1988 e.v. O'Neill, Drexler og mange mange andre forskere med formularen SMI2LE:

(Se eventuelt også andesteds i disse ruller).

[OP]

V  Man vidste altså hvad hieroglyfferne betyder, men ikke hvordan de eller det dagligsprog de kommer fra udtaltes. De gamle ægypteres skriftsprog har altså ikke - i modsætning til både arabisk og hebraisk - givet os tegn ved hvilke udtalen af ordenes vokaler endsige deres konsonantrøddernes fremgår.

-: Traditionel hamito-semitisk sprogforskning indsatte derfor vokalen 'e' efter alle de konsonantrødder, hvor man vidste at en udtalevokal måtte skulle forekomme, for eksempel med 'Re', solguden, hvor almenheden - uden videnskabsbelæg af afgørende værdi, ofte stavede og udtalte: 'Ra'.

-: Med enkelte navne translittereret i andre oldtidssprog, for eksempel græsk, gættede man at for eksempel konsonantroden 'HR', nok måtte udtales: 'Hor', det der med latinerendelsen '-us' bliver til Horus.

-: Traditionel god translitteration skrev dog 'hr' for videnskabens manglenene nøgler til den hamito-semitiske vokaludtale, og med tiden blev også det problem bragt nærmere til en løsning, primært da en ung ægyptolog i februar 2014, Doug Blake, - kort før sin død - publicerede en video på Internettet med en samlet udtalestruktur for den af Thelemitter kendte tavle "Stele 666" også kaldet "Åbenbaringstavlen" eller blot "Lystavlen" - en gravtavle dateret til tiden 700-600 år før år 0 af den almene tidsalder - om gruppens anstrengelse og dette resultat burde sammenstilles blev der dog ikke snakket, ganske ofte holdt mennesker der kunne snakke om disse ting mund enten frivilligt elle fordi de ophørte med at kunne tale.

[OP]