Supplement 4.5

Engle for de 12 måneder og Dyrekredsen

Engle i forhold til 12-tallet

Supplement 4.5i Engle for de 12 Stjernetegn
Supplement 4.5ii

Engle for hele dyrekredsen

Supplement 4.5iii Tidernes kommen & gåen - Tidens Engle gennem tiden  

De tolv engle for de tolv måneder:

Supplement 4.5 index   De tolv stjernetegns engle - Indeks

Supplement 4.5i

Engle for de 12 Stjernetegn

De 12 stjernetegn findes langt tilbage i såvel Mesopotamien som i Ægypten ja i Norden. Disse S.M.S.-manifesteringstideres forskere så de 12 tegn eller måneder og de 12 folkestammer som en oldgammel opdeling af kalenderen og landene hvorfra tiden blev observeret i himlen. Der findes teorier om de 12 tider og rum, som udgjorde ruterne for de lavere jægere og samlere gennem deres traditionelle område. Andre teorier sporer dog et endnu ældre lag, hvor man regnede med 13 tegn og 13 månemåneder på et måneår. Hvorom dette herom (H.D.H.) kendte man dog solåret og de 12 dyrekredstegn i S.M.S.-manifesteringstiden.

De ældre folk så nogle lidt andre stjernebilleder, end mennesker sidenhen, dog har man respektfuldt bibeholdt deres gamle navne, hvor det stadig syntes muligt -:

Læren om de tolv stjernebilleder i cirklen rundt om solsystemet stemmer altså ikke helt med senere moderne virkeligheds målinger (M.V.M.), alligevel opdeler man stadig i praksis året i 12 omtrent lige store perioder.

At betragte årstidernes gang og at få det bedste ud af hver sæson regnes for en kunst af såvel stenalderjægerne som af de første hyrder og bønder, måske derfor har menneskene allerede tidligt gjort himlens tegn, månen, solen, planeterne og stjernerne så vigtige i videnskabslivet (V.I.V.).

De 12 jødiske stammer, de 12 Jesu Apostle cirkulerer som årets måneder omkring den centrale sol Gud Jehova og Jesus Kristus. Stammerne står beskrevet nærmere i "1. Mosebog 49:1-28"; "5. Mosebog 27:1-26"; "Josua 4:1-24"; "Josua 24:25" for eksempel.

De 12 Apostle nævnes

Supplement 4.5ii

Engle for hele dyrekredsen

Supplement 4.5iii

Tidernes kommen & gåen - Tidens Engle gennem tiden

Der findes Tidens Engle for hver af de 12 stjernetegn. De danner almindelige engle i Engles Orden, af den slags som har dels med tid, tidsmåling, dels med stjerner, kosmos og den fysiske virkelighed at gøre.

Om end de rækker helt fra fjerne fiksérpunkter i kredsen omkring vor horisont, når de dog også ind, helt ind der hvor de himmelske konstellationer på mirakuløs vis fortæller mennesker om menesket, dets skjulte sider, dets dyder og laster og dets muligheder her og nu. Engles mål ligner stadig menneskers mål - jævnfør "Åbenbaringen 21:17".

Så kalenderens engle fungerer ikke blot som stive klokkere, de virker også med i at væve det bløde bølgende tæppe af illusioner som danner menneskenes virkelige indre væsen (V.I.V.). Blandt andet derfor mener man; at kristen bod, pønitense og genfødt frelse kan overvinde dårlige aspekter i horoskopet. Zodiakkens Engle optræder ikke som skrankepaver og Gud Fader i Himmelen forholder sig ikke døv overfor menneskenes bønner. Jævnfør for eksempel:

Alligevel har hver måned, hver stamme, hvert tegn sit specielle præg og kan ikke let forveksles med de øvrige -: Man kender det fra sig selv og de mange gange man har diskuteret hvilket stjernetegn en selv og andre blev født i; man kender det også i nogen grad fra årets gang gennem sæsonernes månedlige skiften (S.M.S.).

Kirken har ofte set i unåde til astrologien, men den har også ganske ofte smykket kirker og manuskripter med de tolv traditionelle astrologiske tegn, og mange præster og lærde i middelalderen og senere stod og står fuldt ud i stand til at opkaste og tyde horoskoper - som en del af deres religiøse praksis.

På samme vis som 7-dagesugen havde sejret i det meste af den vestlige verden under S.M.S.-årene, så vidste de fleste mennesker også i de år, hvilket stjernetegn de fødtes under, og mange vidste også i nogen grad hvad dette monne indebære.

I S.M.S.-manifesteringstiden kom præcise computerberegninger astrologerne til hjælp, så astrologien synes blevet en stadig mere eksakt videnskab metodisk set, selv om mange astronomer stadig betvivlede dens teori omend anderkendte himmellegemernes indflydelse i solsystemets finere dele.

Om man nu troede på astrologien eller ej, viste det sig ofte, at horoskopernes tydning havde mange overraskende kerner af sandhed i sig (S.I.S.), hvor selv den tvivlende må forbavses.

I den oprindelige tro findes der en dyb synkron årsagssammenhæng (S.ÅS.) mellem den tid hvor man blev født og det videre tidsspor gennem livets netværk af materie, energi, rum og tid. Der findes også en dyb sammenhæng mellem de positioner planeterne indtager og de mønstre som de danner foran Dyrekredsens kæmpe cirkel i himlene.

Men på samme vis som de fleste i de dage vidste; at man ikke kan sige noget præcis om den astrologiske situation ene ud fra det soltegn, som en person fødes under, men nødes til at gå ind i det mere nøjagtige tidspunkt, har man allerede fra gammel tid også søgt at opdele Zodiakken i mindre mere overskuelige dele.

Der synes ingen tvivl om, at man i mange semitiske oldtidssamfund inden den kaldæiske magiske 7 dages uge, har opdelt en cirka 30 dages måned i 3 uger af 10 dage, og det system bruger man stadig i astrologien, når man taler om at solen eller en planet står i 1., 2. eller 3. dekanat, altså om det pågældende himmellegeme måles som opstigende, kulminerende eller nedstigende i det pågældende tegn.

I ægyptiske templer og papyrusruller, og også i gamle mesopotamiske kileskrifter, findes de 36 dekanatbilleder, dels som billeder af stjernehimmel, dels billeder af det daglige liv i den pågældende periode af året. På de i de år alment anvendte horoskopers blanketter så man ligeledes hvert stjernetegn delt op i de tre faser af hver 10o.

I såvel kabbalah som i den salomoniske magi har man udviklet et endnu mere underopdelt system: Shemhamphorash, hvor 72 gudsnavne angiver dekanaternes beherskere ved såvel dag som nat. Der findes endvidere også udviklet en cirkel for både dag- og nat- engle og dæmoner med 72 deltagere. Den sidenhen interesserede læser kan hente mere viden herom i Salomons Mindre Nøgle: 'Goetia' (Crowley i boglisten).

Fra de Hermetiske Skrifter, skrevet omkring 2. århundrede, vidst man, at man talte om at dekanatcirklen beherskes af Pantomorfos, eller "den der former alt og alle". Fidusen, både dengang og sidenhen -: At det nøjagtige fødselstidspunkt danner den grundliggende personlighed. Og troede man ikke på andet, måtte man i de dag dog indrømme, at den menneskelige hjerne registrerer alt gennem sanserne, og at denne registrering starter, så snart man fødes, ja nogle taler og skriver også om en bevidsthed inden fødselen. Man har udviklet en prænatal astrologi, der søger at beregne undfangelsestidspunktet som den tidligste spire til den personlighed, der manifesteres i tid og rum som mennesket med sjæl og legeme.

Skulle man som interesseret englerullelæser ønske at vide mere om fødselstidspunkternes mystik, ville man kunne finde oplysninger om hvilken engel - blandt Tidens Engle - hver time på dagen beherskes af for eksempel i "Salomons Store Nøgle" (Mathers i boglisten).

De billeder af de 36 dekanater S.M.S. også her i englerllerne valgte at bruge, her i Scripta Magica Supplementa (S.M.S.), Englerullerne, kendes fra traditionel kabbalah, Golden Dawn og Aleister Crowleys "777", hører altså til i den vestlige jødisk-kristne hermetiske tradition.

Læren i denne tradition lyder, at Engles Orden kan manifestere deres engle: Ikke blot som traditionelle Engle, men som billeder og syn, der på guddommelig vis bringer det budskab, som englen formidler, direkte til mennesket.

Denne erkendelseskraft, fortryllelsesformåen, denne spejlende mulighed for selverkendelse gennem naturen og tiden, blev givet fra Gud, særligt til Tidens Engle, efter at Syndefaldet og den lange rejse tilbage til Forløsningens Udløsning begyndte. Denne rejse indebærer en fuldstændig forståelse af "Livets Træ", som mennesket dog ikke må mæske sig med ("1. Mosebog 3:22-23"), men jo nok på en eller anden måde alligevel også ender med at få sat sine tænder i frugten fra, jvf. for eksempel "Åbenbaringen 22:3-5" og løftet om at mennesket skal undfly syndefaldets forbandelse og herske i Evighedernes Evighed med Kristus Jesus, Messias.

Hvis man derfor ville lidt længere ind i sin astrologiske grundperson, som den skabtes og afspejledes ved Tidens Engle, regnedes det for en fordel at finde frem til det dekanat, hvori man fødtes, gerne "direkte på graden".

Glemme skulle man heller ikke øjebliksastrologien, altså det stjernetegn og dekanat som verden og dens obervatører ethvert "nu" befinder sig i - igen gerne direkte "på graden". Med nøglerne til "Livets Træ" kan man let finde yderligere oplysninger i disse ruller og mange andre kilder.