Manual 3iii

Magi uden lig - ahimsaisk dharmakrafts anvendelse (A.D.A.)

Manual 3iiia Pratitya-Samutpada - KausalNeksusKæden (KNK)
Manual 3iiib Mantra til at åbne forståelsen af Pratitya-Samutpada
Manual 3iiic Skema over Pratitya-Samutpada - KausalNeksusKæden (KNK)

Pratitya-Samutpada - KausalNeksusKæden (KNK)

"MO - Tibetan Divination System" kommer fra Mipham, en hellig, lærd tibetansk munk, som siges at have skabt det 1800-tallet e.v. Den internationale udgave blev udgivet 1990 e.v.. Det vides, at terningespådomme blev anvendt overalt i verden, såvel som i Himalaya, længe, længe, og S.M.S. valgte altså at lade sin fremstilling af systemet relatere direkte til KausalNexusKæden (KNK), altså også kaldet "Pratitya Samutpada", som anbefalet i bogens indledning:

I sit forord til bogen om "Mo - Tibetan Divination System" skriver Hans Hellighed Sakya Trizin (ibid p.8):

"Den centrale, mest dybsindige af Buddhaens belæringer er Pratitya Samutpada, som kan oversættes ved indbyrdes afhængigt udspring eller co-afhængig opståen. Denne lære forklarer samtidigt essensen i samspillet af årsager og betingelser på det relative, verdslige niveau af virkeligheden og essensen af tomhed eller selvløshed på det ultimative niveau af virkeligheden. Selv om flittige anstrengelser af koncentration og indsigt er påkrævet for at opnå en realisering af indbyrdes afhængigt udspring, åbenbarer et system som MO et glimt af den indbyrdes afhængighed og kausale leg i den verden i hvilken vi lever og kan forhåbentligt indføre en i udforskning af den på et dybere niveau.". a

Jævnfør for eksempel Riders leksikon (p. 242), regnes Pratitya-Samutpada - næst efter læren om Mahamudra (se eventuelt Rinpoche og Gyaltsen herom) - for afgørende i tibetansk tradition, og fører til en hvis grad af såkaldte siddhi'er (sanskrit for overnaturlige kræfter - jævnfør for eksempel Patañjali, hvortil den gymnosofiske tradition for sådanne kræfter kan tilbagespores).

-: Kun Buddhismen, og ikke mindst dens lamaistiske variant, indeholder dog det absolutte krav om afståen fra drabelighed, om medfølelse med alle levende væsener og heraf muligheden for at realisere menneskelige evner fuldt ud og hinsides, hvad man aktuelt verdsligt monne kunne forestille sig. 

Mantra til at åbne forståelsen af Pratitya-Samutpada

Der gives endvidere i den oprindelige udgivelse af Mipham et længere mantra, som åbner op for forståelse af  Pratitya Samutpada, KNK (:KausalNexusKæden) eller den indbyrdes afhængigheds interrelation (I.A.I.):

OM YEDHARMA HETU PRABHAWA HETUNTE KHEN TATHAGATO HAYA WATET TE

KHEN TSAYO NIRODHA EWAM WADI MAHA SHRAMANA SOHA b

Dette mantra oversættes (jævnfør fodnoten) cirka således, idet det bruger et af de ti titler for Buddhaen: Tathagata, efter pali: 'den således afgåede', 'den således fuldkommengjorte'. Tathagata altså: en person som har opnået den allerhøjeste oplysning:

"Tathagata har forklaret oprindelsen til de ting, som opstår fra en årsag; også deres afslutning har han forklaret; dette er den sande vismands dogme.".  

 

Skema over Pratitya-Samutpada

MO siges at udgøre en den del af den intuitive visdoms 6. Boddisatvategn i/fra den bog Manjushri, Visdommens Boddisatva, fremholder:

-: Den (også divinariske) 'tilfældighed' ved hvilken alle fænomener i tid og rum (synkronospatialsammenhæng (SKS)) hænger sammen og betinges af alle andre fænomener, kaldes i Buddhismen altså for Pratitya-samutpada (for eksempel Rider ibid p. 276f) defineret som betinget oprejsen, (engelsk: arising); betinget nexus; eller kausal nexus:

-: det forhold at alle psykologiske og fysiske fænomener, som udgør den individuelle eksistens, afhænger gensidigt og sammen betinger hinanden, dette danner samtidigt båndet som binder mennesket til samsara-eksistens i KronoSpatial Kørsel (KS.K.).

 -: og netop i takt med den typisk buddhistiske videnskabelige metodologi vil denne S.M.S.-rulle altså, som anbefalet af forfatterne bag MO-bogen, føre Mo-læsningen helt ind i "Pratitya Samutpada" altså igen: KausalNexusKæden (KNK) og dens "12 huse" (+ den ene overskrift) som det fremgår på de 36 efterfølgende sider.

De 12 led i denne traditionelle dodekahedron, altså de 12 lænker i Pratitya Samutpada, blev hurtigt omsat til den kendte S.M.S. 12/13 deling. Det tilføjede tolkningsskema angiver først en almen generel udlægning samt en overførsel til de 3 klassiske grundtider og deres 3 undertider i traditionel grammatik: a:  

Pratitya-Samutpada - KausalNexusKæden (KNK)

 0

Pratitya-Samutpada

KausalNexusKæden

 1

Avidya

Uvidenhed om de 4 noble

 2

Samskara

Årsagsdannelse

 3

Vijnâna

Bevidsthed -  Genfødsel

  4

Namarûpa

Navn­Form 5 Skandhas

  5

Shadâyatana

6 baser - efter fødsel

  6

Sparsha

Kontakt med omgivelserne

  7

Vedanâ

Sansning (SCS)

  8

Trishnâ

Uvidende begær - død

  9

Upâdâna

Klyngen til moderskødet

 10

Bhâva

Ny undfangelse

 11

Jati

Fødsel

 12

Jarâ-maranahm

Alderdom og død

 

S.M.S.

Led

OEO tempus

Grammatisk tempus

1 0 -12

Omhandler eksistens

Pluskvamperfektum - Førdatid 

2 0, 1-2 Omhandler tidligere liv  Imperfektum - Datid
3 3-4 Omhandler før det aktuelle liv  Perfektum - Førnutid
4 5-8 Omhandler det aktuelle liv Præsens - Nutid
5 9-10 Omhandler efter aktuelle liv Futurum Exactum - Førfremtid
6 11-12 Omhandler kommende liv Futurum - Fremtid 

 

Disse 12 led, punkter, lænker i Pratitya Samutpada har afgørende betydning i alle buddhistiske skoler herunder betydning i de fem vigtigste (for eksempel efter Rider):

[TOP]


FODNOTER

     a tempus-grammatik: Den del af grammatikken som særligt beskæftiger sig med tempus, eller tidsformer, ofte i oldtiden (O.I.O) op til 16 bøjninger af udsagnsord, hvis betydning i forhold til tid og handling gerne i nutidens dansk præciseres med tidsbiord. De foreslåede termer bør opfattes som vejledende og den tidsløse form navnemåden (infinitiv) bør nok ses som oveordnet eller altrummende.

     a "The central, most profound teaching of the Buddha is Pratitya Samutpada, which may be translated as interdependent origination or co-dependent arising. This teaching simultaneously explains the essence of the interplay of causes and conditions on the relative, worldly level of reality and the essence of emptiness or selflessness on the ultimate level of reality. Although diligent efforts are needed in concentration and insight to attain a realization of interdependent origination, a system such as Mo reveals a glimpse of the interdependence and casual play of the world in which we live and may hopefully induce one to investigate it on a deeper level."

     b Udtale omtrent: Om / jæ darma / heh tu / pra bah wah / heh tun taj / ken / ta t'a ga tåe/ ha ja / wa tet / taj / ken / cha jo / nee ro da / eh wam / wa di/ ma ha / shra ma na / so ha/. - 

"The Tathagata (Buddha) has explained the origin of those things which arise from a cause; their cessation too he has explained; this is the doctrine of the great sage. (Mipham in Bibl. Trizins Intr. p. 13f)

[TOP]