Appendiks 5.1

Trance- og Tilstandsprogrammering (T.O.T.)

Appendiks 5.1A Hjernebølgemønstre hos mennesker
Appendiks 5.1B Hubbards oprindelige Fire Overlevelsesdynamikker (O.F.O.)
Appendiks 5.1C Menneskelig HypnoseModtagelighed (M.HM.)
Appendiks 5.1D TranceBesættelsesTilstande (TBT)
Appendiks 5.1E Hvem vender det hvide ud af øjnene?

Appendiks 5.1A

Hjernebølgemønstre hos mennesker

Klinisk Ordbog (p. 187) definerer de fire mest almindelige hjernebølger i blandt andet Hertz pr. sekund (: antal svingninger i sekundet, såkaldt 'Hertz' opkaldt efter den videnskabsmand som først beskrev sådanne bølgesvingninger). Der regnes med:

Alfa-bølger

 8 - 13    Hz. pr. sekund

Beta-bølger

13 - 30   Hz. pr. sekund

Thetha-bølger

 4 -  8     Hz. pr. sekund

Delta-bølger

 4 -  0     Hz. pr. sekund

Udover disse grundformer, som også måles i mikrovolt & millisekunder (M.&.M.) (amplitude: udtryk for spændingsstyrken: hvor meget bølgen svinger over og under gennemsnittet eller nulpunktet), beskrives der endvidere tre kendte udslagsformer:

Ifølge Margaret Hyde's stikordsregister og "Lademanns Læge Leksikon' bind 3 p. 85f, drejer det sig endvidere om, at de 4 grundbølger dækker følgende mentale tilstande og måles fra følgende punkter omkring hjernen (omsat til almen S.M.S. 4-skematik (Se eventuelt herom i andre ruller):

SMS HjerneBølge Fysisk aktivitet Fysisk center
1  BetaBølger Normal aktivitet Fortil på kraniet 
2  AlfaBølger Afslappet følelse Bagtil på kraniet 
3  ThethatBølger Lige inden/efter søvn   Over Tindingelapperne  
4  DeltaBølger  Søvn og bevidstløshed  Spredt, uregelmæssigt

I øvrigt regnedes med kun godt godt 13 millioner neuroner i hjernen under SMS-manifesteringstiden.  

Det bør forstås; at disse fire grundopdelinger kan betegnes som temmelig arbitrære altså vilkårlige, reelt anskues en Hertz per sekund-spænding fra 30, fuldt vågen og aktiv, ned til 4 og derunder ved søvn og bevidstløshed. Især kan Thetha-bølgen ses som en overgangstilstand, om end det måske vil vise sig gældende, at essentielle, potente magiskastrale perceptionsformer (P.A.P.) styres og tolkes på disse hjernebølger.[i]

Som det fremgår fandtes der i normal-videnskabelig sprogbrug nogen manglende kongruens mellem klassificeringens graduering som, i hvert fald burde betegnes omvendt, også selv om de græske bogstaver ikke forstås kontinuerligt, virker det lidt bagvendt at fremstille normalaktivitetens store del af Hertzskalaen som en sekundær målingstilstand (: beta det andet græske bogstav) og den afslappede hvile som den primære målingstilstand (alfa det første græske bogstav).

Der kan i øvrigt netop skelnes gavnligt mellem Alfa- og Betabølgernes 'personlige' og Thetha-, Deltabølgernes mere 'kollektive' karakter.

Appendiks 5.1B

Hubbards oprindelige Fire Overlevelsesdynamikker (O.F.O.)

L. Ron Hubbard beskrev oprindeligt i sin bedstsælger 'Dianetik' (ibid p. 40) 4 grundliggende dynamikker bag det menneskelige individs naturlige overlevelsesimpuls.

Hos ham Hubbard (H.H.H.) i denne tekst findes der en art lignende splittelse som mellem alfa-beta-laget og thetha-delta-laget, for så vidt at Hubbard skelner mellem, hvad man kunne kalde individuelle, kollektive og med "symbiotiske" driftsimpulser ('Dianetik' ibid p. 35 note 5 definerer Hubbard):

"symbiotisk: at lignende eller forskellige organismer har samliv til fælles fordel.", note 3 p. 40 uddyber: "I Dianetik er betydningen af symbiote udvidet ud over ordbogens definition til at betyde "alle livs- og energiformer der er indbyrdes afhængige for at overleve". Atomet afhænger af universet, universet af atomet."

(Se eventuelt om de endelige 8 Dynamikker i Hubbards senere terminologi og om KausalNeksusKæden (KNK) her i SMS-rullerne).

På de to dybere eller indre dynamikker, forener individet sig i sin stræben for overlevelse med hele sit samfund og menneskehedens symbioter, bliver altså selv en symbiot, mens individet på de to ydre dynamikker stræber efter sin egen og sin families overlevelse og kun står solidarisk med disses symbioter: (efter Hubbard ibid p. 40, parenteser og hjernebølger):

Appendiks Zb Skema 1 Hubbards Dynamikker

SMS HubbardDynamik Kort beskrivelse af dynamikkens objekt Hjernebølge
1  1. Dynamik

Overlevelse gennem Selvet
(privat individ)

Beta
2  2. Dynamik

Overlevelse gennem Familien
(sex dynamikken)

Alfa
3  3. Dynamik

Overlevelse gennem Gruppen
(Medborger dynamikken)

Thetha
4  4. Dynamik

Overlevelse gennem Menneskeheden
(Medmenneske Dynamikken)

Delta

Hubbards ærinde her i 'Dianetik' synes primært at at stratificere a sin arbejdsgruppes indsigt i dynamikkerne (ibid op. cit.):

"Med overlevelses-dynamik menes den grundlæggende befaling: Overlev! - som ligger bag al aktivitet. Med dynamik menes et af dynamik-princippets fire dele.".

Det væsentlige at inddrage her fra Hubbard: en psykologisk socio-kulturel forståelse af bølgernes fremtrædelse i ethvert mentalt impulsmønster (M.IM.).

Principielt arbejder mennesket med sine symbioter på alle trin, men først i 3. og 4. dynamik når dets opfattelse ud over den umiddelbare begrænsnings relation af SensoCerebralSeriel (SCS); på nøjagtigt samme måde betegnes netop Thetha-Deltalaget som et niveau specielt kendetegnet ved ophøret af cerebral sensorisk cirkaaflæsning (C.S.C.).

Appendiks 5.1C

Menneskelig HypnoseModtagelighed (M.HM.)

-: En pointe teksten skal vende tilbage til, som mange der arbejder med Praktisk Mental Pointering (P.M.P.) kendte:

-: hjernen stiller sig velvilligt modtagelig for stilskikker trancemæssig suggestion (S.T.S.).

Indenfor hypnoseforskningen, generelt, har F.L. Marcuse gjort gældende (norsk oversættelse 'Hypnose - sant og usant' ibid  p. 76); at de mere udspecificerede hypnosemodtagelighedsgradueringer reelt kan udtrykkes i kun fire tilstande:

"Det kan ansees som sikkert at hypnosetestene reflekterer høyst fire forskjellige stadier eller grader med hensyn på hypnosedybden: 1. Uimottagelighet, ingen tegn på noen som helst reaksjon på suggestioner. 2. Lett hypnose, en tilstand som kjennetegnes av avspenning, søvnighet, lukkede øyne, regelmessig åndedrett og manglende evne til å bevege ekstremitetene. 3. Middels dyb hypnose, en tilstand som foruten de nevnte symptomer kan ytre seg i partiell amnesi, partiell analgesi, positive hallusinasioner og utførelse av enkle oppdrag, gitt ved posthypnotisk suggestion. 4. Dyb hypnose, en tilstand som av og til betegnes som somnambulisme og som ut over de allerede nevnte symptomer kan kjennetegnes av evne til å åpne øynene, tale og gå omkring, total amnesi, total anestesi, negative hallusinasjoner og utførelse av kompliserte oppdrag, gitt ved posthypnotisk suggestion." [ii]

Man kan i ord tilnærme disse fire modtagelighedsmønstre, dynamikker af overlevelsesdrift til de fire hjernebølger: Uimodtageligheden bliver da Beta-bølgens aktivitet og vågenhed. Let Hypnose til Alfa-bølgens afslappede følelse. Middeldyb Hypnose bliver så måske til Thetha-bølgens overgangsfase, og Somnambulisme kan let tilskrives til Delta-bølgens bevidstløshed.  

TranceModtagelighedsTabel (TMT)

SMS Hjernebølge Suggestionsmodtagelighedsskala (SMS)    Medicinsk term 
1  BetaBølge  Uimodtagelighed  - 
2  AlfaBølge  Let Hypnose  Lethargisk a
3  ThethaBølge   Middeldyb Hypnose  Kataleptisk  b
4  DeltaBølge  Dyb Hypnose  Somnambulistisk c  

Der findes andre mere detaljerede hypnosemodtagelighedsgradueringer (for eksempel Ousby p. 57f [iii]). Men også for eksempel Bletzen synes enig med Marcuses firedeling i sín tredeling, i hvilken han ekskluderer uimodtageligheden og kalder let, middel og dyb hypnose henholdsvis:

Appendiks 5.1D

TranceBesættelsesTilstande (TBT)

Såvel Barrett som Rigaud og St. Clair - kendt fra tidligere ruller her i disse skrifter - giver malende beskrivelser af den trancemæssige besættelsesproces, den venligsindede overtagelse ved en overlegen symbiot af de øverste personlige dynamikker i et givent "besat" eller "beredet" individ, for eksempel giver Milo Rigaud (ibid p. 46) sin version af den omtalte pointe fra Barretts ibid p. 107:

"Som regel bliver "hestens" personlighed så udslettet under det som traditionelt kaldes "crise de loa" (loakrise), at selv de syge som bestiges af mystagogerne med det samme manifesterer en fuldstændig tilsidesættelse af deres sygdom eller skavank." a

Endvidere fastholder han; at de som indtræder i trancen, hestene som rides af loa, intet husker om deres adfærd (total amnesi). Også såkaldt glossalia (: tungetale) omtales hos begge (Barretts ibid p. 107, Rigaud ibid p. 77), meget sigende hos Rigaud, han fortæller om loa Mademoiselle Charlotte, som taler smukt fransk:

"Det er intet mindre end forbløffende at høre en uuddannet bonde, hvis uvidenhed om fransk er uomtvstelig, pludselig beherske sproget så fuldkomment.". b

Med denne pointe nærmer teksten sig et væsentligt spørgsmål:

Andre end blot diverse grupper under S.M.S. havde i grupper kontaktet & kommunikeret (K.&.K.) med intelligens, der i kraft af den tranceredne blev formuleret som ekstrahuman, - kanaliseringsgrupper verden over hævdede mangen lignende sag i den tid. (Se eventuelt også i ValaRiten og i UFO-rullerne).

Appendiks 5.1E

Hvem vender det hvide ud af øjnene?

Hvis man altså forestiller sig den almene Voodoo-ceremoni fremstillet som forløb af hjernens bølger: virker de indledende lange bønner som nedtælling af Beta-bølgerne til Alfa-stadiet; bevægelsen fra Alfa- til Thetha-bølgerne afstedkommes nu af flagpigerne og sværdsvingeren som samtidigt introducerer hele templets kraftfelt, så begynder dansen og trommerne og til slut går de beredne væk til Delta-bølgerne. (Se eventuelt det resumariske forløb af "GjalderRiten").

Denne forestilling fremstår her nødvendigvis kun som eksemplificerende, alle 4 bølger må jo nok ses manifesteret samtidigt i et miks af: dels forskellig trancedybde hos de forskellige participanter, dels stadier og forløb med vekslende trancedybde hos den enkelte participant.

Det regnedes dengang for vigtigt for forståelsen af REM-søvn (: Rapid Eye Movement, ikke S.M.S. term) (:hurtige øjenbevægelser under drømmefyldt søvn) at indse; at disse øjenbevægelser, i den nu fortidige samtids indsigt, formuleredes som bærere af handlingsdrømmenes materiale.

Også i Non-REM (NREM, heller ikke et S.M.S. ord) faserne drømmes der, men mere "statisk". Under REMfasen stritter og står (S.O.S.) kønsdelen erigeret og kropslighedens sansning ligger veltilpas låst op.

Flere af de kendteste loa, for eksempel Den Gamle, Sorte Slave, kendetegnes ved øjeæblerotation altså ved at "rulle med øjnene".

At bevæge øjenæblerne regnes endvidere jo for et velkendt hypnosefremkaldende metodisk redskab udført med for eksempel pendulsvingning og rytmiske lysimpulser.

-: S.M.S.-manifesteringstidens REM-forskning og -terapi havde rapporteret gode resultater med selv svære traumer og sår (EMDR Eye Movement Desensitization & Reproccessing (Øjebevægelses desensibilisering og genbehandling) ikke SMS-term) se under Shapiro i bibliografien).

Steven Heller havde arbejdet en del med at lokalisere de intrasensoriske perceptionsfelters induktion (I.P.I.) for visse af øjeæblerotationerne. Hellers bog hedder . 'Monsters and magical Sticks. There´s No Such Thing As HYPNOSIS? '


Fodnoter til Appendiks 5.1

     a stratificere: at lagdele & at erkende, indse lagdeling 

     a lethargisk: søvnighed, døsighed, dorskhed, dødssøvn og lignende

     b kataleptisk: stivhed i kroppen, følelsesløshed, stivnede muskler og lignende

     c somnambulistisk: søvngængeragtigt, at bevæge sig og udføre handlinger, mens man reelt sover

     a  "As a general rule, the personality of the "horse" is so effaced during what is traditionally called the "crise de loa" (loa-crisis), that even the sick who are mounted by the mystères instantly manifest a complete disregard for their illness or infirmity.".

     b "It is nothing less that astonishing to hear an uneducated peasant, whose ignorance af French is beyond question, suddenly handle the language so perfectly.".

[TOP]


[i]. Hjerneforskningen, CerebralStudieCentrering (CSC) blomstrede stærkt op i og omkring S.M.S.'s ManifesteringsSamtidsMiljø (MSM), dels udfra en stadigt mere auto-referentiel autonomi (A-R.A.) i befolkningerne, dels udfra så storslåede pionerprojekter som såkaldt kunstig intelligenskreation  (K.IK.) og såkaldte Virtuel Realitets komputermiljøer med direkte senso-cerebral kontakt for sensocerebralsimulering (SCS).

Såkaldte hjernemaskiner samt lyd- & Lysmaskiner (engelsk: Brain Mashines samt Sound & Light Mashines) leverede i omtalte MSM, cerebralstimuleringer, blandt disse alle de fire hjernebølger.

S.M.S.-grupper gjorde god brug af sådanne elektroniske cerebrale emuleringer (E.C.E.) under arbejdet: EEC-målingsudstyr (: EEC: en almen forkortelse for elektroencefallogram, ikke en S.M.S. term); også andet alment videnskabeligt måleudstyr for hjernebølger, Hubbards nyeste E-metre (og lignende såkaldte løgnedetektorer) alt sammen kostbart investeringskrævende (K.IK.) udstyr i den foreliggende siden forgangne (F.S.F.) manifesteringstid, men værd at investere i for seriøst arbejdende P.S.P. grupper under Societas Montis Solis (S.M.S.) også selv om disse og sådanne maskiner forblev under almenhedens dannelseshorisont også i de år og de påfølgende.

Sådanne, lignende og stærkt forbedrede kyber-somatiske IntraSensoInformative (ISI) og IntraCerebralInstruerende (ICI) human-maskinel interfacing eller forbindelighed måtte dog i endnu fjerne fremtider kunne give væsentlige muligheder for korrelering og kalibrering (K.O.K.) mente de dengang.

*

[ii]. Amnesi & Analgesi (A.&.A.), Hukommelsestab & Følelsesløshed, altså 3. stadets første egentlige trance symptomer. Positive og negative hallucinationer defineres som evnen til henholdsvis visualiserende at forestille sig, og evnen til at overse, et tilstedeværende syn.

De første VirkelighedsOpfattelsesVrængbilleder (VOV) opstår altså i Thetafasen, som delvis hukommelses- & følelsesstop, CerebralSensorisk Captivitet (CS.C.), og fortsætter i evnen til at visualisere og lade sig programmere til enkelte handlinger, udført udfra pludselig indskydelse, efter tranceforløbet (såkaldt "post-hypnotisk suggestion").

I den forbindelse kan det være interessant at anføre Shrout (ibid p. 40) definition af trance-begrebets fire strata:

 1. Et stade som ligner søvn, i hvilken bevidstheden kan forblive om end bevidst bevægelse tabes.

 2. En overrasket tilstand; svimlen, forbløffelse.

 3. En tilstand af stor mental abstraktion, særligt en skabt af religiøs ildhu eller mystik; i de senere år et stade skabt ved kemiske midler så som psykedeliske stoffer.

 4. En tilstand i hvilken et spirituelt medium øjensynligt mister bevidstheden og kommer under kontrol af en ydre kraft som med de formodede transmissioner af budskaber fra en afdød.". (|).

Shrout skriver ikke om de fire generelle modtagelighedsniveauer, men om trancetilstanden selv, undergradueret i igen fire niveauer.

De to første af disse synes typiske for ValaRiten, de to sidste for GjalderRiten, om end sonderingen ikke kan eller bør gennemføres helt entydig, for så vidt at overraskelse for eksempel spiller en rolle ved den såkaldte loa-krise i GjalderRiten, mens ValaRiten jo også principielt indeholder en udefra kontrollerende bevidsthed.

Overensstemmelsen går mere på, at de to første trancestader, beskrevet af Shroud, kan fastholdes med voodoo-termen: cool-headed, eller rolige og afslappede, mens de to sidste virker mere urolige og anspændte eller energiske: hot-headed.

Shrout omtaler i 'Modern Scientific Hypnosis'  (ibid p. 44 ff) "de to slags trance", definerede som henholdsvis 'positiv og negativ'. Positiv trance som følge af venlig affirmativ suggestion med et afslappet resultat, og shockagtig negativ trance som følge af psykisk pres og uvenlig negerende suggestion med et hysterisk resultat.

Hypnosevidenskabens barndom var præget af hysteriske negative trancer (desværre især hos kvinder), et fænomen som kun kendtes fra psykologisk krigsførelse i denne for S.M.S. så manifesteringsrige samtid. Alligevel advaredes P.S.P. grupper om at tidens verdslig, profant dæmoniseret offent- & almindelighed stadig havde disse fejlopfattelser af trancerealiteten - også på trods af en lang tradition for positiv tænkning og kærlig affirmation i alternative & aktive (A.&.A.) miljøer.

Shroud p. 40:

"1. A state resembling sleep, in which consciousness may remain although voluntary movement is lost.
 2. A stunned condition; daze, stupor.
 3. A condition of great mental abstraction, especially one induced by religious fervor or mysticism; in recent years, a state induced by chemical means, such as psychedelic drugs.
 4. A condition in which a spiritualist medium allegedly loses consciousness and passes under the control of some external force, as for the supposed transmission of a communication from the dead.".

*

[iii]. Ousbys teoretiske og praktisk hypnosebog (ibid p. 57 ff) giver en generel differentieret gradueret (G.D.G.) hypnosemodtagelighedsskala. Der findes flere af disse gradueringskort med trin fra 18/19 til for eksempel efter Ousbys 23:

 1. Ser bort fra omgivelserne og giver fuld opmærksomhed til hypnotisten.

 2. Fysisk ro og afslapning.

 3. Ufrivillig blinken med øjenlåg.

 4. SvælgeRefleks.

 5. Øjelukning (af egen indskydelse eller på opfordring).

 6. Fuldstændig fysisk afslappelse.

 7. Ufrivilligt dybt åndedrag.

 8. Ude af stand til at åbne øjnene, ude af stand til at folde hænder når bedt om at prøve.

 9. Ude af stand til at bevæge lemmer eller rejse sig fra stol når bedt om at prøve.

 10. Hukommelsestab i trance.

 11. Paralyse af stemmebåndene (induceret ved suggestion).

 12. Analgesi i trance induceret ved suggestion (Ufølsomhed overfor smerter).

 13. Ved opvågning vil enkle post-hypnotiske suggestioner blive udført.

 14. Kropslig Katalepsi (stivhed o.a.) kan blive produceret.

 15. Auditive hallucinationer i trance.

 16. Post-hypnotisk amnesi (tab af hukommelse om begivenheder i trance).

 17. Latterlige post-hypnotiske suggestioner vil blive udført.

 18. Post-hypnotisk analgesi (følelsesløshed, smertestillelse).

 19. Kan åbne øjne uden at bryde trancen.

 20. Visuelle hallucinationer i trance.

 21. Post-hypnotiske auditive hallucinationer.

 22. Post-hypnotiske visuelle hallucinationer.

 23. Fuldstændig sonambulisme.

Erfaringen viser altså; at jo dybere tranceficering jo mere vil sindet, efter trancestadiet, lade sig dominere af ubevidste impulser (post-hypnotisk suggestion). Grupper som arbejdede med trancer under begge P.S.P. riter, blev derfor opfordret til at forholde sig bevidst opmærksomme på; at hvis de krævede beviser for en kontaktet/kontaktende intelligens' realitet, som andet end et væsensfænomen skabt af fantasikraften i gruppens anstrengelser, ja så ville mange "beviser" "i de kommende dage" eller "fra jeres fortid" eller "som I vil indse" og så videre let kunne fortolkes som blotte og bare post-hypnotiske selvbedrag. - Derfor regnedes numeriske geometriske logiksystemer på grundlag af videnskabelige grundforudsætninger for en langt sikrere test-faktor.

Gradueringsskalen kan også ses som et katalog over mulighederne i suggestiv tranceficerings samarbejde (S.T.S.), her bør holistisk gensidig healing (H.G.H.) og affirmativ konsoliderings anstrengelser (A.K.A.) danne grundforudsætning i Gruppearbejdet (G.I.G.).

[TOP]