Supplement 4.7

Faldne Engle

Supplement 4.7i Dæmoner og Djævle (D.&.D.)
Supplement 4.7ii Djævelfordrivelse
Supplement 4.7iii Encyclopædiserede Faldne Engle (E.F.E.)

9 Udvalgte faldne Engle 

Supplement 4.7A Satan
Supplement 4.7B Lucifer
Supplement 4.7C Asmodæus
Supplement 4.7D Beelzebub
Supplement 4.7E Belphegor
Supplement 4.7F Mammon
Supplement 4.7G Astaroth
Supplement 4.7H Leonardo
Supplement 4.7I Taap/Gap

Supplement 4.7i

Dæmoner & Djævle (D.&.D.)

De faldne Engles kompagni regnes for stort og omfattende. Traditionerne melder blandt andet; at de engang alle eksisterede som rene og gode ophøjede væsener, men at de, da de fik det frie valg, ikke længere ønskede at støtte Gud, de kunne ikke lide Gud og således forlod de Gud og Gud måtte da derfor forbande engle med denne holdning: De faldne engle.

I stedet for at tilbede Gud og at hjælpe Menneskene ønsker de ondsindet at hævde sig selv på Guds og menneskers bekostning. De ønsker at få menneskene til at falde væk fra Guds Veje, ligesom de selv faldt.

"Bibelen" nævner altså: Beliar nævnt "2. Korinter 6:15" og omtalt mellem linierne i "5. Mosebog 13:13"; "Dommerne 19:22"; "1. Samuel 10:27 ". Hans tilbedere kendes som "uslingerne". Også Behemoth og Leviathan og andre nævnes. Se de individuelle biografier nedenfor og i de omstående ruller.

Men der findes talrige andre dæmoner og djævle, ja legioner i Helvederne som fremstilles både i den kabbalistiske tradition, i Kristendommen, i Islam og i folketroen. 

De faldne engle har mistet deres oprindeligt skønne form, skønt enkelte af dem stadig evner at fremtræde forklædt som smukke og åndelige væsener, jævnfør allerede Apostlen Paulus i "2. Korinther 11:14", eller som ("1. Peter 4:8"):

 "en brølende løve".

Supplement 4.7ii

Djævelfordrivelse

Det bliver naturligvis Satan, den Lede, der inspirerer Judas, forræderen ("Lukas 22:3"; "Johannes 13:2"). Jesu Banemand, som ikke brugte djævelsfordrivelsens formular givet i Matthæus' beretning om Jesu og Satans samvær i ørkenen ("Matthæus 4:8-11"). Jesus nægter her gudfrygtigt at tilbede Satan konfronteret med alverdens magt og herlighed (vers 10):

"Så sagde Jesus til ham: "Forsvind, Satan! For der står skrevet: `Det er Jehovah din gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.'.".".

Da Jesus omvender Paulus ved at vise sig for ham, nævner han kampen mod Satan, og den bliver senere vigtig for Paulus i hans epistler. Jesus, som også kaldes Kristus, opfordrer Paulus til omvendelse og til at tage missionstjenesten på sig. Frelseren nævner at hedningene skal vendes fra mørke til lys, fra Satan til Gud, for at de kan få tilgivelse for deres synder og en arv blandt dem, som står helliggjort ved Jesu glorværdige navn ("Apostelgerningerne 26:14-18").

Opfattelsen af Satan som Verdens Herre udgår altså fra beretningerne om fristelserne i ørkenen (af versionen i "Johannes 12:31" især) og af dette skriftsted, hvor Apostlen Paulus møder Jesus og omvender sig.

Men ikke altid synes formularerne at have virket efter Mesterens Himmelfart: i "1. Thessalonikere 2:18 " indrømmer Apostlen Paulus; at Satan hindrede ham i at besøge menigheden og i "2. Thessaloniker 2:4-12 " især, beskriver han indgående Satan, modstanderen som den frafaldne, lovløse undergangs søn. Djævelen, han som sætter sig imod og vil ophøje sig selv over enhver form for gudsdyrkelse, han som ledsager den lovløse i kraftige gerninger og løgnagtige tegn og undere. Han som skaber uretfærdighed, der vil ende under Jesu milde herredømme i Guds By efter Dommedag.

I Korinterbrevene nævnes Satan også flere gange. Først i det skriftsted hvor denne faldne engel sættes i forbindelse med seksuel lyst, også under de syndige former kaldet utugt. Den syndige skal overgives til Satan - til kødets undergang - for at ånden kan blive frelst på Herrens dag ("1. Korinter 5:5 ").

Til alt held for den menneskelige naturs overlevelse formaner "2. Korinter 2:10-11" især, at kristen næstekærlighed indbefatter tilgivelse af synderen (op. cit. af vers 10):

"Den I frit tilgiver et eller andet, tilgiver jeg også.". 

Derfor vil mennesker "ikke blive overlistet af Satan", hvis planer "vi jo ikke er uvidende om" (af vers 11).

At man kan kende Satan og hans tjenere på deres gerninger, fremgår af "2. Korinther 11:14 " som svovler imod de falske apostle og advarer om, at Satan fremtræder som "en lysets engel". Endelig indrømmer Paulus da i "2. Korinther 12:7 ", at for at han ikke skulle føle sig alt for ophøjet og selvsikker (op. cit.):

"... blev der givet mig en torn i kødet, en Satans engel,".

Netop Korintherbrevene har medvirket afgørende til dannelsen af den kristne sexualmoral.

I Efeserne nævnes djævelen igen to gange: først i "Efeserne 4:27 " hvor belæringen lyder: (op. cit.): 

"..giv ikke plads for djævelen".

Og dernæst i "Efeserne 6:11", hvor den berømte rustning fra Gud omtales som en sikker beskyttelse mod Djævelens listige anslag ("Efeserne 6:11-18"); - anslag eller snarer som også "1. Timoteus 3:7" og "2. Timoteus 4:26 " fortæller om.

I Timoteus fremstår djævelen først som den gamle anklager ved Guds Domstol, så kaldes Djævelen: Løgnens Fader, som forblinder de faldne og forvirrede, men ikke de rettro i Frelsens Mirakel.

Djævelen nævnes meget mere i "Det Nye Testamente" end i "Det Gamle Testamente". I sin forklaring af lignelsen om hveden og ukrudtet siger billedtalens mester, Jesus den Uforlignelige, at Menneskesønnens Gode sæd kan lignes ved Rigets Sønner, mens Djævelens sæd bliver til fyrbrænde på Dommedag, den dag hvor englene skal høste ("Matthæus 13:39"). Jesus kommer tilbage til dette prægtige bål i "Matthæus 25:41", hvor Menneskesønnen vil bruge den fuldstændige formular for Djævlefordrivelse:

"Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild som er beredt Djævelen og hans engle.".

Jesus forklarer om sandhedens natur, om at blive genfødt i Gud Herren. Han taler mod de, der ikke forstår frelsens umiddelbare forløsning, da han, i "Johannes 8:42-45", afslører Djævelen og Helvedsrakkets dræbernatur og løgnagtighed. I "Jakob 4:7-8 " gives formularen for at overvinde dette pak: 

"... stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer. Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.".

Dette præciseres i "Hebræerne 2:14 ", hvor Djævelen sammenlignes med døden. Jesus overvinder med sin død Djævelen, som har magt til at forårsage døden. Djævelen fremstilles altså her som døden og det evige livs forjættelse udgør sejrens pant, når tidernes ende står for.

Og kampen har bølget siden tidernes begyndelse, lige siden den snedige slange i "1. Mosebog 3:1". For ("1. Johannes: 3:8-10 "): 

"Djævelen har syndet fra begyndelsen"

Johannes pensler det helt klart ud i vers 10, hvor han påpeger at de som overholder kærlighedsbudet, AGAPE, lever som Guds børn, de som ikke overholder AGAPE regnes for Djævelens yngel.

Som det fremgik i de forrige afsnit, så står mennesket og Menneskesønnen ikke alene i denne kamp. Det allerede anførte citat fra "Judas 1:9 " beviser; at Ærkeenglen Mikael kæmper sammen med os og profeterne i denne kamp, og at han bruger formularen (Se også "Zakarias 1:2-3"):

"Måtte Jehova irettesætte dig!".

Og også i Judas' brev antydes historien om de faldne engle med ordene om ("Judas 1:6"):

"... de engle som ikke bevarede deres oprindelige stilling, men forlod deres egen bolig",

Engle som Jesus Kristus har lagt i lænker.

I Åbenbaringen antager Djævelen mange former: dragen, slangen, dyret. I tilslutningen til opfattelsen af Satans og dæmonernes fald længe før menneskets skabelse omtaler "Åbenbaringen 12:9": 

"... slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord".

I "Åbenbaringen 20:1-3,7,10 " bindes da Djævelen, Satan, for tusinde år i den forseglede afgrund, under englen Apollions vagt, indtil han (i vers 7) så igen slippes løs for en stund, blot for - i vers 10 - at ende i Svovlsøen sammen med Vilddyret og den Falske Profet. Evig pinsel - nat og dag -bliver da siden Satans og hans bandes lod. 

Mange engleforskere bevidner dog, at såvel i kabbalistiske som i mange frikirkelige kredse har man indregnet, at ligesom de faldne engle faldt længe før menneskets skabelse, vil de også først finde frelsen, når mennesket efter dommedag, når tilbage til Eden. Den svenske seer og profet, Michael Agerskov og hans lille menighed, Vandrer Mod Lyset, mener, at Satans omvendelse skete i 1911 e.v..  Efter at Jesus havde bragt Satan til ønsket om frelse og forsoning med Gud, aflagde Jesus og Satan et besøg hos Michael Agerskov. Under besøget havde denne kendte svenske mystiker kærlighed og styrke nok til at gå i forbøn hos Gud for den forhadte djævel, siden startede Satans vandring tilbage til lyset.

Den amerikanske engleforsker Malcolm Godwin samlede, hvad han kaldte syv legender om de faldne engle: For det første den ældgamle opfattelse af Guds Skygge, den dystre side, den oprindelige todelte opfattelse af det højeste. For det andet historien om at den frie vilje førte til at visse engle valgte at modstå Gud. For det tredje legenden om at englenes begær efter menneskenes kvinder førte til faldet (Gudsønnerne "1. Mosebog 6:2"). For det fjerde englenes stolthed, som Lucifer der vil overstråle Gud. For det femte Krig i himlen, den krig som Menneskesønnen og englene endelig vil ende ifølge Åbenbaringen. For det sjette Frelserens Lidelser: Det forhold at frelseren gerådede i Satans vold i ørkenen men modstod, og at mennesker nu kan falde for Satans magt, hvis de ikke afstår fra alt hans væsen og gerning, samt påkalder Gud. Og endelig for det syvende legenden om englenes ulydighed.

Supplement 4.7iii

Encyclopædiserede Faldne Engle (E.F.E.)

[TOP]