Manual 4i

 Indledning

Manual 4iA  Lige og ulige - Helt og delt
Manual 4iB  Sandhed - ja/nej Fremtid
Manual 4iC  Bogen - dens 64 tolkninger
Manual 4iD  I-Chings billede af DNA/RNA 

Indledning

Forvandlinger; forhandlinger - Bogen I Ching regnes for en af verdens ældste bøger. Helt tilbage i den fjerne bronzealder blev dette storslåede værk påbegyndt af ivrige spåmænd, som levede i et samfund, hvor det meste indrettedes efter synkrone, altså sideløbende hændelser i tid og rum.

-: Når kongen - i det stolte Shang dynasti - foretog sin morgenspådom, så stemtes og styredes hele samfundet efter dagens orakelsvar, og hver handling i tiden og rummet anskuedes som en del af oraklet.

-: Hvad  - det moderne verdenssamfund under S.M.S.-manifesteringstiden - almindeligvis opfattede som tilfældigheder regnede disse fjerne spådomsglade mennesker altså for synkrone, sideløbende hændelser udsprunget af kongens morgenorakel.

Metoden i bronzealderens Kina kan nok kaldes ret så primitiv & grum efter de aktuelle syn på respekten for levende medvæsener: Man kastede levende skildpadder på ilden og udfra studiet af de sprækker som opstod i skjoldene ved ophedningen opbyggede man oraklet. Man byggede systemet på princippet med lige & ulige.

Manual 4iA

Lige og ulige - Helt og delt

Forståelsen af lige & ulige, kan ses som en første intellektuel overbygning på den grundlæggende iagttagelse af den i menneskearten velkendte opdeling i mand & kvinde. Lige meget hvor lidt man ved om de fjerne forfædre, Homo Erecteus og de andre, én ting de have kunnet finde ud af, for så vidt at også deres arter overlevede en tid: nemlig det kvindelige & det mandlige - gerne noteret som en brudt linie for det kvindelige og en hel for det mandlige

I bronzealderens Kina, hvortil man kan spore "Forvandlinger; Forhandlinger - Bogen I Ching" havde man sat denne opdagelse i system, et system som hele den moderne verden faktisk blev ganske velbekendt med indenfor det sidste århundrede op til S.M.S.-manifesteringstiden: Yang & Yin, henholdsvis det mandlige & det kvindelige, stadig noteret som en brudt linie for det kvindelige og en hel for det mandlige - men nu med seks sådanne brudte eller hele linjer oven på hinanden -: i et klassisk heksagram fra I-Ching.

I S.M.s.-manifesteringstiden havde man fundet godt 5000 år gamle bronzegenstande med indridsede I Ching figurer, så Yang & Yin hávde de altså kendt til i mindst 5000 år.

Man blev i den tid ofte lidt genert over oldtidens måder, og selv om vesten stadig så delingen Yang som det lyse mandlige, og Yin som det mørke kvindelige, findes der et langt mere indviklet system end som så i denne kinesernes opdeling af noget nær alt i verden. Nedenfor samles nogle af de traditionelle dualiteter, eller modsætninger:

Traditionel Yin & Yang

Yang

Sind

Fornuft

Oprindelig

Selvstændig

Yin

Krop

Begær

Timelig

Betinget

Traditionel Yin & Yang - åndelig udvikling

Yang

Oplysthed

TAO-sind

Integrering

Lærer

Yin

Uvidenhed

Menneskesind

Fragmentering

Elev

Som med alle systemer, sproglige eller hvad, må man vise lidt fleksibilitet, kun få betvivler, at der kan findes mandlige elever og kvindelige lærere, selv om den traditionelle deling går på at læreren står i en Yang-position og eleven i en Yin-position.

Manual 4iB

Sandhed - ja/nej Fremtid

Men fra at have opdelt verden i dens modsætninger til at kunne udforske den ved at stille intelligente spørgsmål i et sprog med mange betydninger, ruller der et stykke vej. Som antydet ovenfor opstod den vej måske ved den matematiske indsigt i ulige & lige, i Yang & Yin.

Man ved; at den oprindelige spådomskunst kun bekymrede sig, om den sprække der kom i skildpaddens skjold nu skulle regnes for en hel linie eller en brudt. En hel linie betød: "Ja", en brudt linie betød: "Nej"; ja det mandlige Yang, nej det kvindelige Yin.

Men som med alle kunster, mennesker hitter på, bliver legen efterhånden mere indviklet. Måske stegte man nogle flere af de stakkels skildpadder lidt længere og fik flere sprækker i skjoldene. Måske talte man dem så i ulige eller lige, spørgsmålene blev måske mere indviklede, og krævede flere svar; man kan tydeligt forestille sig disse tidlige eksperter finde på stadigt 'sandere' metoder, som ville give stadig mere udførlige svar.

Tanken om det sande & det falske opstod måske sådan; -: man udviklede i hvert fald nogle nye definitioner af de to modsætninger som altid smelter sammen, de sande og de falske:

Traditionel Sand Yin & Yang

Sand Yang

Handling

Kreativ

Fast

Stædig

Liv

Sand Yin

Stilstand

Modtagelig

Fleksibel

Myg

Essens

Sand Yang

Instinktiv Viden

Åben

Gøren

Stræben

Energi

Sand Yin

Reelt Vidende

Opmærksom

Ikke-gøren

Ikke-stræben

Ånd

Traditionel Falsk Yin & Yang

Falsk Yang

Fremfusen

Aggression

Selvbekræftelse

Stædighed

Falsk Yin

Reserverthed

Svaghed

Afhængighed

Vaklen

Manual 4iC

Bogen - dens 64 tolkninger & de 6 tolkninger til hver af de 64

Traditionen siger; at den smukke og gode Kong Wen, manden som grundlagde Chou dynastiet, blev fængslet af den sidste Shang kejser, Chou Hsin, og i isolationens eksil fordrev Kong Wen tiden med at beskrive hver af de 64 figurer og deres overordnede tolkning.

Traditionen siger endvidere; at Kong Wens arvtager, Prinsen af Chou, manden, som i 1027 før Kristuskalenderen besejrede Shang dynastiet, siden skrev tolkningen til hver linie.

-: Mellem linierne ser vi myten om myten der nedskrives for godt 3.000 år siden.

Figurernes enkle grundprincip:

-: man har seks streger, enten hele (Yang) eller delte (Yin). Med en sådan seksliniers grundstruktur kan man i alt kombinere sig frem til 64 figurer, nemlig de 64 hexagrammer. Ordet hexagram betyder en seksfoldig figur.

Under S.M.S.-manifesteringstiden mente mange; at:

-: "Forvandlinger; Forhandlinger - Bogen I Ching" lignede et elektronisk databehandlingssystem.

Det gjorde I-Ching'en på sin vis også: talsystemet i i computerens bit-koder- et såkaldt binært system, altså et to-talsystem, - danner enten det ene eller det andet, enten slukket eller tændt.

På denne måde ligner både databits og I-Ching binære systemer. Men den moderne databit startede med otte linier (bits), og voksede siden som 16, 32, 64 og så videre.

Det mere korrekte syn:

-: de 64 figurer afspejler faktisk de binære cifre fra 0-63.

Dette angiver en anden rækkefølge end den traditionerne byder, en rækkefølge S.M.S. arbejdede med dengang - i disse ruller angives både de to traditionelle rækkefølger (arrangementer af figurerne) og den digitale, da den jo gav mulighed for den samme type dobbelttælling som også anvendes i andre spådomssystemer (for eksempel Tarot).

Manual 4iD 

I-Chings billede af DNA/RNA

En anden "moderne" opdagelse i tiden op til S.M.S.-manifesteringen fastholdt, at I-Ching faktisk ligner: DNA-molekylet. Der indgår i alt 20 såkaldte aminosyrer i dannelsen af DNA, disse syrer dannes igen af nogle såkaldte basetripletter, af disse indgår der nøjagtigt 64 for at danne DNA (og RNA) molekylet. Disse for livet og dets forvandlinger grundliggende byggesten findes opbygget i en sekvens som mimes af/i de 64 hexagrammer.

Denne opdagelse, som blev gjort af tyskerne Fiedeler og Schönberger vakte megen opsigt i de år.

I det hele taget havde tyskerne gjort det bedst med at bringe den kinesiske logik ud i vest. Matematikeren Leibniz nedskrev i 1700 tallet, først den binære logik i Europa, senere erfarede han til sin forbløffelse - fra en missionær i Kina - om Bogen I-Ching med den binære struktur og den tusinde år gamle historie.

Og selv om James Legge foretog den første oversættelse til engelsk, regnes den tyske ved Richard Wilhelm, som standard i vesten, oversat til engelsk og mange andre sprog, også dansk, og i alle udgaver med den tyskskrivende  dybdepsykolog C.G. Jungs forord.

Den første gendigtning blev foretaget allerede i 1928 af Mester Therion den evigt aktuelle og aktive, Aleister Crowley, med den her foreliggende danske gendigtning giver, så vidt vides, derfor den anden i vesten. - Hvor Crowley fulgte den almene højlitterære europæiske poesitradition med vekslende A-B-rim i de seks linjer, giver den her foreliggende danske gendigtning hver af de seks linier som én samlet linje, der følger den nordiske tradition med inde- og bogstavsrim.

Når hele verden efterhånden viste den gamle bog så stor interesse, skyldtes det nok, at man fornemmede, at den indeholder nogle rene, oprigtige, nogle essentielle værdier. Traditionelt er den rene Yang & Yin (Y.&.Y.):

Traditionel Ren Yin & Yang (Y.&.Y.)

Ren Yang

Den rene ubundne bevidsthed som evigt følger åndens veje

Ren Yin

Det dødelige jordbundne støv som følger materiens veje

Faktisk så -  ja tragisk og forfærdeligt nok - så uddøde den skildpaddeart fra Den Gule Flod, som man benyttede i starten og man fandt på mange nye måder at skabe en af de 64 figurer på. 

I de senere årtusinder, hvor man enten dyrkede Lao Tse's "Tao" og den mere magiske, anarkistiske tradition, eller Confucius' "Annalekter", og den mere meditative, konservative tradition, udviklede man et system med 64 røllikestilke, som man så ved kast delte i ulige & lige. Andre havde blot 64 mærkede stilke og trak så et tilfældigt strå heraf. Endelig opstod så metoden med de tre mønter, den i de dage mest almindelige, som formidles omstående.

[TOP]