Manual 3i MO - et relativt "moderne" tibetansk system
Manual 3ia Mantra og mening i Mo
Manual 3ib MoMantraTerningMønster (MTM)
Manual 3ic De 6 gange 6 = 36 MO-billeder

 

Manual 3iz SLUTNOTEN om divinering

Mantra og Mening i MO

"MO - Tibetan Divination System" udgivet af Mipham skabtes for nyligt, der henvises til Mipham, en hellig, lærd tibetansk munk, som skabte det 1800-tallet e.v. og den internationale udgave dateres 1990 e.v. altså kort efter konvergensperiodens indledning. Det vides, at terningespådomme blev anvendt overalt i verden, såvel som i Himalaya, længe, længe ...

Denne lærde tibetaner, Jamgon Mipham, sammensatte systemet på grundlag af "Kalachakra" (nyudgivet af Hans Hellighed: Daila Lama se: Gyatso, T.). 

Manjushri's mantra, der ligger til grund for MO-systemet, udlægges traditionelt således, at OM jo danner rodstavelseslyden, at AH, RA, PA, TSA og NA repræsenterer de 5 familier af Buddhaer, mens DHI stavelsen repræsenterer alle Buddhaers Visdom. - Det anbefales at opøve dette mantra i arbejdet med MO - og der gives nogle flere fortolkningsnøgeforståelser (FNF) i de følgende tekster her i MO-rullerne

Mo bygges som betydningssystem (B.S.B.) altså over de hellige 7 talt som 0, 1- 6, efter en opdeling af den vidende Boddhisatva Manjushri's hellige 7-foldige mantra:

OM - AH - RA - PA - TSA - NA - DHIH a

For den S.M.S. ivrige Læser, som ønsker at perfektionere sit kendskab til såvel særligt sit oplyste sind (S.O.S.), som i almindelighed den rette handlen og det åndelige fællesskab, samt i almindelighed til Mo-systemet, henvises til bogen udfra Mipham inklusiv de 36 skønne kort og en tibetansk terning (Kube eller 6-side) hvor de 6 stavelser (efter OM) fra Manjushri's mantra står afsat, andre kan konvertere altså veksle til en almindelig 6 side - prik- eller tal-terning - efter følgende mønstre:

MoMantraTerningMønster (M.T.M):

0 OM Talterning Prikterning
1 AH 1 1
2 RA 2 2
3 PA 3 4
4 TSA 4 3
5 NA 5 5
6 DHI 6 6

Måder og Måder (M.O.M.) 

Spådomstagning - Divinering 1:

En forenklet form med to terninger:

En mere komplet form:

Andre Måder og Måder (M.O.M.) benytter 2 forskelligt farvede terninger eller en tal- og en prikterning defineret som henholdsvis første og anden del af dobblteordet, samt eventuelt også en 12-side (dodekahedron), hvis udfald afgører hvilket led i KausalNeksusKæden (KNK) altså også kaldet: Pratitya Samutpada, man bør interessere sig for.

De 6 gange 6 = 36 muligheder

Der dannes nu altså med disse og andre måder en af 36 figurer ved at gange disse 6 grundfigurer med sig selv og hinanden idet man følger mantra: 6 * 6 = 36. Nedenstående de 36 grundfigurer i deres 6 grupper med generelt navn og betydning:

MO 1- 6. AH:

0 OM

Det opnåede, healing

1 AH-AH 1 Den skyfri himmel
2 AH-RA 2 Solens FlammeStråler
3 AH-PA 3 Månens NektarStråler
4 AH-TSA 4 Den Klare Stjerne
5 AH-NA 5 GyldenGrunden
6 AH-DHI 6 Vajra-Lynets Tone

MO. 7 - 12. RA:

0 OM Sindets Ønsker og Begær:
1 RA-AH 7 Den Klare Lampe
2 RA-RA 8 Smørfodre LueBrand
3 RA-PA 9 Dødens Dæmon
4 RA-TSA 10 Magtens Konge
5 RA-NA 11 Det udtørrede Træ
6 RA-DHI 12 Døren til LykkeVarsels Visdom

MO 13 - 18. PA:

0 OM Glæden ved Hjem og Ejendom:
1 PA-AH 13 NektarVasen
2 PA-RA 14 KildeLøse Sø
3 PA-PA 15 NektarHavet
4 PA-TSA 16 PlageÅnden
5 PA-NA 17 Den Gyldne Lotus
6 PA-DHI 18 Den Nektaragtige Medicin

MO 19 - 24. TZA:

0 OM Budskaber, Informationer:
1 TSA-AH 19 Lykkens Hvide Paraply
2 TSA-RA 20 Det store FlammeVåben
3 TSA-PA 21 Tømt for intelligens
4 TSA-TSA 22 Berømmelsens Banner/Vimpel 
5 TSA-NA 23 Totalsummernes MaraDæmon
6 TSA-DHI 24 De Gode Tidenders Hus

MO 25 - 30. NA:

0 OM Lokalområdet, Miljøet, Landet:
1 NA-AH 25 GyldenBjerg
2 NA-RA 26 HimmelSønnens Dæmon
3 NA-PA 27 JuvelBesat OverFlodsKar
4 NA-TSA 28 Det Spredte SandBjerg
5 NA-NA 29 GuldHuset
6 NA-DHI 30 JuvelSkatteKammeret

MO 31 - 36. DHI:

0 OM Det endnu ikke påbegyndte:
1 DHI-AH 31 Manjushri dukker op
2 DHI-RA 32 Den endeløse lykkeknude
3 DHI-PA 33 Den Gyldne HunFisk
4 DHI-TSA 34 Den Hvide Konkylie
5 DHI-NA 35 Det gyldne Hjul
6 DHI-DHI 36 Det juveldækkede SejrsBanner 

Af diverse copyrightgrunde kunne S.M.S. jo ikke her reproducere Doya Nardins smukke billeder udfra Mipham's eksempler, det måtte blot håbes, at dette systems introduktion i traditionen ville skabe flere end dette ene foreløbigt stadigt meget dyre sæt, som kom S.M.S. i hænde via Peter Juhl Svendsen og Det ukendtes Boghandel under S.M.S. ManifesteringsSamtidighedsModus (MSM).


FODNOTER

     a Udtale cirka: OM - AH - RA - PA - CHA - NA - DI  

 

SLUTNOTEN om divinering:

[i]. Det nævnes sporadisk, at divinering, altså varselstagning kun udgør en mindre del af anvendelsesmulighederne for de serielle magiske systemer (S.M.S.). Divineringens idé indebærer, at tilfældigheder styrer højere kræfter, eller indgår som dele af disse og dermed kan manifestere disse kræfter i et givent system, for eksempel bestemt af systemets numeriske, geometriske struktur, der tænkes reproducerbart i de højere kræfters sfære.

Modsat denne type varselstagningen og dens tydning befinder sig så den kommunikative handlen, som kan omfatte såvel tegning som betegning og tydning som betydning.

Med den kommunikative handlen anvendes et givent magisk system på mindst to Måder & Måder (M.&.M.),

En anden M.O.M. virker modsat således:

Disse to fremgangsmåder: Kø eller stak, fra oven og ned, eller fra neden og op, svarer i nogle henseender til teurgiens Nedmaning og Opmaning, på- & fremkaldelse, samt tungetale & fortryllelse og lignende

Typisk vil symboler, handlinger og situationsdannet stratificering (SD.S.) udsprunget af trænet magisk tankearbejde (T.M.T.) kunne bearbejdes ved den første måde, mens symboler, handlinger og situationsdannede stratificeringer (SD.S.) kan kanaliseres ind i trænet magisk trancearbejde (T.M.T.) ved den anden måde.

Man kunne skrive om den op - ned og den tværgående linie i Korset i den forbindelse (se eventuelt mange andre ruller under S.M.S.).

- Som sådan kontrolforanstaltning, eller kommunikationsmediekode (KMK) (i mange formuleringer, udfra den holdning at nok ingen test kan betegnes som sikker, og de fleste kan forbedres) kan disse systemer anvendes med stor præcision og relativ høj bevislighed; en metodik vel især Aleister Crowley kendes for at have anvendt primært med kabbalah som reference.  

Endelig erfaredes det faktisk dengang ret tit i reelt P.S.P. arbejde; at fremmanede eller på anden vis materialiserede symbolske gestaltninger og entiteter anvendte et overlegent kendskab til et struktureret givent system (S.G.S.) betydninger til at klargøre identitet separeret fra Instrumentets jegpersons idémæssighed (I.P.I.) fuldstændig efter den tradition på feltet, som blandt andre altså især Crowley kendtes for.

Den Mo-divinerende eller kommunikerende, må altså afgøre sagens natur udfra en forståelse af KNK, og Signaljerende InformationsSystemer (S.IS. (også kaldet SignalInformationsSystemer (SIS) og Signal Informativ Systemer (S.I.S.)) må anlægge sin hermeneutiske dechifrering og kodificering herudfra, i kommunikationsprocesser med for eksempel elementaler, guder, (j)eti eller andre væsener under ValaRitens Virke (VR.V.) eller i GjalderRitens Gøren (GJ.G.).

[TOP]