Appendiks 5.2

Hypnosefakta & formidling

Appendiks 5.2A Fakta om ikke-eksisterende hypnose
Appendiks 5.2B Anvendte  Hypnotiske Ankre (A.H.A.)
Appendiks 52.C Rekapitulering
Appendiks 5.2D REMØjeæbleRotation (RØR)
Appendiks 5.2E Lille Øjenfysiologisk Lærestreg (L.Ø.L.)
Appendiks 5.2F ØjeæbleRotationsØjeblikkelighed (ØRØ)
Appendiks 5.2G Om  logiske operatorer i hypnotiske suggestionshandlinger (H.SH.)
Appendiks 5.2H Om verber og tider i hypnotiske suggestionshandlinger (H.SH.)

Appendiks 5.2.A

Fakta om ikke-eksisterende hypnose

Steven Heller havde altså arbejdet en del med at lokalisere de intrasensoriske perceptionsfelters induktion (I.P.I.) for visse af øjeæblerotationerne. Hellers bog hedder . 'Monsters and magical Sticks. There´s No Such Thing As HYPNOSIS? '

Den første vigtige pointe fra Heller (ibid p. 33): at mennesker har et bevidst out-put-system (BOPS (P.S.P.'s forkortelse, ikke S.M.S. term)) ved hvilket ord vælges og umiddelbart udtales.

Grundliggende viste Hellers erfaring; at menneskers bevidste out-put-system (BOPS) vælger metaforer fra tre felter af senso-perceptorisk prominens (også kaldet Perceptorisk SensoProminens (P.SP.), henholdsvis:

procentsatserne anslår fordelingen af mennesker i Hellers og andres klientel, anslået som det under S.M.S.-manifesteringssamtiden "moderne" gennemsnitsamerika eller vesten.

Et menneske med et grundliggende visuelt BOPS vil vælge at: "se det for sig!" - og tiltalt med visuelle metaforer vil det skabe umiddelbar kontakt til hypnotisten; det kinestetiske BOPS "fornemmer" og "har en følelse af"; det auditive BOPS, den mindre fremtrædende BOPS-variant, kan generelt "høre det", "har en (beskrivbar) oplevelse af", og formulerer i verbal vellyd.

- I en fantasirejseform (FRF) vil

"Kort sagt, et hvert system (K - V - A) (altså: kinestestisk, visuelt, auditivt) som et individ er ude af stand til at bevidstgøre, eller som vedkommende er ubevidst om er deres ude af bevidsthedssystem.".a

Inden tilbagevenden til øjeæblerotationsbegrebet, hos Heller, i neurolinguistisk programmering (NLP, ikke S.M.S. term) og i begge P.S.P. under S.M.S., gives der to vigtige generelle pointer fra Heller (og datidens "moderne" hypnose): 'ankerbegrebet' og 'recap'-funktionen:

Appendiks 5.2B

Anvendte  Hypnotiske Ankre (A.H.A.)

Heller definerer ankerbegrebet (ibid p. 120) således:

"Ankre (udløsere): Enhver stimulering som udløser et sæt interne svar og/eller handlinger."

og (ibid p. 121):

"... foreslåede forsætlige fænomener...".b

(F.F.F.) (S.M.S.-term efter Heller).

Teksten vil nu nu foreslående, forsætligt igen nævne fænomenet L. Ron Hubbard og det i tekstmanifesteringssamtiden velkendte stærke sæt af emotioner netop denne person og hans to begrebsapparater 'dianetik' og 'scientologi' fremkaldte og forventedes at fremkalde hos den tids almene moderne vestlige mennesker, der betragtede sig selv som oplyste og dannede.

Igen vil teksten dog blot anføre nogle fakta fra denne lærer og skole, som har almen betydning. Dog har forankringsteknikken så netop indlagt et positivt billede, af denne generelt i medierne under S.M.S. tekstmanifestringssamtiden ofte stærkt negativt fremstillede person og skole. - Her kommer ankret:

-: Hvad der hos for eksempel Hubbard generelt og i praktisk terapi specielt (Hubbards terapeutiske grundbog,  'Dianetik' p. 71ff og p. 357ff) bliver til 'engrammer i den reaktive bank', bliver for Heller og andre til negativ K-V-A-fortid i ude-af-bevidsthed out-put-systemet.

Hubbard (ibid p. 71f) definerer:

"Engrammer er fuldstændige registreringer, helt ned til den sidste lille detalje, af alle de sanseindtryk, der finder sted under perioder med større eller mindre "bevidstløshed"."

  Hubbards teminologi ligner Hellers 

hos Hubbard henholdsvis:

"Somatik" angiver smerte-genkaldelse, (for eksempel ibid p. 211), og også i Hubbards kæmpe-praktik udgør det en erfaring; at sindets helbredelse afstedkommes ved en mental afbalancering i og af såvel nutid som fortid, gennem sansningen, gennem terapeutisk genkaldelse og hos Hubbard i hans tekstpraksis (op.cit) kaldet:

hvor sygdommens syndrom afstedkommes af og stadig standses af:

hvilket behandleren terapeutisk må afbalancere før helbredelsens mirakler.

Men det gælder altså også; at de traumeforløsende dianetiske terapiprocesser (T.D.T.) også kaldet EngramReleaseErfaring (ERE), hos Hubbard, viser en meget stor vægt om end ikke overvægt af auditive såvel fortidige som fantasibetonede elementer, for så vidt at terapeuten, hos Hubbard kaldet auditoren (den lyttende), søger efter ord og såkaldte komandovendinger i alle engrammer eller traumiske hændelser, og at forløsningen (kaldet "release" eller "clear") kan (men ikke nødvendigs kun kan) hænge sammen med en fuldstændig sonisk, altså lydlig, genoplevelse i BOPS, det bevidste out-put-system af hele traumet (eller "engrammet" for eksempel det nævnte sted ibid p. 357ff (360f) den heri interesserede læser henvises endvidere til Hubbards mange skoler og institutioner, hvor hans præcise begrebsapparat kan indlæres og anvendes i praksis). [iv]

I almen hypnologi og den under S.M.S.-manifesteringstiden helt store nye skole indenfor psykologien den såkaldte "NLP" (Neuro Lingvistisk Programmering ikke S.M.S.-term ) kan 'ankre' let blive et håndgribeligt realistisk praktisk redskab (R.P.R.), samtidigt med at en teorisering over ankerbegrebet endnu lettere gør alt til ankre (meget morsomt formuleret hos Heller i "Monsters and Magical Sticks" ibid p. 135).

Hos O'Connor og Seymour (ibid p. 51) defineres ankerbegrebet i NLP:

"Et stimulus, der er fastkædet til, og udløser en fysiologisk tilstand, kaldes i NLP-terminologi for et anker."

I deres NLP-ordliste definerer O'Connor og Seymour endvidere den aktive indsættelse af ankre med ordet 'Ankring' (ibid p. 207):

"Ankring Den proces hvor enhver stimulus eller repræsentation (ydre eller indre) bliver forbundet med og starter en respons. Ankre opstår naturligt eller skabes bevidst."

Men interne stimuli-respons-reflekser, og det almene eksempel i populærvidenskabelig hypnologi bliver: at man standser for eksempel negativ tænkning: negativt selv-suggerende monolog, ved at markere for eksempel et fysisk minus-anker (berører venstre knæ), når brokkeriet betydes; og at man modsat skaber et plus-anker (berører højre knæ) når den Alternative Positive Anskuelse (A.P.A.) betydes.

-: Så ophæves -anker og manifesteres +anker - både i almen hypnologi og i NLP regnes det for væsentligt for virkningen (V.F.V.); at +-ankret har mere energi og vægt end det negative. 

-: Der herskede dengang ingen tvivl om, at instrument- eller ridedyrsplejen i P.S.P. under S.M.S. ville kunne gøre brug af disse ankreringsteknikker.

Herunder resumarisk den 9-punkt køreplan man ofte anvendte i NLP for at styre ankringen (efter blandt andet O'Connor og Seymour ibid p. 59ff):

NLP-ankerteknik 

SMS Nøgleord Metode
1

 Find Problemet

Skab 'rapport' (:gensidig tillid)
Find problemet - find den ideelle løsning 

2

Skab og bryd positiv ankring 

Fremkald den positive tilstand - kalibrér 
(:læs kropssignalerne)
Skab nu en anden positiv tilstand (flyt vedkommende)

3

 Skab  igen posivt anker
- berør - bryd

Skab  igen den positive tilstand
 - brug passende berøring, ord og udtryk.
 Bryd igen tilstanden

4  Test +anker gennem samme berøring 

Udløs +anker gennem berøringen, ordet, udtrykket
Kalibrér: konstater ønsket tilstand og bryd
Ellers så begyndt forfra ved 1

5

Skab og bryd negativ ankring (gentag 2-4) 

Identificer problemets negative tilstand
Skab ankring efter listens 2-4. Bryd det så

6

Aktiver begge ankre nogle gange

Brug berøringer, ord og vendinger
aktivere begge ankre uden at bryde dem
skab anker-refleks

7

 Aktiver begge ankre

Begge ankre aktiveres samtidigt,
kalibrér den opståede forvirring
og fjern så først -anker og så +-anker

8(0)

 Test resultaterne

Test ved enten at gå ind i problemet eller udløse negativt anker Kalibrér: positive tilstand (gå til 9) negativ: 6 med nye ressourcer

9(00)

 Fremtidscheck

Gennemlev problemet i et fremtids-scenario
Dominerer +ankret? -: fint
Dominerer -ankre?t -: Gå til 6 med nye ressourcer

Appendiks 5.2C

Rekapitulering

Et andet begreb altså: "rekapitulering". Heller resumerer den store Erickson (hans læremester og udgangspunkt) (ibid p. 123):

"Erickson bemærkede, at hvis han bad en patient om at sidde ligesom han havde sidste gang han oplevede trance, og Erickson begyndte at tale på den samme måde og/eller om det samme emne som sidste tranceoplevelse, ville patienten gen-indtræde i trancestadiet uden nogen såkaldt induktion. Erickson kaldte denne teknik "rekapitulering.".".a

Selv finder Heller, med en kollega, ud af; at blot den tilfældigt nævnte forestilling kan føre til ankring i trance (op cit.):

"Individerne intrådte i trance og regrederede spontant når de blev bedt om at 'forestille' sig en situation og alle deres systemer var indblandet (Kinestetisk, Visuel, Auditorisk og i nogle tilfælde Gustatorisk og Olfaktorisk).". b

ReKap (: arbejdsterm for Ericksons 'rekapitualisering', ikke S.M.S. term) af visse ankre, giver en god beskrivelse af Voodoo-ceremoniens præ-tranceficerings induktionsproces fra de tidlige bønner til trancebesættelsernes ende.

I dette citat viser Heller til dels sit tidlige systems svaghed eller dets ufærdighed, måske den sten som bygmesteren forkastede der bliver til hjørnesten; -: det virker jo problematisk, at hans out-put-systemer (OPS), (se herom neden for), ikke egentligt omfatter de to øvrige nærsanser, smag og duft, - men disse sanser, traditionelt klassificerede som polymorf perversitetc, findes generelt undertrykt i den almenkultur, hvor Dr. Heller fungerede som HypnoHealer og træner for en lang række medicinske og psykologiske studerende og kollegaer ved diverse hospitaler og universiteter. 

-: Bemærk hvordan disse sanser endvidere inddrages specielt i den rituelle magi: olierne, røgelserne, drikke og offer- samt agapemåltid.

S.M.S. indså tidligt; at Heller - og med ham samtidshypnosens forfront - arbejdede udfra profant verdslige betingelser, og at deres indsigt derfor burde formidles, reformuleres og komplementeres for at have nogen værdi for Alternative Antikvarer, dér hvor disse griber an med Aktiv Oldforskning, især for P.S.P. som Potent Spirit Possession (P.S.P.) og Psychic Space Ploration (P.S.P.)

Appendiks 5.2.D

REMØjeæbleRotation (RØR)

Hellers hovedværdi - i denne sammenhæng - lå for S.M.S. dengang i manifesteringstiden at se i at have bestemt hypno-metodikkens klassiske pendul øjeæblerotation som et signaljerende manipuleringssystem (S.MS:.) af og i det bevidste og ubevidste out-put-system, UOPS.

Heller mente altså; at det ubevidste out-put-system, UOPS, fremtræder i blikkets bevægelser ("The Eyes Have It").

Kun den visuelle del af hans system rammer samtidigt den grundliggende polære symetri (også kaldte Polær Symetrisk Punktlogik (P.S.P.), så typisk for hjernen. Det forsøges at bibeholde hans opdeling her, samtidigt med at denne udbygges. Heller skriver (ibid p. 45):

"Når et individ ser op til sit venstre, er høn ved at udløse den del af hjernen i hvilken FORTID VISUEL minder opbevares" ... "Når det individ ser op til højre, dit venstre som du ser på dem, er de ved at SKABE VISUELLE billeder: det vil sige høn er ved at skabe et billede af en ny ide...".a

For Heller betegnder blikretningerne: 'skråt op' altså en forankring i det visuelle OPS (out-put-system) og bemærk skelnenen mellem hukommelse (venstre) og fantasi (højre).

Hellers eneste og meget udbredte bog publiceredes i de år på Falcon Press introduceret af Robert Anton Wilson; - det behøver altså ikke at ligne tilfældigheder, at hans iagttagelser stemmer overens med Aleister Crowleys maxim om Tarot Trumf nummer XV, The Devil, ( i Crowleys 'Liber Thoth' ibid p. 258):

"Med dit højre Øje skab alt for dig selv og med det venstre accepter alt som er skabt på anden vis." b

S.M.S. har valgt at lade denne maksime gælde i udarbejdelsen af en mere omfattende tese om øjeæblerotation og hypnosensorisk signaljering fra og til den menneskelige hjerne.

Heller (ibid p. 45) angiver retningen fra venstre øje og nedad som fokus for 'trickers' til såvel de tænkte som de virkelige auditive dele af hjernen; retningen nedad til højre som virkelige kinestetiske oplevelser i fortiden, og aktuelle kinestetiske sensationer bestemmer han:

"Som en hovedregel, når nogen oplever en nuværende kinestetisk oplevelse, vil høn have tendens til at se i lytterens almindelige retning og skabe fysisk kontakt til deres egen krop.".c  

Psykologen Joseph Heller og hans arbejde "Monsters and Magical Sticks - There´s No Such Thing as Hypnosis?" repræsenterer akkumuleret erfaring gjort af ham selv og kolleger udfra kapaciteter som Milton Erickson og Bandler og Grinder ("Frogs into princes"), hvis resultater med neurolinguistisk programmering (N.L.P. altså ikke S.M.S. term) S.M.S. ikke kendte før gruppen selv nåede til nogle noget lignende resultater.

Gruppen lagde derfor sit resultat frem som rimeligt autoritativt, om end ej inkritis- & indiskutabelt (I.&.I.) og revisabelt ifølge erfaringsdannelsen.

Joseph Hellers visuelle grundiagttagelse bibeholdtes altså korreleret med Crowley, med netop Crowleys indsigt i traditionel magi) i at øjnene kan virke som to spejle af de to hjernehalvdele. Heller  (ibid p. 17):

"Jeg tror at hypnose er "den højre hemisfæres sprog" og, derfor, er en kongelig vej til terapeutisk forandring.".

 ... (ibid p. 76):

"Den venstre hemisfære specialiserer sig i verbal kunnen, tal, analytisk tænkning og liniær digital ræsoneren." a  

(Heraf S.M.S. termen inspireret af Heller: Retlinet Digital Resoneren (R.D.R.)).

"Den højre hemisfære specialiserer sig i rumlighed, visuel billeddannelse, farve, rytme, kinestetisk oplevelse og kreativitet." a  

(Heraf S.M.S. termen inspireret af Heller: Kinestetisk Oplevelses Kreativitet (K.O.K.)).

Heller har mange andre vægtige nyere psyko-medicinske seriøse kilder for denne beskrivelse, ibid p. 97 resumerer han selv:

"... den venstre hemisfære kan begribes som det bevidste sind, mens den højre hemisfære er sædet for det ubevidste sind.". b  

De nerver der forbinder hjernehalvdelene krydser over, venstre hjernehalvdel kontrollerer højre øje, og højre hjernehalvdel venstre øje.

Det højre øje 'der skaber' repræsenterer den bevidste, verbale, venstre hjernehalvdel og dens deduktive tænkning; mens det venstre øje "der accepterer alt skabt anderledes" repræsenterer den spatiale, kromopulsive kinestetiskt taktile (også kaldet Kromopulsiv SpatialTaktil Kinestetik (K.ST.K.)) i højre hjernehalvdel og dens induktive tænkning.

Begrebsparret deduktiv versus induktiv regnes for klassisk i hypnologien, for eksempel Rhodes  ibid p. 16ff); - oprindeligt anså mange den deduktive resoneren som den ikke-trancificerede Betabølgebevidsthed, med Rhodes' formulering i omvendt rækkefølge (ibid p. 16):

"A. Induktiv tænkning er den proces, hvorefter man, udfra givne særomstændigheder, når til en generalisering.".

Samtidigt anså man den induktive resoneren som den trancificerede dybere bølgebevidsthed, Rhodes (op. cit.):

"B. Deduktiv tænkning er den proces, hvorefter man udfra en generalisering slutter sig til særlige omstændigheder.". [v]  

Magiens Solve et Cuagula -:

Opløs'! og Koncentrer'!

Appendiks  5.2E

Lille Øjenfysiologisk Lærestreg (L.Ø.L.)

Der findes endvidere, inden S.M.S. fremlægger sit "Blikretningernes senso-cerebrale Pejlebillede", et sæt fysiologiske detaljer af vigtighed ("Lademanns Lægeleksikon" bind 10 p. 95):

"Øjeæblet bevæges af 6 muskler, hvoraf de fire forløber lige og de to skråt gennem øjenhulen". 

"Øjets bevægelser er rotationsbevægelser omkring den vandrette og den lodrette akse, og øjeæblet ændrer ikke plads i øjenhulen, uanset hvorhen blikket rettes."

"Normalt følges øjnene ad, således at deres synsakser er parallelle i alle blikretninger ved syn på afstand, og ved syn på kort hold rettes synsakserne indefter så de mødes præcist på den betragtede genstand."

(ibid p. 97):

"Øjenmusklerne styres af tre hjernenerver: 6. hjernenerve (nervus abducens), som forsyner den ydre, lige muskel, 4. hjernenerve (nervus trochlearis), som forsyner den øvre skråmuskel, og 3. hjernenerve (nervus oculomotorius), der forsyner de resterende muskler.".

Ibid bind 5 p. 34 oplyser; at 3. hjernenerve endvidere også fører "parasympatiske tråde (fra det autonome (uvilkårlige) nervesystem)" der regulerer den ubevidste "akkordation" af linsens form og pupillens størrelse.

Af de i alt 43 nervepar i centralnervesystemet hos mennesker udspringer de 31 par fra rygmarven og de 12 fra hjernens underside.

Udover de nævnte tre der styrer motorikken (: 6., 4. og 3.) findes der 2. hjerne- (eller: kranie-) nerve: nervus opticus, eller synsnerven, som munder ud i bunden af øjeæblet og modtager fokuseringen fra linsen. Endvidere leder en af undertrådene fra 5. hjernenerve (nervus trigeminus), føletråden: nervus ophtalmicus til øje, øjenhule og huden på forreste del af issen.

Endelig har den nyere hjerneforskning (omkring år 90 t.t.) antaget forkortelsen LEM for de øjeæblerotationesbevægelser især hypnosen og NLP har arbejdet med. LEM (ikke S.M.S. term står på engelsk for: lateral eye movements eller på dansk: sidelæns øjenbevægelse) - en, efter S.M.S. udvidelsen af metodikken, ikke helt præcis term, for så vidt at de op- og ned-adgående bevægelser ikke helt præcist kan kaldes 'sidelæns´'.

Disse fysiologiske fakta skal dels antyde:

Appendiks 5.2F

ØjeæbleRotationsØjeblikkelighed (ØRØ)

P.S.P. gruppen, GjalderRiteGruppen (GRG) altså: har for overskuelighedens skyld fastlagt 9 parallelle synsvinkler og 81 skelende, korreleret til Hellers 'Monsters and Magical Sticks' (ibid p. 45, 123 og 135), Bandler og Grinders 'Frogs into Princes' (ibid p. 25) samt O'Connor og Seymour (ibid p. 33ff), opdelt som følger; - retningerne angår de for personen selv givne, jævnfør

Illustration 1-9

OP VENSTRE LIGE OP  OP HØJRE
Visuel passiv Ekstrasensorisk visuel aktiv
Ser fortid Visualisering Konstruerer billeder
TIL VENSTRE LIGE FREM TIL HØJRE
Auditiv passiv Gustatorisk Auditiv aktiv
Hører fortid Smager på Konstruerer lyde
NED VENSTRE LIGE NED NED HØJRE
Kinæstetisk passiv Olfaktion Kineæstetisk aktiv
Føler fortid Dufter til Konstruerer følelser
SMS REMØjeRotation (RØR) Sans Aktivitet
1  LIGE OP EkstraSensorisk (ESP) Psykologisk nutid - verbum
2  LIGE NED Olfaktorisk Fysisk Nutid - subjekt 
3  LIGE TIL HØJRE Auditiv aktiv Fantasi Fremkaldelse
4  LIGE TIL VENSTRE Auditiv passiv Fortid Genkaldelse
5  SKRÅT OP TIL HØJRE Visuel aktiv Fantasi Dagdrøm
6  SKRÅT OP TIL VENSTRE Visuel passiv Fortid Gensyn
7  SKRÅT NED TIL HØJRE Kinæstetisk aktiv Fantasi Fornemmelse
8(0)  SKRÅT NED TIL VENSTRE  Kinæstetisk passiv  Fortid Følelse
9(00)  LIGE FREM Gustatorisk  Psykisk Nutid - objekt

Angående:

Det gælder tilsyneladende også; at retningerne ligefrem, såvel: op, som lige, som ned, indeholder et aktualiserende present moment i såvel den seende som i en eventuel betragtet.

Disse retninger foreslås hermed. Desværre har den indledningsvist omtalte  såkaldte REM-søvn (Rapid Eye Movement, ikke S.M.S. term) ikke fundet nogen præcis beskrivelse, til rådighed for P.S.P. gruppen under S.M.S., af blikpositionerne under REM-søvn.

Denne søvnart, altså REM-søvn opstår over en cirka 10 - 15 min. lang fase under sovning, og fasen vender tilbage over en 90 minutters cyklus. REMsøvnfasen kendetegnes ved høj, næsten Alfa-Beta-Bølge høj, hjerneaktivitet, om end den sovende kun kan vækkes med kraftige rusk. Drømmene opleves intense og præget af stor aktivitet, kroppen befinder sig i en fast, tryg lås med pen-/klitor-is erigeret.

(Jævnfør for eksempel Julia og Derek Parker p. 41).

Umiddelbar erfaring kunne tyde på; at disse bevægelser foregår mellem de visuelle synsretninger over esp-retningen; - da bevægelsen går frem og tilbage kan det synes svært at sige, om den går fra højre til venstre eller omvendt, det forekommer sandsynligt, at "gods" bringes begge veje.

- Forskere mente i de år generelt; at denne aktivitet har med indlærings-  og hukommelsesfunktioner at gøre, de mere vidtløftige skriver om omstilling til, nedpakning af hjernens datalager og hologrambank.

Bandler og Grinder anvender ordet (ibid p. 24f.) "eidetisk"a (eidetic) om den visuelle ihukommelse. 'Psykologisk-Pædagogisk Ordbog' definerer (ibid p. 64 højre spalte):

"eidetisk billede forestilling som er næsten lige så livagtig, håndgribelig og rig på detaljer som en perception; findes især hos børn.".

Det havde altså afsluttende udgjort en teoretisk spekulation i hypnoseforskningen generelt i de år og især indenfor praktisk tranceforskning, at REM-rokeringen måske kanaliserer hukommelse via hologrammer (H.V.H.), eller "eideiogrammer".

Indenfor såvel tranceforskningens regressionsarbejde som fra Fri Fantasi Form (F.F.F.) også kaldet Fri Drømme Form (F.D.F.) kendtes det vél; at den fastholdte visualisering kan antage en eidetisk karakter, også jævnfør for eksempel Hubbards -nik-endelser på de tre grundliggende sansningssystemer (omtalt ovenstående).

I hvert tilfælde har ikke her i 'GalderRiten', men i 'ValaRiten', den 9. øjenretning: ligefrem defokuseret indad, fundet anvendelse, der hvor den tranceredne åbner op for drømme og hukommelsesverdens indre eidetiske billedlager og billeddannelsesevne (B.O.B.), og på 'GjalderRitens' niveau danner den 9. øjeretning: ligefrem defokuseret udad, og med en avanceret øjeæblerotationsrokering, ikke blot på de grundliggende parallelle linier, men på alle, óg skeleretningerne.

P.S.P. grupperne under Societas Montis Solis (S.M.S.) havde observeret denne REM-bevægelse og kaldt den: D-REM (: Dynamisk REM, P.S.P. term udfra videnskabelig tradition, ikke S.M.S. term), ikke at forveksle med almindelige REM, og bestående af to "retninger": D-REM-in og D-REM-out, svarende til arbejdet i de to P.S.P. under S.M.S. grupper. D-REM-begrebet bør ej heller forveksles med den videnskabelige LEM term.

Begge D-REM bevægelser foregår tilsyneladende stadigt over ESP-aksen, men med anledning og tilslutning til denne midterpæl såvel foroven, midtfor, som nedad i pulsive såvel parallelle som skelende øjeæblerotationskombinationer.

I såvel ValaRiten som GalderRiten begge under Societas Montis Solis (S.M.S.) kaldes dette fokuseringspunkt og dens trance så snart defokuseringen foretages for F.I.F. (Fuldkommen Intet Fjols (F.I.F.)) frit efter 'Lovens Bog'  kapitel II vers 15, hvor i blandt andet:

"For jeg er fuldkommen, værende Ikke; og mit nummer er ni hos fjolserne; men hos de retfærdige er jeg otte og et i otte: hvilket er afgørende, for jeg er vitterlig ingen.".a  

Appendiks 2.5.G

Om logiske operatorer i Hypnotiske suggestionshandlinger (H.SH.):

Negationen (ikke) kræver dels at personen i trance både fastholder 'et noget' og 'dets negation', det kræver altså 'brikker' fra det subjektive sind og regnes derfor kun anvendeligt i de første indledende faser (F.I.F.) for eksempel -:

"Du sanser ikke rummet omkring dig" og lignende.

Konjunktionen (og) regnes for dobbelt anvendelig lidt dybere i forløbet, der hvor den indre visualisering vækkes, samt anvendt åbent til slut i en sætning, for eksempel -:

"Du slapper af og forstiller dig" og "Du ser altså ... og ... og, og..." og lignende.

Disjunktionen (eller) ligger endnu dybere og regnes for noget farligere end de to foregående. Den subjektive psyke har monopol på at foretage valg og tage stilling. En trancemæssig kommunikation der kræver, at personen i trance skal tage stilling, regnes derfor kun yderst sjældent for hensigtsmæssig. Derimod bruges 'eller', som dén disjunktion, der søger at uddybe en kommunikation ved suggestivt, udforskende at spørge, for eksempel -:

"De ser altså et klart lyse, eller en skinnende glans, eller et blændende skin?" og lignende.

Implikationen (hvis ... så) regnes brugbar til post-hypnotiske suggestioner, altså til slut i tranceforløbet, hvor den hypnotiserede igen erindrer sig selv, sin fremtid og situation, for eksempel -:

"Hvis du igen føler uro, så tæl til ti og føl så roen falde på" og lignende.

Implikation regnes yderst brugbar til at føre en hypnotiseret hurtigt og/eller præcist frem til et ønsket sted i et Unikt TranceUnivers (U.TU.), for eksempel, med anvendelse af recap og anker:

"Du står igen i blomsterhaven, hvis hundene kommer, fløjter du, mens du føler dig modig og går videre, hvis ænderne rapper, kaster du brødet i posen, du vil ikke lade dig distrahere eller forvirre, men  går videre lige til LystHuset, hvor du fyldes af den varme, sunde, dybe følelse af fred og aktivitet, når du så finder dén, kan du igen se den store gyldne dør, hvis du så har modet og kun hvis du kan finde vejen derhen, går du ind."

Biimplikationen (hvis og kun hvis ... så) vigtig før og helt efter enhver trance rituel tilstand (T.R.T.). for eksempel:

Ligeledes regnes sådanne biimplikative foranstaltende begrænsninger (B.F.B.) for nødvendige som aftaler mellem Spørger og Svarer, som for eksempel:

Appendiks 5.2

Ikke meget om Modalverberne 

og deres anvendelse i aktive og pasive mådesverbaler

Modalverberne (mådesudsagnsordene: at ville, at kunne, at skulle, at måtte, at burde, at turde og også at gide) regnes for stærkt suggestive, hvis de anvendes nøjagtigt i overensstemmelse med den hypnotiseredes vilje, og altså ikke vækker den objektive psyke til kritisk modstand.


Fodnoter til Appendiks 5.2

     a  "In short, any system (K - V - A) that an individual is unable to bring into awareness, or that they are unaware of, is their out of conscious system.".

     b "Anchors (triggers): Any stimulus that triggers a set of internal responses and/or actions.". & (p. 121): "... suggested intentional phenomena..."

     a "Erickson observed that if he asked a patient to sit just as he had the last time he experienced trance, and Erickson began talking in the same manner and/or about the same subject as the last trance experience, the patient would re-enter the trance state without any so-called induction. Erickson named this technique "recapitulation.".".

     b "The individuals were entering trance and regressing spontaneously whenever they were asked to "imagine" a situation and all their systems were involved (Kinesthetic, Visul, Auditory, and in some cases, Gustatory and Olofactory)."(sic o.a.).

     c polymorf perversitet: de nære sanseområder der opvækker lyst, som ikke principielt rettes mod avlsmæssig seksualitet (heraf betegnelse 'perversitet').

     a "Where an individual is looking up to their left, s/he is triggering that part of the brain in which PAST VISUAL memories are stored." & "When that individual looks up to the right, your left as you look at them, they are CONSTRUCTING VISUAL images: that is, s/he is making a picture of a new idea...".

     b    "With thy right Eye create all for thyself,
            And with the left accept all that be created otherwise."

     c "As a general rule, when someone is experiencing a present kinesthetic experience, s/he will tend to look in the general direction of the listener, and make physical contact to their own body.".

     a "I believe that hypnosis is the "language of the right hemisphere" and, therefore, a royal road to therapeutic change.". ... (p. 76): "The left hemisphere specializes in verbal skills, numbers, analytical thinking and linear digital reasoning. The right hemisphere specializes in spatiality, visual imagery, imagination, color rhythm, kinestetic experience and creativity."

     b "... the left hemisphere may be conceptualized as the conscious mind, while the right hemisphere is the home of the unconscious mind.".

     a eidetisk: som et drømmebillede, et indre klarsyn

     a "For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just I am eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed."


Slutnoter til Appendiks 5.2

[TOP]

[iv]. P.S.P. GjalderGruppen under S.M.S. ønskede ikke at begå den fejl L. Ron Hubbard ('Dianetik'p. 187ff) beskriver som (p. 189):

"... at krydse Dianetik med en eller anden ældre terapi.". 

Primært sigtede gruppens således ikke overhovedet terapeutisk, og gruppen ønskede blot at benytte Hubbards offentliggjorte erfaringer, dels for her at understøtte Hellers iagttagelser, dels for at udbygge disse med auditiviteten, med lyden og lydregistreringen. Disse underrepræsenteres hos såvel Heller som Bandler & Grinder og O'Connor og Seymour og andre af den tids NLP-terapeuter. For disse syntes det auditive ene fikseret i suggestionen fra hypnotistens, også kaldet hypnotisørens, side. Denne person, hvis snedigt indlejrede betydninger og underbevidste post-hypnotiske ordre udgør selve det transformative element i den neuroliguistiske terapiprocedure.

Hubbard henviser til 'ældre' terapiformer, faktisk kommer såvel Hellers metodikker, såvel som Bandler & Grinder, og med dem den NeuroLinguistiske Programmering (NLP, ikke S.M.S. term), som nyere former - dannet i sidste del af det almene 20 århundrede - mens dianetikken stammer fra fra midten af det samme 20. århundrede e.v.; - men for alle tre former forblev, som det vil fremgå lidt længere nede i teksten, de "tre hovedsanser": Følelse, Syn & Hørelse, dominerende i praksiserfaringerne. Denne tredeling svarer i nogen grad til psykiatriens, efter Kretschmer traditionelle tredeling i:

efter græsk: athletes: væddekæmper; pygnos: tæt, fast; leptos: fin, smal. Nedenstående skema korrelerer de forskellige korrespondenser for denne generelle iagttagelse:

Kapitel 2 Skema 8. Trad. Psykiatrisk Typologi:

SMS Kropstype Befolkningandel  Hovedsans  SindsSygeTræk 
1  Pykniker  20 - 25%  Kinestetisk  Manio-Depressivitet
2  Leptosom   20-25%  Visuel  Skizofreni
3  Atlet  20-25%  Auditiv  Psykopati
4  Dysplastiker   40-55&  Blandet  Neuroser/Blanding

 

Den sidste 4. gruppe, dysplastikeren, efter græsk dys: som betegner det modsatte af det ord det knyttes til og græsk plasis af plassaein: danne, forme, heraf dysplastiske specialtyper (efter Kretschmer):  blandingsformer opsumerer den restgruppe, som måske, jævnfør teksten nedenfor ville kunne differentieres yderligere ved at studere nærsansningerne, altså: smag & duft. Se udover kilderne nævnt i teksten, for eksempel også 'Klinisk Ordbog'; Kristensen under 'typerne' Strømgren, Erik og Kretschmer.

[TOP]

[v]. Rhodes fastholder indledningsvis to "psyker" henholdsvis den objektive og den subjektive; - med den objektive psyke forstår han SensoCerebralSekvenseringen ( SCS) (ibid p. 16):

"Den objektive er den, der kontrollerer sanserne - hørelsen, synet, følelsen, lugten og smagen.".

Med den subjektive psyke forstår han:

"Den subjektive sjæl kontrollerer erindringen.".

Han stratificerer, altså lagdeler, komparativt end altså sammenlignende:

"Den objektive psyke er i stand til at ræsonnere både induktivt og deduktivt. Den subjektive kan kun ræsonnere deduktivt, den kan ikke ræsonnere induktivt.".

Altså her den objektive SCS registrerer den personlige, kritiske impuls, mens ErindringsProtokolEngrambanken (EPE) fungerer som den upersonlige, modtagende pulsregistrering. ibid. p. 17 fastholder Rhodes om sine A & B termer: induktiv & deduktiv tænkning henholdsvis:

"Den objektive psyke kan altså klare både A og B, den subjektive kan klare B, men ikke A.".

Den subjektive, modtagende del opretholder altså et enten-eller forhold, hvad Rhodes kalder "læren om psykernes gensidige udelukkelse", mens det normale sind opretholder et både-og forhold.

Suggestion fungerer altså som en ledende guiding, en programmering af det subjektive erindringssinds egenart hvis trancetyngder kan variere stærkt jævnfør foregående note.

Det regnes for Spørgeren eller Hypnotisøren for forsvarlig formålstjenlig forskning (F.F.F.) samt indsigtsindbringende instruktion (II.I.) at studere de fem logiske operatorer (blandt andet også beskrevet i Skolerullerne og kort resumeret ovenfor).

Parallelle dialektale PolyDirektialtPegende BrugerRegulerBare Øjeæblebevidste Bidirektionalt Rotative Bevægelser
(P.D.P) (PPP) (BRB) (B.R.B.) (B.Ø.B.)
Bogen 4 * 18