Supplement 2.1B

Graderne af nærkontakt

Supplement 2.1Bi Nærkontakthypotesens S.M.S.-reviderede form
Supplement 2.1Bii Cum grano salis - med et gran salt
Supplement 2.1Biii E.T. eller ej???

Ideen om at klassificere UFOobservationer i grader af nærkontakt stammer fra den kendte astronom doktor J. Allen Hynek, der i et kvart århundrede arbejdede som det amerikanske flyvevåbens videnskabelige rådgiver angående UFO'er.

I sin bog: "The UFO Experience" fremsatte han det system, som siden blev almindeligt.

Hynek troede i sine unge dage stadig på, at det nok en dag skulle lykkes jordens menneskehed at opnå kontakt med et udenjordisk folk, som kendte til avanceret interstellar rumfart. Han grundlagde dengang det stadigt under S.M.S.-manifesteringen velfungerende Center for UFO Studier (CUFOS), men blev, som så mange andre "officielle" tallerkenkendere - blandt andre også Jacques Vallee og den danske Willy Wegner - efterhånden godt frustreret over "den store stilhed" altså: Den totale mangel på reel kontakt og på endelige beviser.

Hen mod slutningen af sit lange liv deltog Hynek aktivt i udforskningen af de mystiske lysfænomener de såkaldte: "jordlys" (Earth Lights), som især kunne observeres i Hessdalen i Norge (dokumenteret af Paul Devereux i 'Earth Lights Revelation').

Disse veldokumenterede fænomener skyldes formentligt jordens beskaffenhed: Magnetisme langs jordskorpens brudflader eller lignende, og skal beskrives nærmere sidenhen i dette Supplement 2 af Scripta Magica Supplementa (S.M.S.). Her bør det blot anføres, at faderen til den klassiske verdensberømte UFOklassifikation altså selv forlod selve ideen om, at de 10.000'er af veldokumenterede ægte UFOobservationsberetninger som han havde studeret, nødvendigvis repræsenterede intelligente rumvæsners aktiviteter i jordens næe rum.

En anden af de kendte UFOeksperter, Jacques Vallee, havde udtalt, at det næsten ville kunne opleves som et antiklimaks - efter 50 års slidsomme studier - hvis fænomenet viste sig blot at handle om væsener fra andre planeter i andre solsystemer, men disse eksperter havde jo altså begge også talt, læst og forsket i emnet så længe, at de nok havde kunnet gennemtænke de fleste muligheder og havde kunnet finde mange spændende hypotetiske forklaringer.

Oprindeligt beskrev Dr. Hynek tre grader af nærkontakt (engelsk: Close Encounters):

Allen Hyneks oprindelige tre nærkontaktgrader

  1. Nærkontakt af 1. grad hvor væsener på en planet observerer uforklarlige, tilsyneladende kunstigt fremkaldte lysfænomener på himlen over sig, og eventuelt forbinder disse manifestationer med intelligent liv

  2. Nærkontakt af 2. grad hvor den samme type uforklarlige lysfænomener afsætter sig fysiske spor på planeten, de berømte landingsmærker: afbrækket eller afbrændt skov eller grønsvær, radioaktive udslag og lignende fysiske spor

  3. Nærkontakt af 3. grad omfatter så egentlig kontakt til intelligenserne bag de uforklarlige lysfænomener, hvor jordmennesker udveksler ambassadører og teknologi med et udenjordisk folk af astronauter.

Så i sin oprindelige form havde Allen Hyneks klassifikationssystem altså indbygget en tro på, at UFOfænomenet til slut ville vise sig at repræsentere extraterrestriale altså udenjordiske væsener, som - af en eller anden grund - beskæftigede sig med at besøge, undersøge og observere livet på planeten Jorden.

Supplement 2.1Bi

Nærkontakthypotesens S.M.S.-reviderede form

Om end Hynek altså arbejdede som det amerikanske luftvåbens officielle UFOekspert i 25 år, og selv om man dengang anvendte og mennesker verden over kendte Hyneks klassifikation, så havde luftvåbnet eller andre statsstyrede departementer aldrig indrømmet, at en nærkontakt af tredie grad skulle have fundet sted, eller at der kunne regnes med nogen synderlig vederhæftighed i beretninger om nærkontakt af 1. og 2. grad.

Og de mange videnskabsfolk, som havde arbejdet med sagen, havde ofte lige så frustrerede som Hynek selv, måttet søge andre forklaringer end E.T.H., altså: den extraterrestriale hypotese, igen altså: teorien om at UFOfænomenet skyldes udenjordiske intelligensvæsener, som har løst alle de tekniske problemer med interstellar - ja måske endda intergalaksisk - rumfart.

Men i den uofficielle undergrund, havde der i årevis cirkuleret helt andre rygter, som det vil fremgå i de følgende afsnit. - I disse miljøer havde man - godt bakket op af frafaldne militærfolk og videnskabelige eksperter - længe følt sig fuldstændigt overbevist om, at nærkontakt af tredie grad allerede skete i 1940'erne måske før måske noget senere.

Udfra disse spekulationer, rygter og myter havde S.M.S. - blandt andre supplement 2-gruppen - søgt at gøre Hyneks opdeling mere komplet, altså at føre den videre fra hvad der så sker, når først kontakten til et udenjordisk folk etableres.

S.M.S. anvendte i den sammenhæng en lang række kilder: Videnskabelig teoretisk exo-biologi og exo-psykologi og exo-sociologi, altså "exo-" i betydningen "udenfor", anvendt af videnskaben om studierne af udenjordiske forhold, mulige ALF (engelsk: alien life-forms, altså fremmede livsformer), dertil også tusinder af postulerede kontaktberetninger og deres budskaber, samt snesevis af edsvorne udsagn fra militærfolk og videnskabelige eksperter: de såkaldt "officielle kanaler" som læseren vil møde flere af i løbet af disse UFO-ruller, endelig anvendte man naturligvis egen og science-fiction litteraturens fantasi.

Læseren bedes derfor huske, at nedenstående mere repræsenterer ikke usandsynlige spekulationer altså ikke egentlige teorier og beregninger, og hár UFO-gruppen ramt hemmelige betragtninger i det "officielle system", skyldes det udelukkende tilfældigheder opstået i en generel beskrivende grundmodel (G.B.G.)

Først syntes det åbenbart, at der burde formuleres en "nulte grad" altså:

De SMS. nuancerede hypotetiske nærkontakter (N.H.N.)

SMS Grad af kontakt Aktivit
0

Nærkontakt af 0o

   Ingen idé om sol, måne og et interstellart rum

1

Nærkontakt af 1o

   Lys og andre objekter identificeres med ikke jordisk bevidsthed

2 Nærkontakt af 2o

   Spor efter de lysende objekter findes i nærmiljøet

3 Nærkontakt af 3o

   Kontakt med ikke jordiske livsformer observeret i 1. og 2. grad

4

Nærkontakt af 4o

   Udveksling af kunnen, kundskab og kemi 

5

Nærkontakt af 5o

   De første fælles produkter nu enten under- eller overgang

6

Nærkontakt af 6o

   De første fælles opdagelsesrejser - interstellart måske inter-galaxisk

7

Nærkontakt af 7o

   fælles overgang fra fysiske til højere eksistensplaner

8

Nærkontakt af 8o

   Ny højere eksistensform manifesteres i en ny nærkontakt af 0o

Så vidt S.M.S. spekulationerne i den sidenhen så forgangne gyldne fortid (F.G.F.) udfra de 10.000 af siders UFOlitteratur trykt på papir eller gemt i Internettets dengang aktuelle kringelkroge, som "UFO-gruppen" - og tusinder andre UFOloger - havde gennempløjet.

Supplement 2.1Bii

Cum grano salis - med et gran salt

Læseren i nutid bedes stadig forstå, at det kun drejede sig om spekulationer, "officielle kilder" anvendte end ikke Hyneks tre grundliggende skel, benægtede direkte alle beretninger om nærkontakt af 3o, og bortforklarede - over årene stadigt mere utroværdigt - alle observationer af 1o og 2o som indberettedes.

Deres opbud af "naturlige årsager" virkede ofte mere fantastiske end de forklaringer, som vidnerne selv troede på; mange af vidnerne kendtes jo som trænede observatører så som piloter samt militær- og politifolk.

Desværre kunne der også konstateres en tydelig tendens i de mange "sikre sager" til, at uforklarlige fotografier forsvandt, sikre spor og genstande forsvandt sporløst mellem eksperternes hænder. Dette skete både, når for eksempel piloter indberettede fænomenerne, eller når de, hvad de oftest gjorde, ikke indberettede deres observationer, men senere fortalte venner og bekendte om dem.

Igen desværre vidstes det under S.M.S.-manifesteringstidsmiraklet (MTM), at alt for mange af de bedste og mest troværdige UFOobservationer ikke mere rapporteredes, dem hvor flere mennesker forskellige steder, med radar og andre præcise målemetoder sporer et uforklarligt flyvende fænomen, som måske også filmes og fotograferes, noget der udbredtes mere efterhånden som Internetteknologien bredte sig. - Sådanne historier fortalte 100'er af militærfolk og mange videnskabsfolk og teknikere til deres venner og til nogle få UFOforskere, trist nok turde de sjældent stå frem og fortælle det til alle og gjorde det ofte kun, når de havde fået diagnoser, som de ikke ville kunne overleve. Læseren har dog mødt nogle stykker i løbet af rullerne her og flere kommer til - for rigtig mange beskæftigede sig med dette emne i de år.

Supplement 2.1Biii

E.T. eller ej???

Hele spørgsmålet om nærkontakt med udenjordisk intelligens besvares altså udfra, hvilken holdningen man vælger til muligheden for at en sådan intelligens faktisk findes et sted i det uendelige rum og de uendelige stjerner deri og på en eller anden måde skulle ville og kunne kontakte menneskene på jord.

Her på dette punkt fandtes der morsomt nok ingen uoverensstemmelse, selv de mest stejle og afvisende debunkere havde accepteret teorien om, at der eksisterer intelligent liv et eller flere steder i verdensrummet, blot fandt debunkeren det usandsynligt, at disse væsener skulle komme denne vej forbi, lige så usandsynligt som de troende fandt det sandsynligt - ja åbenbart uundgåeligt - at rumfolkene for længst havde slået landingsstellene ud enten på de højere planer eller i den skinbarlige virkelighed.

Her kan det så måske fortælle læseren noget om +50 års frustrerende forskning, at de seriøse i de senere år faktisk begyndte at tale og skrive om andre muligheder en ETH - altså den extraterrestriale hypotese om at der bag UFOfænomenet står udenjordisk intelligens. Man havde nu også tid og plads til spekulationer over om UFOerne og deres passager måske kom fra andre dimensioner tilknyttet jorden, eller fra jordens fremtid, og også dette kommer der mere om her i UFO-rullerne.

Dog, grundlaget for UFOspørgsmålet, grundopfattelsen hos almindelige mennesker når man spurgte dem, om hvad et UFO betyder, ja, det måtte stadig siges at blive ETH. Langt de fleste havde en opfattelse af, at der stod væsner fra fjerne kloder bag UFOerne især da dem som de oplevede i medierne. - Næste rulle ser nærmere på denne teori.

[OP]