Supplement 4.5

Engle for de 12 måneder og Dyrekredsen

Supplement 4.5i Engle for de 12 Stjernetegn
Supplement 4.5ii

Engle for hele dyrekredsen

Supplement 4.5iii Tidernes kommen & gåen - Tidens Engle gennem tiden  
Supplement 4.5 index De tolv stjernetegns engle

Supplement 4.5i

Engle for de 12 Stjernetegn

De 12 stjernetegn finder vi langt tilbage i såvel Mesopotamien som i Ægypten, ja i Norden. Moderne forskere ser de 12 tegn eller måneder og de 12 folkestammer som en oldgammel opdeling af kalenderen og landene hvorfra tiden blev observeret i himlen. Der findes teorier om de 12 tider og rum, som udgjorde ruterne for de lavere jægere og samlere gennem deres traditionelle område. Andre teorier sporer dog et endnu ældre lag, hvor man regnede med 13 tegn og 13 månemåneder på et måneår. Hvorom dette herom (H.D.H.) kender vi dog solåret og de 12 dyrekredstegn i dag.

De ældre folk så nogle lidt andre stjernebilleder end mennesker gør i dag, dog har man respektfuldt bibeholdt deres gamle navne hvor det stadig syntes muligt -:

Læren om de tolv stjernebilleder i cirklen rundt om solsystemet stemmer altså ikke helt med moderne virkeligheds målinger (M.V.M.), alligevel opdeler man stadig i praksis året i 12 omtrent lige store perioder.

At betragte årstidernes gang og at få det bedste ud af hver sæson regnes for en kunst af såvel stenalderjægerne som af de første hyrder og bønder, måske derfor har menneskene allerede tidligt gjort himlens tegn, månen, solen, planeterne og stjernerne så vigtige i videnskabslivet (V.I.V.).

De 12 jødiske stammer, de 12 Jesu Apostle cirkulerer som årets måneder omkring den centrale sol Gud Jehova og Jesus Kristus.  Stammerne står beskrevet nærmere i "1. Mosebog 49:1-28"; "5. Mosebog 27:1-26"; "Josua 4:1-24"; "Josua 24:25" for eksempel

De 12 Apostle nævnes

Supplement 4.5ii

Engle for hele dyrekredsen

Batiel: Hersker over alle 12 stjernetegn.

Geminiel: Agrippa anfører tre Tidens Engle som vogtere af Dyrekredsen.

Kakabel: "Guds Stjerne". Behersker stjerner og konstellationer. For nogle falden, for nogle ophøjet. Belærer om astrologi og astronomi.

Lelahel: Zodiak Engel. Behersker kærlighed kunst videnskab og skæbnen. Hjælpes og påkaldes gennem englen Asentacer.

Masniel: Agrippas anden engel for Dyrekredsen.

Tomimiel: Agrippas tredie engel for Dyrekredsen.

Supplement 4.5iii

Tidernes kommen & gåen - Tidens Engle gennem tiden

Der findes Tidens Engle for hver af de 12 stjernetegn. De danner almindelige engle i Engles Orden, af den slags som har dels med tid, tidsmåling, dels med stjerner, kosmos og den fysiske virkelighed at skaffe.

Om end de rækker helt fra fjerne fiksérpunkter i kredsen omkring vor horisont, når de dog også ind, helt ind der hvor de himmelske konstellationer på mirakuløs vis fortæller os om os selv, vore skjulte sider, vore dyder og laster og vore muligheder her og nu. Engles mål udgør stadig menneskers mål, jævnfør "Åbenbaringen 21:17 ".

Så kalenderens engle fungerer ikke blot som stive klokkere, de virker også med i at væve det bløde bølgende tæppe af illusioner som danner menneskenes virkelige indre væsen (V.I.V.). Blandt andet derfor mener man; at kristen bod, pønitense og genfødt frelse kan overvinde dårlige aspekter i horoskopet. Zodiakkens Engle optræder ikke som skrankepaver og Gud Fader i Himmelen forholder sig ikke døv overfor menneskenes bønner. Jævnfør for eksempel

Alligevel har hver måned, hver stamme, hvert tegn sit specielle præg og synes ikke let at forveksle med de øvrige, -: man kender det fra sig selv og de mange gange man har diskuteret hvilket stjernetegn en selv og de andre blev født i; man kender det også i nogen grad fra årets gang, sæsonernes månedlige skiften (S.M.S.).

Kirken har ofte set i unåde til astrologien, men den har også ganske ofte smykket kirker og manuskripter med de tolv traditionelle astrologiske tegn, og mange præster og lærde i middelalderen og senere stod og står fuldt ud i stand til at opkaste og tyde horoskoper som en del af deres religiøse praksis.

På samme vis som 7-dagesugen har sejret i det meste af verden, véd de fleste mennesker også i dag, hvilket stjernetegn de fødtes under, og de véd også hvad dette indebærer.

I nutiden anvendes præcise computerberegninger, så astrologien synes blevet en stadig mere eksakt videnskab metodisk set, selv om mange astronomer stadig betvivler dens teori.

Om man nu tror på astrologien eller ej, viser det sig ofte at horoskopernes tydning har mange overraskende kerner af sandhed i sig (S.I.S.), hvor selv den tvivlende må forbavses.

I den oprindelige tro findes der en dyb synkron årsagssammenhæng (S.ÅS.) mellem den tid hvor man blev født og det videre tidsspor gennem livets netværk af materie, energi, rum og tid. Der findes også en dyb sammenhæng mellem de positioner planeterne indtager og de mønstre som de danner foran Dyrekredsens kæmpe cirkel i himlene.

Men på samme vis som de fleste i dag ved; at man ikke kan sige noget præcis om den astrologiske situation ene ud fra det soltegn som en person fødes under, men nødes til at gå ind i det mere nøjagtige tidspunkt, har man allerede fra gammel tid også søgt at opdele Zodiakken i mindre mere overskuelige dele.

Der synes ingen tvivl om, at man i mange semitiske oldtidssamfund inden den kaldæiske magiske 7 dages uge, har opdelt en cirka 30 dages måned i 3 uger af 10 dage, og det system bruger man stadig i astrologien, når man taler om at solen eller en planet står i 1., 2. eller 3. dekanat, altså om det pågældende himmellegeme måles som opstigende, kulminerende eller nedstigende i det pågældende tegn.

I ægyptiske templer og papyrusruller, og også i gamle mesopotamiske kileskrifter, findes de 36 dekanatbilleder, dels som billeder af stjernehimmel, dels billeder af det daglige liv i den pågældende periode af året. På de moderne horoskopers blanketter ser vi ligeledes hvert stjernetegn delt op i de tre faser af hver 10o.

I såvel kabbalah som i den salomoniske magi har man udviklet et endnu mere underopdelt system, Shemhamphorash, hvor 72 gudsnavne angiver dekanaternes beherskere ved såvel dag som nat. Der findes endvidere også udviklet en cirkel for både dag- og nat- engle og dæmoner med 72 deltagere. Du kan hente mere viden herom i Salomons Mindre Nøgle: 'Goetia' (Crowley i boglisten).

Fra de Hermetiske Skrifter, skrevet omkring 2. århundrede, ved vi, at man talte om at dekanatcirklen beherskes af Pantomorfos, eller "den der former alt og alle". Fidusen, både dengang og nu, -: at det nøjagtige fødselstidspunkt danner den grundliggende personlighed. Og tror man ikke på andet, må man i dag dog indrømme at den menneskelige hjerne registrerer alt gennem sanserne, og at denne registrering starter så snart man fødes, ja nogle taler og skriver også om en bevidsthed inden fødselen. Man har udviklet en prænatal astrologi, der søger at beregne undfangelsestidspunktet som den tidligste spire til den personlighed der manifesteres i tid og rum som mennesket, med sjæl og legeme.

Skulle man ønske at vide mere om fødselstidspunkternes mystik, vil man kunne finde oplysninger om hvilken engel, blandt Tidens Engle, hver time på dagen beherskes af for eksempel i "Salomons Store Nøgle" (Mathers i boglisten).

De billeder af de 36 dekanater vi har valgt at bruge, her i Scripta Magica Supplementa (S.M.S.) Supplement ,0 Englebogen, kendes fra traditionel kabbalah, Golden Dawn og Aleister Crowleys "777", hører altså til i den vestlige jødisk-kristne hermetiske tradition.

Læren i denne tradition er, at Engles Orden kan manifestere deres engle, ikke blot som traditionelle Engle, men som billeder og syn, der på guddommelig vis bringer det budskab som englen har direkte til mennesket.

Denne erkendelseskraft, fortryllelsesformåen, denne spejlende mulighed for selverkendelse gennem naturen og tiden, blev givet fra Gud, særligt til Tidens Engle, efter Syndefaldet og den lange rejse tilbage til Forløsningens Udløsning begyndte. Denne rejse indebærer en fuldstændig forståelse af "Livets Træ", som mennesket dog ikke må mæske sig med (1. Mosebog 3:22-23), men jo nok på en aller anden måde alligevel også ender med at få sat tænder i, jvf. for eksempel Åbenbaringen 22:3-5 og løftet om at mennesket skal undfly syndefaldets forbandelse og herske i Evighedernes Evighed med Kristus Jesus, Messias.

Hvis man derfor vil lidt længere ind i sin astrologiske grundperson, som den skabtes og afspejledes ved Tidens Engle, kan det blive en fordel at finde frem til det dekanat hvori man fødtes.

Glem heller ikke øjebliksastrologien, altså det stjernetegn og dekanat som du lige nu befinder dig i. Med nøglerne til "Livets Træ" kan du let finde yderligere oplysninger i denne bog og mange andre.